Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Στόχων με σκοπό την εκτίμηση της Ραδιοδιατομής τους

Με βάση δισδιάστατες εικόνες και ανοικτές πηγές

Ανθυποσμηναγού (ΜΑ) Παναγιώτη Τουζόπουλου, Ανθυποσμηναγού (ΜΗ) Δημητρίου Μποβιάτση και Αντισμηνάρχου (ΜΗ) Κωνσταντίνου Ζηκίδη

Σχολή Ικάρων, Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών, Αεροπορική Βάση Δεκελείας

[Τίτλος πρωτοτύπουPanagiotis Touzopoulos, Dimitrios Boviatsis and Konstantinos C. Zikidis, «3D Modelling of Potential Targets for the purpose of Radar Cross Section (RCS) Prediction».

Δημοσιεύτηκε στο: Proceedings of the 6th International Conference on Military Technologies (ICMT2017), Brno, Czech Republic, 31 May-2 June 2017, pp. 636-642 

Σύνδεσμος: http://ieeexplore.ieee.org/document/7988835/

Δημοσιεύεται με την άδεια των συντακτών]

si_EMBL-300X360

Ι. Εισαγωγή

Είναι μάλλον δύσκολο να φτάσει κανείς σε λύσεις “κλειστής μορφής” για τις Εξισώσεις Μάξγουελ σε πραγματικά προβλήματα, εκτός εάν τα εξεταζόμενα φυσικά αντικείμενα έχουν εξαιρετικά απλό σχήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά αποδοτικές προσεγγίσεις των Εξισώσεων Μάξγουελ, μία διαδικασία που είναι κοινώς γνωστή ως «Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός» (Computational Electromagnetics).

Από πλευράς Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού, οι μέθοδοι για την πρόβλεψη της ραδιοδιατομής ή RCS – Radar Cross Section ενός φυσικού αντικειμένου διακρίνονται σε ακριβείς και προσεγγιστικές. Οι ακριβείς μέθοδοι τείνουν να είναι αρκετά πολύπλοκες, ενώ οι προσεγγιστικές μέθοδοι συνήθως αποδίδουν αποδεκτά αποτελέσματα με σημαντικά μικρότερες υπολογιστικές απαιτήσεις.

Οι πιο κοινές μέθοδοι πρόβλεψης ραδιοδιατομής για τυχαίους τρισδιάστατους στόχους είναι, μεταξύ άλλων: η δημοφιλής Μέθοδος Ροπών, η Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών, η προσέγγιση Γεωμετρικής Οπτικής και η προσέγγιση Φυσικής Οπτικής. Η Μέθοδος Ροπών και η Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών είναι (μαθηματικά) ακριβείς μέθοδοι, που αποδίδουν ακριβή αποτελέσματα αλλά είναι απαιτητικές σε υπολογιστικούς πόρους. Η Γεωμετρική Οπτική και η Φυσική Οπτική είναι προσεγγιστικές μέθοδοι. Αν και εύκολη στην εφαρμογή, η Γεωμετρική Οπτική έχει σοβαρότατους περιορισμούς, πχ στην περίπτωση επίπεδων ή κυλινδρικών επιφανειών, όπου απλούστατα δεν δίνει κανένα αποτέλεσμα.

Η Φυσική Οπτική είναι προσεγγιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις υψηλές συχνότητες και αποδίδει καλά αποτελέσματα για “ηλεκτρικώς μεγάλους” στόχους και κατοπτρική ανάκλαση (specular reflection), με προσέγγιση των επαγομένων επιφανειακών ρευμάτων. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το ολοκλήρωμα των επαγόμενων ρευμάτων επί των τμημάτων της επιφάνειας του στόχου όπου προσπίπτει η ακτινοβολία προκειμένου να υπολογιστεί το σκεδαζόμενο μακρινό πεδίο, ενώ το επαγόμενο ρεύμα θεωρείται μηδενικό στις μη φωτιζόμενες επιφάνειες. Αφού το επαγόμενο ρεύμα θεωρείται μηδενικό στο όριο της σκιασμένης περιοχής, οι τιμές του υπολογιζόμενου πεδίου δεν είναι ακριβείς για μεγάλες γωνίες (σε σχέση με την κάθετη) και στις σκιασμένες περιοχές. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα επιφανειακά κύματα, οι πολλαπλές αντανακλάσεις και οι περιθλάσεις στις ακμές. Παρ’ όλα αυτά, η απλότητα της προσέγγισης εξασφαλίζει μικρή υπολογιστική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα POFACETS 4.1, μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο US Naval Postgraduate School και “τρέχει” σε περιβάλλον MATLAB, είναι μία υλοποίηση της μεθόδου Φυσικής Οπτικής για την πρόβλεψη της ραδιοδιατομής σύνθετων αντικειμένων, με σχετικά μέτριες υπολογιστικές απαιτήσεις. Το πρόγραμμα μοντελοποιεί έναν τυχαίο στόχο διαιρώντας την επιφάνειά του σε πολλές μικρές τριγωνικές επιφάνειες (facets). Η μέθοδος της Φυσικής Οπτικής χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν τα επαγόμενα ρεύματα σε κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια. Το σκεδαζόμενο πεδίο υπολογίζεται με χρήση των ολοκληρωμάτων ακτινοβολίας.

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται μια προσέγγιση δύο βημάτων προκειμένου να εκτιμηθεί η ραδιοδιατομή ενός τυχαίου στόχου. Αρχικά, δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του στόχου, το οποίο βελτιώνεται σταδιακά, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, φωτογραφίες και βίντεο. Εν συνεχεία, χρησιμοποιείται ο κώδικας POFACETS. Πιο αναλυτικά, η εν λόγω προσέγγιση συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προεπεξεργασία δισδιάστατων (2D) φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας (ή στιγμιοτύπων από βίντεο) του υπό εξέταση αντικειμένου, με τη μετατροπή τους σε σχέδια, χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το GIMP
 • Εκτίμηση των διαστάσεων του αντικειμένου
 • Κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου, βασισμένου στα προαναφερόμενα σχέδια και διαστάσεις, πχ με λογισμικό όπως το AUTODESK 3ds Max ή με το Blender 3D.
 • Βελτίωση – τελειοποίηση του τρισδιάστατου μοντέλου, βάσει φωτογραφιών/βίντεο
 • Εκτέλεση προσομοιώσεων με το πρόγραμμα POFACETS

Η προσέγγιση αυτή επεκτείνει την ιδέα που εμφανίστηκε στο [5] και είχε προηγουμένως παρουσιαστεί στο [6]. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται έναν νέο διάγραμμα αναφοράς για τη ραδιοδιατομή διαφόρων στόχων, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες αποστάσεις αποκάλυψης. Επιπλέον, παρέχονται νέα αποτελέσματα, βασισμένα σε ακριβέστερα μοντέλα στόχων. Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με τις τιμές ραδιοδιατομής που είναι διαθέσιμες από ανοικτές πηγές, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα της προσέγγισής μας.

Σχ.1

Σχήμα 1: Ραδιοδιατομή (σε λογαριθμική κλίμακα) διαφόρων στόχων σε συνάρτηση με την αντίστοιχη ακτίνα αποκάλυψης τους από το ραντάρ AN/APG-68(V)9, βάσει της υποθέσεως ότι ένας τυπικός στόχος ραδιοδιατομής 1 τ.μ. ανιχνεύεται σε απόσταση 38 ν.μ. Οι στόχοι απεικονίζονται ως γκρίζα ορθογώνια, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την αβεβαιότητα στην εκτίμηση της ραδιοδιατομής τους. Για κάθε στόχο, η απόσταση από τον αριστερό κατακόρυφο άξονα απεικονίζει τη μέγιστη ακτίνα στην οποία ένα μαχητικό F-16 θα εντόπιζε τον στόχο αυτόν.

ΙΙ. Τιμές Ραδιοδιατομής για διαφόρους στόχους

Αποφεύγοντας τον τυπικό ορισμό της ραδιοδιατομής, που θα ενέπλεκε την ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, ένας πιο διαισθητικός ορισμός είναι ότι η ραδιοδιατομή ενός στόχου είναι η προβολή μίας νοητής μεταλλικής σφαίρας που θα σκέδαζε την ίδια ισχύ στην ίδια κατεύθυνση όπως και ο στόχος [1].

Η ραδιοδιατομή, που συχνά συμβολίζεται με το γράμμα σ και μετράται σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ. – m2) ή σε dBsm (decibel σε σχέση με το ένα τ.μ.), εξαρτάται από το πραγματικό μέγεθος, το σχήμα και την ανακλαστικότητα του στόχου (δηλαδή το υλικό που χρησιμοποιεί). Με άλλα λόγια, για ένα συγκεκριμένο ραντάρ, η ραδιοδιατομή μπορεί να εκφραστεί ως το γινόμενο τριών παραγόντων:

σ = Προβαλλόμενη διατομή x Κατευθυντικότητα x Ανακλαστικότητα.

Η ραδιοδιατομή είναι ένας από τους παράγοντες στην εξίσωση ραντάρ. Στην πραγματικότητα, η απόσταση στην οποία το ραντάρ ανιχνεύει έναν στόχο είναι ανάλογη με την 4η ρίζα της ραδιοδιατομής του στόχου. Συνεπώς, η μείωση της ραδιοδιατομής είναι πολύ σημαντική. Η πιο σημαντική μέθοδος μείωσης της ραδιοδιατομής είναι η «διαμόρφωση του σχήματος», που επηρεάζει την κατευθυντικότητα. Υλικά Απορρόφησης Ακτινοβολίας (Radar Absorbent Materials – RAM) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν την ανακλαστικότητα, μειώνοντας περαιτέρω τη ραδιοδιατομή.

Καθώς ένας στόχος, δηλ. ένα αεροσκάφος ή ένας πύραυλος, κινείται στον χώρο, η ραδιοδιατομή του εμφανίζει σημαντική διακύμανση. Όμως μπορεί να υπολογιστεί μια μέση τιμή για το πρόσθιο μέρος του στόχου, παρέχοντας μια εκτίμηση της μέγιστης απόστασης εντοπισμού αυτού του στόχου για ένα συγκεκριμένο ραντάρ. Η μέση ραδιοδιατομή των στρατιωτικών αεροσκαφών και πυραύλων είναι διαβαθμισμένη και δεν αποκαλύπτεται από τους κατασκευαστές. Παρ’ όλα αυτά, η ραδιοδιατομή μπορεί να μετρηθεί σε κατάλληλες διατάξεις, όπως σε κατάλληλα πεδία δοκιμών ή να προβλεφθεί με τη χρήση υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού, όπως προτείνεται στην παρούσα εργασία. Έτσι, έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία μέσες τιμές ραδιοδιατομής διαφόρων στόχων. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας τιμών ραδιοδιατομής για διαφόρους στόχους μπορεί να βρεθεί στην παραπομπή [7].

Παρομοίως, οι αποστάσεις ανίχνευσης/ιχνηλάτησης για ραντάρ μαχητικών είναι διαβαθμισμένες. Όμως, μπορεί να υπάρχουν ανεπίσημες «διαρροές», κυρίως από χρήστες. Παραδείγματος χάριν, σχετικά με το ραντάρ με κεραία μηχανικής σάρωσης AN/APG-68 (V) 9 της Northrop Grumman που εξοπλίζει τα πιο πρόσφατα μαχητικά F-16, φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των χρηστών – φίλων του F-16 σχετικά με τη μέγιστη ακτίνα εντοπισμού, η οποία ανέρχεται περίπου στα 38 ναυτικά μίλια (ν.μ.) για έναν τυπικό στόχο ραδιοδιατομής 1 τ.μ. (βλ. πχ, [8]).

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την τιμή αυτή (χωρίς αυτή να επιβεβαιώνεται ή να διαψεύδεται), με βάση την εξίσωση ραντάρ μπορεί να σχεδιαστεί η καμπύλη απόστασης εντοπισμού – ραδιοδιατομής. Στο Σχήμα 1 όμως εικονίζεται η αντίστροφη καμπύλη, δηλ. η ραδιοδιατομή (σε τ.μ., σε λογαριθμική κλίμακα) ως συνάρτηση της μέγιστης ακτίνας εντοπισμού (σε ν.μ.) για το ραντάρ APG-68(V)9. Με αυτόν τον τρόπο, η απόσταση στην οποία ένα μαχητικό F-16 μπορεί να εντοπίσει έναν πιθανό αντίπαλο φαίνεται σε γραμμική κλίμακα από τον αριστερό άξονα. Προκειμένου να απεικονιστεί η ραδιοδιατομή  διαφόρων στόχων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της παραπομπής [7], δημιουργούνται τα γκρίζα ορθογώνια που φαίνονται στο Σχήμα, εξ αιτίας της αβεβαιότητας (μέγιστη και ελάχιστη εκτιμώμενη τιμή ραδιοδιατομής, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ακτίνες εντοπισμού).

Παρατηρώντας το Σχήμα 1, μπορεί κανείς να ορίσει χονδρικά τρεις κατηγορίες:

α. Μαχητικά παλαιότερης γενιάς, των οποίων η ραδιοδιατομή είναι μεγαλύτερη του 1 τ.μ. Μπορούν να εντοπιστούν σε ακτίνες μεγαλύτερες των 40 ν.μ.

β. Σύγχρονα μαχητικά με μειωμένη ραδιοδιατομή, μεταξύ 0,1 και 1 τ.μ., που εντοπίζονται σε ακτίνες μεταξύ 20 και 40 ν.μ.

γ. Μαχητικά μειωμένου ίχνους («στέλθ»), με ραδιοδιατομή μικρότερη του 0,1 τ.μ. Μπορούν να εντοπιστούν μόνον σε μικρές ακτίνες, έως 20 ν.μ.

III. Μοντελοποίηση Στόχων

Α. Μαχητικό F-16 της Lockheed Martin

To κλασσικό αυτό μαχητικό είναι ένας ώριμος τύπος αεροσκάφους, οπότε δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς τεχνικά του χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, ακόμη και σχεδιαγράμματα. Έτσι, χρησιμοποιούνται σχέδια από ανοικτές πηγές ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αεροσκάφους. Αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο θα συγκριθεί με μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, τραβηγμένων από διάφορες γωνίες, και θα βελτιωθεί σταδιακά.

Με την εφαρμογή AUTODESK 3ds MAX μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει απλά γεωμετρικά σχήματα (ονομάζονται «γεωμετρίες») όπως κύλινδροι και κύβοι, για να δημιουργήσει πιο σύνθετα σχέδια. Οποιαδήποτε απλή «γεωμετρία» μπορεί να αποτελέσει ένα «πολύεδρο» που μπορεί να τροποποιηθεί, αποτελούμενο από πλευρές, ακμές και πολύγωνα. Εξωθώντας και μετακινώντας τα στοιχεία, μπορούν να οριστούν πιο πολύπλοκα σχήματα.

Σχ.2

Σχήμα 2: Προσαρμογή των τροποποιήσιμων πολυέδρων που απεικονίζουν την άτρακτο του F-16, σύμφωνα με τα δεδομένα των σχεδίων

Για το F-16 σχεδιάζεται αρχικά ένας κύλινδρος που αντιπροσωπεύει την άτρακτο. Εν συνεχεία, η «γεωμετρία» μετατρέπεται σε ένα τροποποιήσιμο «πολύεδρο». Μετά την τροποποίηση των κορυφών, μοντελοποιείται η άτρακτος. Το επόμενο βήμα είναι η μοντελοποίηση της καλύπτρας. Τα πολύγωνα στο πρόσθιο μέρος της ατράκτου, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν για να μοντελοποιήσουν την καλύπτρα, αρχικά εξωθούνται και μετά τροποποιούνται με τη μετατόπιση πλευρών στο σχήμα της καλύπτρας. Για την καλύπτρα υπήρξε αναγκαία η χρήση φωτογραφιών αναφοράς.

Σχ.3

Σχήμα 3: Το μοντέλο του F-16 με τον ριναίο κώνο του ραντάρ. Πάντως, στην εκτέλεση των προσομοιώσεων, το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε χωρίς των ριναίο κώνο ραντάρ, ο οποίος είναι, λίγο-πολύ, διαφανής στην εκπομπή ραντάρ.

Σε ό,τι αφορά το ακροφύσιο του κινητήρα, αρχικά η (κυκλική) ακμή στην άκρη της ατράκτου μετακινείται, και μετά ρυθμίζεται το μέγεθός της. Για τον κώνο του ραντάρ, δημιουργείται μια σφαίρα, ρυθμίζεται το μέγεθός της και μετά διαιρείται στη μέση. Εν συνεχεία τροποποιείται περαιτέρω για να προσεγγίσει το επιθυμητό σχήμα. Στο Σχήμα 2 αναπαριστάται το τροποποιήσιμο «πολύεδρο» της ατράκτου του F-16. Το κύριο μέρος του μοντέλου είναι πλέον έτοιμο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σχεδιασμό και την πρόσθεση των υπολοίπων μερών. Το μοντέλο θα πρέπει να είναι λίγο-πολύ συμμετρικό, γι’ αυτό χρησιμοποιείται η εντολή «symmetry», ώστε οι αλλαγές στη μία πλευρά της ατράκτου να εφαρμόζονται και στην άλλη. Καθώς το μοντέλο προβάλλεται στην πρόσθια όψη, είναι απαραίτητη η διαγραφή του μισού. Εν συνεχεία, με την εφαρμογή της εντολής «symmetry», το μοντέλο κατοπτρίζεται. Επίσης, πολύ χρήσιμη είναι η εντολή «turbosmooth», καθώς έτσι ομαλοποιούνται οι επίπεδες επιφάνειες και οι καμπύλες γίνονται ακριβέστερες.

Σχ.4

Σχήμα 4: Τροποποιημένη φωτογραφία του F-35, που χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά.

Οι πτέρυγες μπορούν να μοντελοποιηθούν με την εξώθηση των πολυγώνων στην πλευρά της ατράκτου, εκεί που βρίσκεται η ρίζα της πτέρυγας. Εν συνεχεία, προσαρμόζοντας την κλίμακα των πολυγώνων που μοντελοποιούν το ακροπτέρυγο κατά μήκος του άξονα z, μοντελοποιείται η πτέρυγα, καθώς η αλλαγή της κλίμακας επηρεάζει όλα τα συνδεδεμένα πολύγωνα. Τα οπίσθια πτερύγια σταθεροποίησης μοντελοποιούνται χωριστά, με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας. Ξεχωριστά μπορούν να μοντελοποιηθούν ο εξωτερικός οπλισμός, τα ατρακτίδια ή οι εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου, και μετά να επικολληθούν στο κυρίως μοντέλο, εφ’ όσον απαιτείται. Στο Σχήμα 3, μπορεί κανείς να δει το μοντέλο του F-16 με τον κώνο του ραντάρ.

Σχ.5

Σχήμα 5: Στιγμιότυπο από βίντεο του F-35, που χρησιμοποιήθηκε για να τελειοποιηθεί το μοντέλο του F-35

Β. Μαχητικό F-35 της Lockheed Martin

Για το μαχητικό F-35 δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο με τη βοήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα Blender 3D. Το μοντέλο αυτό τροποποιήθηκε περαιτέρω με τη σύγκρισή του με διαθέσιμες φωτογραφίες και βίντεο, όπως αυτά που φαίνονται στα Σχήματα 4 και 5. Δημιουργήθηκαν δύο μοντέλα, ένα με και ένα χωρίς κώνο ραντάρ (ο οποίος είναι στην πραγματικότητα διαφανής, από πλευράς ραδιοδιατομής). Το μοντέλο με τον κώνο ραντάρ απεικονίζεται στα Σχήματα 6 και 7.

Σχ.6

Σχήμα 6: Συρματοειδές μοντέλο του F-35

C. Πύραυλος DongFeng 15 (DF-15)

Ο πύραυλος DF-15 είναι βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς που αναπτύχθηκε από την Κίνα σε τρεις εκδόσεις (-A, -B και -C). Η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου ενός απλού πυραύλου με το πρόγραμμα CATIA v5 αποτελεί μια γρήγορη και ακριβή διαδικασία. Η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε ως βάση αναφοράς εισήχθη στο CATIA v5, με τη βοήθεια της λειτουργίας «Sketch Tracer», έχοντας επιλέξει προηγουμένως «front view». Η εικόνα δεν είναι ανάγκη να εισαχθεί στο κέντρο του συστήματος αξόνων. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το σύστημα πριν αποδεχθεί την εισηγμένη εικόνα. Το σύστημα αξόνων πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο άξονας z να διαιρεί τον πύραυλο σε δύο ίσα μέρη. Εν συνεχεία εισάγεται ένα νέο μέρος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα περίγραμμα του πυραύλου, με το πρόγραμμα σε «sketch mode». Οι εντολές «profile» και «spline» είναι επαρκείς στις περισσότερες περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί το αρχικό, μισό, περίγραμμα.

Σχ.7

Σχήμα 7: Το τρισδιάστατο μοντέλο του F-35

Το επόμενο βήμα είναι η εντολή «shaft». Σε mode «workshop», επιλέγεται το περίγραμμα. Με την εκτέλεση της εντολής «shaft» και αφού επιλεγεί ο άξονας z ως αναφορά, το περίγραμμα περιστρέφεται κατά 360° και δημιουργείται ένας τρισδιάστατος πύραυλος. Τέλος, το μοντέλο μεγεθύνεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις διαστάσεις του πυραύλου.

Πρέπει επιπλέον να μοντελοποιηθούν τα πτερύγια. Σε ένα νέο σχεδιάγραμμα, δημιουργείται, με την ίδια διαδικασία, το περίγραμμα ενός πτερυγίου. Εν συνεχεία, εφαρμόζεται η εντολή «pad» και το περίγραμμα εξωθείται, δημιουργώντας ένα στερεό πτερύγιο. Πρέπει να δημιουργηθούν άλλα τρία πτερύγια, συμμετρικά, με τη χρήση κυκλικού pattern και τοποθετώντας κάθε πτερύγιο σε κλίση 90° ως προς το προηγούμενο, έχοντας επιλέξει ως αναφορά τον άξονα της ατράκτου.

Σχ.8

Σχήμα 8: Τρισδιάστατο μοντέλο του πυραύλου DF-15-C στην εφαρμογή CATIA

IV. Φυσική Οπτική και πρόβλεψη ραδιοδιατομής με τον κώδικα POFACETS

Σε ένα σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων (r, θ, φ), το προσπίπτον σε οποιοδήποτε σημείο μαγνητικό πεδίο που προέρχεται από σημειακή πηγή είναι:

Form_1

Text_1

Form_2

Text_2

Form_3

Text_3

Ο κώδικας POFACETS 4.1 που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η ραδιοδιατομή του στόχου με τη χρήση της Οπτικής Φυσικής εκτελείται σε περιβάλλον MATLAB. Αρχεία τύπου .stl μπορούν να εισαχθούν και να μετατραπούν σε αρχεία τύπου .m ώστε να είναι επεξεργασία τους με MATLAB. Τα μοντέλα που εισάγονται θεωρούνται ως τέλειοι ηλεκτρικοί αγωγοί. Υπολογίζεται η μονοστατική ραδιοδιατομή, δηλαδή η ραδιοδιατομή υπολογιζόμενη για κοινή θέση πομπού και δέκτη. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι σκεδαστές προσεγγίζονται ως σύνολα στοιχειωδών τριγώνων (facets) και το συνολικό πεδίο υπολογίζεται ως υπέρθεση των πεδίων των επιμέρους στοιχειωδών τριγώνων. Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν πολλαπλές αντανακλάσεις, περίθλαση ακμών και επιφανειακά κύματα. Η σκίαση περιλαμβάνεται στον υπολογισμό με την αντιμετώπιση κάθε στοιχειώδους τριγώνου ως τελείως φωτισμένου ή τελείως σκιασμένου από το προσπίπτον κύμα. Όλες οι παράμετροι του κώδικα τίθενται στις αρχικές τιμές τους, εκτός αν ρητώς αναφέρεται κάτι άλλο.

Σχ.9

Σχήμα 9: Πολικό διάγραμμα ραδιοδιατομής του μοντέλου του F-16, για τη συχνότητα 10 GHz και για το οριζόντιο επίπεδο του αεροσκάφους (το ρύγχος του αφους είναι στραμμένο προς τα επάνω).

A. Αποτελέσματα προσομοίωσης ραδιοδιατομής F-16

Η ραδιοδιατομή του μοντέλου του F-16 υπολογίστηκε για ραντάρ που εκπέμπει στα 10 GHz (Ζώνη Χ), που προσομοιάζει ένα συνηθισμένο ραντάρ μαχητικού. Η μορφή της ραδιοδιατομής που  φαίνεται στο Σχ. 9 αντιστοιχεί στο πολικό διάγραμμα της ραδιοδιατομής του μαχητικού F-16, όπως φαίνεται από το ίδιο ύψος (θ=90° και φ με τιμές από 0° έως 360°). Η μέση μετωπική ραδιοδιατομή, υπολογισμένη βάσει των τιμών αζιμουθίου από -30°έως +30° (με βήματα της μίας μοίρας) και τιμών ανυψώσεως από -15° έως +15° (με βήματα των 5°) είναι -2,8 dBsm (0,525 τ.μ.).

Η μέση ραδιοδιατομή του F-16C αναφέρεται ότι είναι 1,2 τ.μ., ενώ η ραδιοδιατομή του F-16IN, που προτάθηκε στο πλαίσιο του πρόσφατου διαγωνισμού νέου μαχητικού για την Ινδία (MMRCA), είναι της τάξης του 0,1 τ.μ. (με ραντάρ AESA). Συνεπώς, το αποτέλεσμα που λαμβάνεται από την προτεινόμενη προσέγγιση (βασισμένο σε μοντέλο του F-16 με ραντάρ AESA) είναι λογικό, καθώς πέφτει ανάμεσα σε δύο τιμές ραδιοδιατομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν περαιτέρω μέτρα μείωσης της ραδιοδιατομής, όπως το πρόγραμμα HAVE GLASS, η ραδιοδιατομή θα ήταν ακόμη μικρότερη, προσεγγίζοντας την τιμή αυτής του F-16ΙΝ.

Σε σχέση με τις υπολογιστικές απαιτήσεις, η πλήρης εκτέλεση του υπολογισμού της ραδιοδιατομής του F-16 με το φ να μεταβάλλεται από 0° έως 360°, με βήμα 1°, απαιτεί λιγότερο από μία ώρα με έναν συνήθη επεξεργαστή Intel i3 που λειτουργεί στα 2,5 GHz.

B. Αποτελέσματα προσομοίωσης ραδιοδιατομής F-35

Το μοντέλο του F-35 που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα εισήχθη στον αλγόριθμο POFACETS και χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά προσομοιώσεων. Η υπολογισθείσα ραδιοδιατομή δεν λαμβάνει υπ΄όψιν πιθανή επικάλυψη του αεροσκάφους με υλικό απορρόφησης ακτινοβολίας ραντάρ (υλικό RAM) που μειώνει τη ραδιοδιατομή με κατανεμημένη φόρτιση (distributed loading). Το F-35 διαθέτει προηγμένα υλικά RAM («fiber mat»), που είναι πιο ανθεκτικά και χρειάζονται λιγότερη συντήρηση σε σχέση με τις επικαλύψεις παλαιοτέρων μαχητικών stealth. Πιο πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για τεχνολογία νανοσωλήνων άνθρακα (carbon nanotubes – CNT), που απορροφούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Συνεπώς, οι πραγματικές τιμές ραδιοδιατομής αναμένεται να είναι χαμηλότερες από αυτές που δίνει ο POFACETS.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα υλικά RAM είναι επιλεκτικά ως προς τη συχνότητα, δηλαδή είναι πιο αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων, π.χ. στη ζώνη Χ. Σε χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων, οι επικαλύψεις RAM είναι λιγότερο αποτελεσματικές. Για να ληφθεί υπ’ όψιν η χρήση υλικών RAM, μια απλοϊκή προσέγγιση θα ήταν να αφαιρεθούν 10dB από τις τιμές που υπολογίζονται με τον κώδικα POFACETS, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη ζώνη X και τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων.

Η μέση τιμή της ραδιοδιατομής και η μέση μετωπική ραδιοδιατομή (υπολογισμένη στα διαστήματα  από -30° έως +30°σε αζιμούθιο, σε βήματα 1°, και σε ανύψωση από -15° έως +15°, σε βήματα των 5°) υπολογίστηκαν σε διάφορες ζώνες συχνοτήτων, από τη VHF μέχρι την Ku. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχ. 10, από το οποίο προκύπτει ότι η ραδιοδιατομή δεν είναι τόσο μικρή στις χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα υλικά RAM είναι πολύ λιγότερο αποδοτικά στις χαμηλές συχνότητες, προκύπτει ότι τα ραντάρ VHF και UHF φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη προσέγγιση αντιμετώπισης της τεχνολογίας stealth.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Σχήμα 10, η μέση ραδιοδιατομή στα 10 GHz (χωρίς τη χρήση υλικών RAM) για τον μετωπικό τομέα είναι -10,1 dBsm. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη χρήση υλικών RAM, η ραδιοδιατομή θα μειωνόταν περαιτέρω στην τάξη των -20 dBsm, που αντιστοιχεί στα 0,01 τ.μ., επιβεβαιώνοντας ότι το F-35 παρουσιάζει πραγματικά χαμηλή ραδιοδιατομή. Η τιμή αυτή είναι υψηλότερη αλλά αρκετά κοντά στις τιμές ραδιοδιατομής που εμφανίζονται σε διάφορες πηγές, που υπολογίζουν τη μετωπική ραδιοδιατομή του F-35 από 0,0015 έως 0,005 τ.μ.

Στο Σχήμα 11, μπορεί κανείς να δει τη συνολική ραδιοδιατομή του F-35, βλέποντας τον στόχο από χαμηλότερο επίπεδο (υπό γωνία 10°), σε συχνότητα φέροντος 10 GHz. Η ραδιοδιατομή φαίνεται σχετικά μικρή σε έναν ευρύ μετωπικό τομέα,  εκτός από τις αιχμές που προκαλούνται από τα χείλη προσβολής των πτερύγων (περίπου σε γωνία 35° ως προς τον διαμήκη άξονα), ενώ διατηρεί υψηλές τιμές στα πλευρά (όπως αναμένεται, εξ αιτίας των πτερύγων και της ατράκτου).

Σχ.10

Σχήμα 10: Η μέση συνολική ραδιοδιατομή και η μέση μετωπική ραδιοδιατομή (υπολογισμένη σε αζιμούθιο από -30° έως +30° και σε ανύψωση από -15° ΄έως +15°) του μοντέλου του F-35, σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Είναι σαφές ότι η ραδιοδιατομή δεν είναι τόσο μικρή στις χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Οι τιμές που φαίνονται δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τη χρήση υλικών RAM, που θα μείωναν τη ραδιοδιατομή περαιτέρω, τουλάχιστον στις ανώτερες ζώνες συχνοτήτων (ζώνη S και υψηλότερα).

Σχ.11

Σχήμα 11: Πολικό διάγραμμα ραδιοδιατομής του μοντέλου του F-35, ιδωμένου από κάτω υπό γωνία 10°, για συχνότητα φέροντος 10 GHz (το ρύγχος του αεροσκάφους δείχνει προς τα πάνω). Η μέση μετωπική και οπίσθια διατομή είναι πάρα πολύ χαμηλές. Οι πραγματικές τιμές είναι χαμηλότερες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χρήση υλικών RAM.

C. Αποτελέσματα προσομοίωσης ραδιοδιατομής DongFeng 15 (DF-15)

Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο -C του DF-15. Υπολογίζοντας τη μετωπική ραδιοδιατομή με παρόμοιο τρόπο όπως και πριν, το αποτέλεσμα για τα 10 GHz ήταν της τάξης των 17 dBsm. Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση, αφαιρώντας 10 dB ως μία χονδρική προσέγγιση της χρήσης υλικών RAM, η ραδιοδιατομή γίνεται -27 dBsm, δηλ. 0,002 τ.μ. Στα 150 MHz, η μέση μετωπική ραδιοδιατομή φτάνει τα -13 dBsm (0,05 τ.μ.). Στη ζώνη VHF, τα υλικά RAM είναι μάλλον αναποτελεσματικά, χωρίς κάποια σημαντική μείωση της ραδιοδιατομής.

Η ραδιοδιατομή του πυραύλου DF-15 έχει αναφερθεί ότι είναι 0,002 τ.μ. στη ζώνη X και 0,6 τ.μ. στη ζώνη VHF. Στη ζώνη X, το προαναφερθέν αποτέλεσμα συμπίπτει με τη ραδιοδιατομή των αναφορών. Στη ζώνη VHF, η υπολογιζόμενη ραδιοδιατομή είναι υψηλότερη από αυτή στα 10 GHz, αλλά η διαφορά δεν είναι τόσο έντονη όσο υπονοείται στην αναφορά [12]. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος POFACETS αναμένεται να αποδίδει ακριβέστερα αποτελέσματα στην υψηλότερη περιοχή τιμών συχνοτήτων, που είναι πλησιέστερες προς την οπτική περιοχή τιμών συχνοτήτων.

V. Συμπεράσματα

Προκειμένου να αποτυπωθεί η εκτίμηση ραδιοδιατομής για διαφόρους στόχους μαζί με τις αντίστοιχες αποστάσεις ανίχνευσης για μια δεδομένη συσκευή ραντάρ, δόθηκε ένα νέο διάγραμμα «ραδιοδιατομής σε συνάρτηση με την απόσταση ανίχνευσης». Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζεται η μέγιστη ακτίνα εντοπισμού αρκετών στόχων από το ραντάρ του F-16. Η σημασία της χαμηλής ραδιοδιατομής είναι προφανής, καθώς και το πλεονέκτημα των μαχητικών stealth έναντι των παλαιότερων μαχητικών.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ραδιοδιατομή ενός πιθανού στόχου, δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του, το οποίο στη συνέχεια βελτιώνεται περαιτέρω με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού επεξεργασίας τρισδιάστατων εικόνων, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί κάθε προφανής διαφορά σε σχέση με τις διαθέσιμες εικόνες. Το βελτιωμένο τρισδιάστατο μοντέλο εισάγεται στο πρόγραμμα POFACETS (που τρέχει σε περιβάλλον MATLAB) και το οποίο αποτελεί μια προσέγγιση υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού στο θέμα της εκτίμησης ραδιοδιατομής, βασιζόμενη στην μέθοδο Οπτικής Φυσικής. Η προτεινόμενη προσέγγιση έχει δοκιμαστεί  στα μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και στον βραχείας ακτίνας βαλλιστικό πύραυλο DF-15-C, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία προσεγγίζουν πολύ τις τιμές που εμφανίζονται στην ανοικτή βιβλιογραφία. Οι υπολογιστικές απαιτήσεις δεν υπήρξαν απαγορευτικές, αφού ένα πλήρες πολικό διάγραμμα, υπολογιζόμενο με βήμα 1°, απαιτούσε λιγότερο από μία ώρα σε έναν συνήθη επεξεργαστή i3 της Intel.  Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπ’ όψιν, είναι προφανές ότι η μέθοδος της Οπτικής Φυσικής αποδίδει εύλογα αποτελέσματα σε λογικό χρόνο.

Σε σχέση με το μαχητικό F-35, η προτεινόμενη μέθοδος επιβεβαίωσε ότι αυτό εμφανίζει πραγματικά μικρή ραδιοδιατομή στις ανώτερες ζώνες συχνοτήτων, όπως στη ζώνη Χ, της τάξης των -20 dBsm ή 0,01 τ.μ. (συνυπολογίζοντας τη χρήση υλικών RAM – απορρόφησης ακτινοβολίας radar). Με άλλα λόγια, η ραδιοδιατομή του F-35 αναμένεται να είναι 100 φορές μικρότερο από τη ραδιοδιατομή ενός τυπικού μαχητικού F-16. Όμως η ραδιοδιατομή του φαίνεται να μην είναι τόσο μικρή στις χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων, όπως η ζώνη VHF, όπου επίσης είναι μάλλον αναποτελεσματικά και τα υλικά RAM. Συνεπώς, η εκμετάλλευση των χαμηλότερων ζωνών συχνοτήτων φαίνεται να είναι μια βιώσιμη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της τεχνολογίας stealth.

Παραπομπές

[1] Knott, Eugene F., Shaeffer, John F., and Tuley, Michael T., “Radar Cross Section”, 2d ed., Artech House, Inc., 1993.

[2] Garrido, Elmo Jr., “Graphical User Interface for a Physical Optics Radar Cross Section Prediction Code”, Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, September 2000,

http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/32958/00Sep_Garrido.pdf?sequence=1

[3] Chatzigeorgiadis Filippos, “Development of Code for a Physical Optics Radar Cross Section Prediction and Analysis Application”, Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Sep 2004,

http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/1453/04Sep_Chatzigeorgiadis.pdf?sequence=1

[4] MathWorks – File Exchange – POFACETS4.1 by David Jenn, 27 Mar 2012 https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35861-pofacets4-1 (accessed 18 Feb 2017)

[5] Carlo Kopp, “Assessing Joint Strike Fighter Defence Penetration Capabilities”, Air Power Australia Analysis 2009-01, 2009,

http://www.ausairpower.net/APA-2009-01.html

[6] P. Touzopoulos, D. Boviatsis, and K. Zikidis, “Constructing a 3D Model of a Complex Object from 2D Images, for the Purpose of Estimating its Radar Cross Section”, Journal of Computations & Modelling, Scienpress Ltd, vol. 7, no. 1 (2017) pages 15-28,

http://www.scienpress.com/download.asp?ID=184991

[7] K. Zikidis, A. Skondras, and C. Tokas, “Low Observable Principles, Stealth Aircraft and Anti-Stealth Technologies”, Journal of Computations & Modelling, Scienpress Ltd, vol. 4, no. 1 (2014) pages 129-165,

http://www.scienpress.com/download.asp?ID=1040.

[8] F-16.net forum, F-16 vs SU-30, page 2, 01 Dec 2004

http://www.f-16.net/forum/viewtopic.php?p=1237 (accessed 18 Feb 2017)

[9] Hristos T. Anastassiu, “A closed form, physical optics expression for the radar cross section of a perfectly conducting flat plate over a dielectric half-space”, Radio Science, vol.38, no.2, 1027 (2003)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2002RS002688/pdf

[10] Paul Saville, “Review of Radar Absorbing Materials”, Defence R&D Canada – Atlantic, TM 2005-003, Jan 05,

http://dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a436262.pdf

[11] Dan Katz, «The ‘Magic’ Behind Radar-Absorbing Materials For Stealthy Aircraft», Aviation Week & Space Technology, Oct 28, 2016

http://aviationweek.com/aircraft-design/magic-behind-radar-absorbing-materials-stealthy-aircraft

[12] Bill Sweetman, “Commentary: Do Russian Radar Developments Challenge Stealth?,” Aviation Week Network, 13 Sep 13,

http://aviationweek.com/defense/commentary-do-russian-radar-developments-challenge-stealth

Περί Konstantinos Zikidis
Colonel (HAF) Electronics Engineer, Ph.D.

188 Responses to Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Στόχων με σκοπό την εκτίμηση της Ραδιοδιατομής τους

 1. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  Για να μη μας πιάνει απογοήτευση, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους περιορισμούς των αεροσκαφών στέλθ. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο αεροπλάνο δεν θέλει να κάνει crank γιατί θα εντοπιστεί, ιδίως αν έχει πλεονέκτημα ύψους. Άρα αναγκαστικά θα έλθει κοντά στο δικό σας αεροσκάφος.

  Η αξιολόγηση της απειλής του Φ-35 θα πρέπει να γίνει στη βάση του τι ΤΑΚΤΙΚΑ πλεονεκτήματα του εξασφαλίζει η μειωμένη διατομή. Θα το εντοπίσουμε πριν μπει στη δυναμική ζώνη (πριν δλδ εκτοξεύσει τους πυραύλους του), πριν μπει στη Maneuver Zone, πριν το Α/Ε/F-pole; Με την επισήμανση ότι ο στόχος έχει λόγο στη διαμόρφωση των παραπάνω ζωνών.

  Είναι γκρίζα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρί.

 2. Εμένα πάλι με απασχολούν περισσότερο οι εκδόσεις του SOM και εν προκειμένω η -J και δευτερευόντως οι ΑΙΜ-120 και οι διάφοροι BVR.

 3. Konstantinos Zikidis says:

  Ευχαριστούμε το φιλόξενο ιστολόγιο του Βελισάριου για την μετάφραση και αναδημοσίευση της εργασίας μας. Η εργασία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μίας πολυετούς προσπάθειας με σκοπό την αξιολόγηση της απειλής χαμηλής παρατηρησιμότητας ή stealth και εν προκειμένω του Α/Φ F-35.
  Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το F-35 παρουσιάζει όντως πολύ χαμηλό ίχνος στις συνήθεις συχνότητες ραντάρ, περιορίζοντας δραματικά τις αποστάσεις αποκάλυψης από ραντάρ Α/Φ (ακόμα κι αν αυτό είναι AESA, όπως του F-35). Επομένως, διαπιστώνεται ότι το μαχητικό Α/Φ δεν είναι ό,τι καλύτερο για την αντιμετώπιση απειλών stealth, εάν δεν έχει “την βοήθεια του κοινού”: αποκάλυψη του στόχου από το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου, κατόπιν κατάλληλης αναβάθμισης αυτού, και διαβίβαση του σχετικού track μέσω Tactical Data Link, π.χ. Link16.
  Όμως, το σημαντικότερο συμπέρασμα της εργασίας μας είναι ότι το ίχνος ραντάρ στόχων χαμηλής παρατηρησιμότητας αυξάνεται αρκετά σε χαμηλότερες συχνότητες, παρέχοντας μία δυνατότητα αντιμετώπισης απειλών stealth.
  Ελπίζουμε τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας να αποτελέσουν μία βάση για την αναζήτηση δυνατοτήτων αντιμετώπισης απειλών χαμηλής παρατηρησιμότητας, όπως το F-35, αλλά όχι μόνον αυτό, καθώς η απειλή περιλαμβάνει επίσης βαλλιστικούς πυραύλους, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, πυραύλους πλεύσης (τύπου cruise), καθώς και περιφερόμενα όπλα (loitering munition)…

 4. Ioannis Kassotakis says:

  Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εργασία του Κου Ζηκίδη και των συνεργατών του. Η χρήση της μεθόδου της 3D μοντελοποίησης και ηλεκρομαγνητικής προσομοίωσης που χρησιμοποιούν μπορεί και δίνει τεκμηριωμένα αποτελέσματα για το RCS διαφόρων αντικειμένων/στόχων σε αντίθεση με «εικασίες» που συχνά διατυπώνονται αυθαίρετα.
  Έχω δύο επισημάνσεις-ερωτήματα επί των αποτελεσμάτων και της μεθόδολογίας που χρησιμοποιήθηκε:
  1. Καθώς η ηλεκτρομαγνητική ανάλυση προχωράει σε όλο και υψηλότερες συχνότητες φτάνοντας στην X-Band (radar μαχητικών) αλλά και μέχρι και την Ku-Band (στην οποία κατά κανόνα δραστηριοποιούνται πυραυλικά οπλικα συστήματα μέσου/μικρού βεληνεκούς), θα αρχίζουν να «αναδύονται» από την άτρακτο νέοι σκεδαστές (λ/4) με φυσικές διαστάσεις λίγων χιλιοστών(π.χ. στις ρίζες των πηδαλίων, ενώσεις τμημάτων ατράκτου κλπ). Είναι αυτοί επαρκώς ορατοί στις φωτογραφίες/βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του 3-D μοντέλου? Εάν υποθέσουμε πως ναι, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την Η/Μ προσομοίωση και βήμα κυψέλης (cell size) της τάξης των 2-3 mm. Είναι τέτοια Η/Μ προσομοίωση εφικτή σε λογικό χρόνο με κοινό Η/Υ PC? Εκτιμώ ότι η ακρίβεια της προσομοίωσης μειώνεται (δίνοντας μικρότερα RCS) με την αύξηση της συχότητας για τους παραπάνω λόγους. Πιθανώς όμως η απώλεια αυτή στις υψηλότερες συχνότητες να «αντισταθμίζεται» με καλύτερη απόδοση των RAM υλικών επικάλυψης, όπως επισημάινεται στην εργασία.
  2. Στο Σχ.1 φαίνεται ότι το RCS του F-16A είναι περίπου 6 db μεγαλύτερο του F-16C. Που οφείλεται αυτή η μεγάλη διαφορά? Νομίζω ότι δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στο σχήμα της ατράκτου μεταξύ των δύο εκδόσεων. Μήπως στο -C έγινε χρήση σύνθετων (και μη αγώγιμων) υλικών στην θέση μεταλικών του -Α?

 5. Να εκφράσω κι εγώ τη μεγάλη χαρά μου για την ανάρτηση της μετάφρασης της εργασίας των κυρίων Τουζόπουλου, Μποβιάτση και Ζηκίδη.

  Στο παρελθόν είχα διατυπώσει τη θέση ότι με την έλευση του F-35 η ΠΑ αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή για δυτική αεροπορία πρόκληση, την οποία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ως απλός «πελάτης σούπερ-μάρκετ». Για να την αντιμετωπίσει σοβαρά, απαιτείται εξαιρετικά προσεκτική τεχνική κι επιχειρησιακή ανάλυση, η οποία σαφώς ανήκει στις δυνατότητες του οργανισμού της ΠΑ. Η εργασία του κ. Ζηκίδη και των συνεργατών του δείχνει ακριβώς ότι μια τέτοια ανάλυση είναι εφικτή, αν και δεν γνωρίζω αν γίνεται στην έκταση που θα όφειλε να γίνεται. Ας μην ξεχνάμε ότι το χαμηλό ΗΜ ίχνος είναι ένα μόνον από τα χαρακτηριστικά του F-35. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν η εν λόγω εργασία εμπίπτει στο πλαίσιο μιας γενικότερης, συστηματικής προσπάθειας της ΠΑ για τη διερεύνηση της απειλής, αλλά ο περιορισμός της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος σε «έναν μέσο προσωπικό υπολογιστή για τρεις ώρες» είναι πραγματικά απογοητευτική. Είναι προφανές ότι η ΠΑ, οι ΕΔ και το ΥΕΘΑ εν γένει, εν όψει της οξείας απειλής μπορούν και οφείλουν να έχουν πρόσβαση σε ΠΟΛΥ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

  Επειδή στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής ισχύος η κατάσταση είναι ανησυχητική και προβλέπεται να επιδεινωθεί, το ενδιαφέρον του ιστολογίου στο προσεχές μέλλον θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα. Κι ελπίζουμε, μεταξύ άλλων, να έχουμε την ευκαιρία και για περισσότερες τέτοιες αναρτήσεις.

 6. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ Βελισάριος
  Μήπως την εργασία αυτή πρέπει να τη δούμε ως ακαδημαϊκό έργο, από το οποίο διαπιστώνουμε την ύπαρξη εξαιρετικού προσωπικού, αλλά να μην την εντάξουμε σε συστηματικές προσπάθειες; Και μήπως να μη δημιουργούμε προσδοκίες για συστηματική προσπάθεια, διότι μια τέτοια θα ήταν απλά άσκηση στο άτοπο ή αλλιώς σπατάλη πόρων, ιδίως αν με αυτή απλά επιβεβαιώνουμε ότι όντως έχουμε πρόβλημα;
  Για να ανιχνεύσεις με ραντάρ στόχους VLO φίλτατε Βελισάριε, θέλεις ισχυρές εκπομπές, αργούς ρυθμούς σάρωσης και ενδεχομένως περιορισμό του τομέα έρευνας. Είναι προφανές σε τι όπλα καθίστασαι ευάλωτος και είναι ήδη γνωστό, αφού παρακολουθείτε και αξιολογείτε τα τεκταινόμενα, ότι τέτοια όπλα εξετάζει για το F-35 η κοινότητα που το κατασκευάζει. Αντίθετα το α/φ στέλθ μπορεί να σας ανιχνεύσει, είτε είστε στον αέρα είτε στο έδαφος ή τη θάλασσα, με ασθενικές εκπομπές, τις οποίες ενίοτε να μην επαναλαμβάνει με το συνήθη τρόπο, ώστε να μην αντιλαμβάνεστε ότι έχετε την προσοχή του (ή, αν έχετε σε λειτουργία παρεμβολείς τελευταίας τεχνολογίας, με τους οποίους απειλεί τη Δύση ένας άλλος MVC, ο Δρ Κάρολος Κόππιος, να προσδιορίζει επακριβώς τη θέση σας με τη βοήθεια των δικών σας παρεμβολέων). Σε αυτό το σημείο προκύπτει η ασυμμετρία, η οποία αίρεται μόνο αν και εσείς εφαρμόσετε τεχνικές στέλθ (ακόμα και στις χερσαίες δυνάμεις, για προστασία από τις διαμοφώσεις SAR).
  Η μόνη συστηματική προσπάθεια που δικαιολογείται είναι η συμμετοχή στην παραπάνω κοινότητα ή σε άλλη ανάλογη. Τέλος η αντιμετώπιση μιας στρατιωτικής απειλής ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να γίνει από επιστήμονες με επιστημονικό τρόπο. Μπορεί να γίνει και από πολεμιστές με πολεμικό τρόπο. Ή και από συμμορίες με το δικό τους τρόπο (για όσους θυμούνται το Ζαχάρωφ και την παρέα του).

 7. Πριν απαντήσω, θα ήμουν πραγματικά πάρα πολύ περίεργος να ακούσω την άποψη κάποιου αξιωματικού της ΠΑ επ’ αυτού.

 8. Konstantinos Zikidis says:

  @ Ioannis Kassotakis
  Αγαπητέ Ιωάννη, κατ’ αρχάς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια (και για το γεγονός ότι συνεχίζεις να μας βοηθάς, συμμετέχοντας στις διαδικτυακές αυτές συζητήσεις…). ‘Οντως, σε υψηλές συχνότητες (X/Ku-band), ακόμα και μικρές ασυνέχειες ενδεχομένως να έχουν σημαντική συνεισφορά στο RCS ενός στόχου. Για τον λόγο αυτό όμως, εκτιμώ ότι υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα στην σχεδίαση των Α/Φ χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth). Με άλλα λόγια, αν και δεν έχω δει κανένα F-22 ή F-35 από κοντά ;-), εκτιμώ ότι οι τυχόν ασυνέχειες / εξογκώματα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ όπου υπάρχουν, έχει γίνει εκτεταμένη χρήση υλικού RAM (Radar Absorbent Material), ώστε να μην αυξάνεται το RCS. Το γεγονός αυτό μας βοηθά στην τρισδιάστατη σχεδίαση, καθώς δεν αναμένουμε μικρές ανωμαλίες, οι οποίες να επηρεάζουν το RCS (χωρίς βέβαια να παίρνουμε όρκο για ο,τιδήποτε…). Όσον αφορά τη διαφορά στο RCS μεταξύ των διαφορετικών γενεών του F-16 (A και C), αν και οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν απλές ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις, νομίζω ότι οφείλονται κυρίως στο πρόγραμμα “Have Glass”, το οποίο μείωσε γενικώς το RCS του F-16, εκτιμώ με περιορισμένη χρήση υλικών RAM.

  @ Βελισάριος
  Θα ήθελα να πω ότι η εργασία μας είναι μία ακαδημαϊκή προσέγγιση, έστω και με σκοπό την προσέγγιση θεμάτων που αντιμετωπίζει η ΠΑ. Όλα τα συναφή θέματα εξετάζονται και σε υπηρεσιακό επίπεδο, με όσους πόρους απαιτείται. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αναφορά σχετικά με την υπολογιστική ισχύ είχε ως σκοπό να δείξει ότι η προτεινόμενη διαδικασία δεν συνεπάγεται υπερβολική υπολογιστική επιβάρυνση (σε σχέση με άλλες μεθόδους υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού). Προφανώς και δεν τίθεται θέμα περιορισμού των διατιθέμενων μέσων από την πλευρά της Υπηρεσίας. Αν και κατανοώ το πνεύμα του σχολίου, είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω τα ανωτέρω…

  @ Αρτέμιος
  Πολύ ωραίο το “Δρ Κάρολος Κόππιος” ;-). However, please define “MVC”…
  Σαφώς είναι καλύτερο να διαθέτεις δυνατότητες φορέων stealth έναντι απειλής stealth. Όταν όμως τελείς υπό σοβαρότατους οικονομικούς περιορισμούς, εκτιμώ ότι η απόκτηση της δυνατότητας αυτής (η οποία ενέχει σημαντικότατο κόστος) δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση της απειλής stealth.
  Επίσης, το ότι “η αντιμετώπιση μιας στρατιωτικής απειλής… μπορεί να γίνει από πολεμιστές με πολεμικό τρόπο”, αν και γενικά ισχύει, δυσκολεύομαι να το κατανοήσω στο πλαίσιο της παρούσας ανάρτησης και της συγκεκριμένης συζήτησης. Θα ήθελα μία επιπρόσθετη βοήθεια…

 9. Ωραία, μετά από αυτό το σχόλιο, είναι πιο εύκολο να απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου.

  Από την απάντηση του κου Ζηκίδη εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει το μάλλον προφανές: Η μελέτη αυτή αποτελεί την «ακαδημαϊκή» μορφή μελέτών που εκπονούνται υπηρεσιακά, προφανώς με περισσότερα στοιχεία και περισσότερους πόρους. Οπότε, kudos στους εμπλεκομένους.

  @Artemios
  Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα στον πραγματικό κόσμο.
  α) «μια τέτοια [ συστηματική προσπάθεια] θα ήταν απλά άσκηση στο άτοπο ή αλλιώς σπατάλη πόρων, ιδίως αν με αυτή απλά επιβεβαιώνουμε ότι όντως έχουμε πρόβλημα;»
  Προφανώς όχι. Οι επαγγελματίες ξέρουν ότι το «αυτό είναι stealth» χωρίς ποσοτικά στοιχεία δεν λέει τίποτα. Γιατί τέτοιου επιπέδου «ανάλυση» δεν επιτρέπει κανέναν σοβαρό σχεδιασμό αντιμέτρων, σε κανένα επίπεδο, κι αποτελείαπλώς σχολιασμό.
  β) «Για να ανιχνεύσεις με ραντάρ στόχους VLO φίλτατε Βελισάριε, θέλεις ισχυρές εκπομπές, αργούς ρυθμούς σάρωσης και ενδεχομένως περιορισμό του τομέα έρευνας.»
  Όχι, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Κι επιπλέον, εξαρτάται πάντοτε από το πόσο χαμηλό είναι το ΗΜ ίχνος. Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχόλιο αυτό έρχεται στο τέλος μιας εργασίας που με ποσοτικές μεθόδους ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό (γνωστό, άλλωστε ποιοτικά, αλλά με ποσοτικά στοιχεία). Και η εργασία λαμβάνει συγχαρητήρια, και το αποτέλεσμα αμφισβητείται. Non sequitor.
  γ) «Αντίθετα το α/φ στέλθ μπορεί να σας ανιχνεύσει, είτε είστε στον αέρα είτε στο έδαφος ή τη θάλασσα, με ασθενικές εκπομπές, τις οποίες ενίοτε να μην επαναλαμβάνει με το συνήθη τρόπο, ώστε να μην αντιλαμβάνεστε ότι έχετε την προσοχή του»
  Το χαμηλό ΗΜ ίχνος είναι ασφαλώς ένα στοιχείο ΗΠ. Και, ευτυχώς, ο ΗΠ δεν συνοψίζεται τόσο εύκολα σε μία πρόταση – αλλιώς τα γέρικα κοράκια θα ήταν άνεργα.
  δ) «με τους οποίους απειλεί τη Δύση ένας άλλος MVC, ο Δρ Κάρολος Κόππιος»
  Με αφήνει άφωνο αυτή η συγκατάβαση έναντι του πλέον διακεκριμένου στρατιωτικού ιστορικού της Δύσης. Χρειάζεται μεγάλα @@ για να τον σχολιάζει κανείς έτσι (ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του). Respect.
  ε) «Τέλος η αντιμετώπιση μιας στρατιωτικής απειλής ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να γίνει από επιστήμονες με επιστημονικό τρόπο. Μπορεί να γίνει και από πολεμιστές με πολεμικό τρόπο.»
  Εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο προσωπικά διαολίζομαι. Γιατί ενώ πιθηκίζουμε τη Δύση στα πάντα, η τάση είναι να μη διδασκόμαστε από αυτήν ακριβώς στα σημεία της ουσιώδους υπεροχής της.
  Αυτό είναι ένα σχόλιο που μας πηγαίνει απ’ ευθείας στον 19ο αιώνα. Γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό της στρατιωτικής εμπειρίας του 20ου αιώνα, λιγότερο στον χερσαίο πόλεμο, περισσότερο στον ναυτικό, και κατ’ εξοχήν στον αεροπορικό πόλεμο, είναι η εξαιρετικά στενή συνεργασία των μηχανικών με τους στρατιωτικούς (φαντάζομαι αυτοί είναι οι «πολεμιστές») για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Για λίγη αρχαία ιστορία, δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει το «Most Secret War» (ή «Wizard War» στην αμερικάνικη έκδοσή του) του R.V. Jones, για να πληροφορηθεί πόσο στενή ήταν η συνεργασία των «πολεμιστών» με τους «επιστήμονες», και από τις δύο πλευρές, και πως η σημασία της ήταν εξ ίσου μεγάλη με την επιχειρησιακή και τακτική δεξιότητα των «πολεμιστών» (γιατί όταν οι «επιστήμονες» έτρωγαν γκολ, οι «πολεμιστές» ήταν αβοήθητοι). Στα μεταπολεμικά χρόνια η συνεργασία αυτή έγινε ο κρισιμότερος παράγοντας ισχύος για τις πολεμικές αεροπορίες που έχουν πολεμική εμπειρία, με τους ισραηλινούς να έχουν «τερματίσει» τη συνεργασία – χωρίς προφανώς να μπερδεύουν τους διακριτούς ρόλους. Και είναι η «κολοκοτρωναίικη» αντίληψη πολλών στην ΠΑ που μας οδηγεί απ΄ευθείας στην ήττα.
  Μην ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια.

 10. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  To MVC παραπέμπει σε άλλη ανάρτηση του πολύ καλού ιστολογίου και στο Δόκτορα Martin von Creveld που μας έκανε μια σειρά από παρατηρήσεις (admonitions).

  Στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, υπήρξαν αξιωματικοί και επιστήμονες που έκαναν τη διαφορά. Ο Δαγκλής και ο Λυκούδης με τα κανόνια τους, ο Μυλωνάς (στο τυφέκιο του οποίου δεν θυμάμαι να γίνεται αναφορά στην «Ιστορία του Πεζικού» ΣΚ900-21 του ΓΕΣ, αλλά περί του οποίου εγώ έμαθα από αμερικανούς συλλέκτες), ο νεαρός πολίτης Φίλιπος Φιλιππίδης (στον οποίον οι παραπάνω αμερικανοί αναφέρονται ως «double Phil» για ευκολία). Είμαι βέβαιος ότι και οι σημερινοί αξιωματικοί θα κάνετε τα ίδια.

  Η τωρινή κατάσταση θυμίζει το 1897, όπου ο ΕΣ βρέθηκε με τους μονόβολους Γκράδες απέναντι στα επαναληπτικά τυφέκια των τούρκων, που επιπλέον είχαν και άκαπνη πυρίτιδα. Σαφώς τα τουρκικά Μάουζερ έπρεπε να μελετηθούν, να ξέρουμε την ενέργεια της βολίδας, τη θεριστική βολή και τη γωνία πτώσης, ήτοι τη ζώνη κινδύνου, το recoil recovery και ότι άλλο προσδιορίζει την απειλή. Στο τέλος όμως, απλά έπρεπε να αγοραστούν, ή να κατασκευαστούν επαναληπτικά τυφέκια. Αν και δεν είχαμε λεφτά λόγω της οικονομικής κρίσης της εποχής. Οι γερμανοί της Μάουζερ μας ήθελαν για πελάτες και προσπαθούσαν να πείσουν τις γερμανικές τράπεζες να μας δανειοδοτήσουν για να γίνει η πώληση, αλλά οι γερμανικές τράπεζες δεν μας έκαναν καλή αξιολόγηση και το σχέδιο ναυάγησε. Τελικά από το 1897 έπρεπε να περάσουν οκτώ χρόνια για να αρχίσει ο επανεξοπλισμός του ΕΣ, που μέχρι τότε εφάρμοζε το γνωστό «κάτσε τούρκο να γεμίσω».

  Αφού το πλαίσιο της συζήτησης αφορά έστω και έμμεσα την απειλή που θέτει για την Ελλάδα η τουρκική προμήθεια των F-35, βρίσκω ότι το θέμα των «πολεμιστών», του «πολεμικού τρόπου» και του οργανωμένου εγκλήματος, ντόποιου και ξένου, είναι σχετικότατο, γιατί βοηθά, όχι εσάς προσωπικά, αλλά τους ενδιαφερόμενους γενικά, να βρούν και άλλους τρόπους ενέργειας. Απλά θα πω ότι ο Δαγκλής, εκτός από μηχανικός, υπήρξε και από τους πρώτους που συμμετείχαν σ’ αυτό που τώρα ονομάζουμε «υβριδικό πόλεμο» (και μηχανικός και πολεμιστής, σε άλλη χώρα θα γυρίζονταν ταινίες γι αυτόν και την παρέα του), αλλά οι περισσότεροι θυμούνται ως «Μακεδονικό Αγώνα». Ναι, υπάρχει η τεχνολογική εξέλιξη στα όπλα, υπάρχει όμως και εξέλιξη στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ από καμμιά χώρα, για τον ίδιο λόγο που δεν μπορεί να αγνοηθεί η τεχνολογική εξέλιξη και κυρίως επειδή υπάρχει η τεχνολογική εξέλιξη. Για αυτούς τους νέου τύπου πολέμους, που πολλές φορές γίνονται όχι άμεσα αλλά δια αντιπροσώπων, δε χρειάζεται η χώρα να έχει υποδομή υπερδύναμης. Χρειάζεται μόνο πολεμιστές.

  Για το ποιός είναι πολεμιστής και ποιός όχι, έχει γκρινιάξει εκτεταμένα και αιτιολογημένα ο Dan Hampton στον επίλογο του βιβλίου του «Viper Pilot».

 11. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ Βελισάριος
  Να υποθέσω ότι ο Artemios είμαι εγώ στα αγγλικά.
  Θα πω ότι για τις παρατηρήσεις σου (β) και (γ) δεν χρησιμοποιήθηκε η γνώμη ενός πολεμιστή. Η διαφορά ενός που γνωρίζει και ενός που ψάχνει τη γνώση είναι ότι ο πρώτος μπορεί να συνοψίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Ο αναζητών είναι γεμάτος ερωτήματα για τις λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιορίσει την ουσία, αλλά να πλατιάζει. Πολλές φορές, όταν του δοθεί η απάντηση, αυτός αιφνιδιάζεται από την απλότητά της και δεν θέλει να την πιστέψει! Σίγουρα υπάρχει και κάτι άλλο, σκέφτεται.
  Για την παρατήρησή σου (δ) έχω να πω ότι ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ. Οι ιπτάμενοι πολεμιστές δεν τρέφουν σεβασμό για κανέναν έξω από την κλίκα τους. Κλίκα αγενέστατη και ενίοτε προκλητική, ιδίως σε ξένες χώρες όπου ο ιπτάμενος πολεμιστής δεν φοιτά σε στρατιωτική ακαδημία ώστε να αποκτήσει καλούς τρόπους.
  Εγώ είμαι αισιόδοξος και βέβαιος ότι, είτε με «κολοκοτρωναίικη» είτε με «καραϊσκάκικη» αντίληψη, θα βρείτε τον τρόπο να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, όχι μόνο το Φ-35 και μάλιστα χωρίς εξωτερική βοήθεια.

 12. Ενδεχομένως να εννοεί ότι σε περίπτωση που δεν θα έχουμε την ικανότητα επιτυχούς ή έστω ίσων απωλειών περίπτωση αντιμετώπισης των κουβάδων, αυτοί πρέπει να καταστραφούν στο έδαφος από διάφορες επίγειες δυνάμεις με πλείστους τρόπους, άποψη την οποία υποστηρίζω θερμά και εγώ.
  υ.γ. Non sequitur είναι το ορθό.

 13. @Αρτέμιος
  Οι λατινικοί χαρακτήρες στο όνομα χρησιμοποιήθηκαν εκ παραδρομής. Προφανώς αναφερόμουν σε εσένα.
  Τώρα, επί της ουσίας του F-35, για να το συνοψίσω κι εγώ πολύ απλά: λεφτά για -35 δεν υπάρχουν, και να υπήρχαν δεν θα μας έλυναν το πρόβλημα. Γιατί το -35 και τα χαμηλού ΗΜ ίχνους αεροσκάφη είναι όπλα πρώτου πλήγματος. Συνεπώς, χωρίς ΣΑΕ, έχουμε χάσει – ούτως ή άλλως. Άρα, είτε θα βρούμε τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα του ΣΑΕ, είτε θα αρχίσουμε να ρωτάμε τους τούρκους ποια ακριβώς νησιά θέλουν να τους δώσουμε. Άρα, πρέπει να κόψουμε τον λαιμό μας να λύσουμε το επιχειρησιακό-τεχνικό πρόβλημα που έχουμε, με την ωριμότητα που το κάνουν για περισσότερο από έναν αιώνα οι σοβαρές, επαγγελματικές αεροπορίες, αλλιώς χάσαμε.

  @Προβοκάτωρ
  Επειδή η «καταστροφή στο έδαφος» απαιτεί πολιτική απόφαση που δεν είναι ρεαλιστικά προσδοκώμενη τα επόμενα πενήντα χρόνια, καλό είναι να το λύσουμε αλλιώς το πρόβλημα.
  Για το «non sequitur» έχεις, προφανώς, δίκιο.

 14. @Βελισαριος

  Είναι η περίπτωση όπου η ιστορία θα «γράφει» για κάποιους με μελανά χρώματα και για άλλους με χρυσά γράμματα αφού θα έχει ζυγίσει φαιά ουσία και μέζεα.

  Σίγουρα στην περίπτωση που δεχτούμε πλήγμα από αυτά σε «σημειακό-α επεισόδιο-α» θα αλλάξουν γνώμη πολύ γρήγορα έστω και ελέω τηλεοπτικής κάλυψης..

  Σε περίπτωση κλιμακωτής σύρραξης εκεί δεν χρειάζεται καν ενημέρωση των πολιτικών μαλακίων που παριστάνουν ότι παριστάνουν..

  Βέβαια η λύση αυτή δεν αποκλείει τον συνδυασμό άλλων ενεργειών..

 15. ΠΕΖΙΚΑΡΙΟΣ says:

  @ Βελισάριος

  Η Υπηρεσία ήδη έχει βρει τη λύση για την αντιμετώπιση της απειλής. Έγκαιρα, έχει συνάψει συμφωνίες για χρήση των ιταλικών αεροπορικών βάσεων και έτσι, σε περίπτωση κλιμάκωσης, η ΠΑ θα πάει εκεί που η ΤΠΑ δεν θα μπορεί να την πλήξει.
  Πολύ καλή λύση δεδομένου του τρόπου που σκέπτεστε . Όταν κάποιος, με προφανή αγενή πρόθεση, απευθύνει το χαρακτηρισμό «κολοκοτρωναίκη αντίληψη» προφανώς στους ιπταμένους, και θεωρεί ότι αυτό είναι κακό ενώ στην πραγματικότητα είναι άξιο επαίνου, κι όταν, επίσης αγενώς, προβάλει τον άσχετο ισραηλινό δόκτωρα ως αυθεντία, τότε σίγουρα δεν μπορεί να βρει καλύτερη λύση. Μένει μόνο να κόψει το κεφάλι του, για να μη δώσει τη χαρά στον άπιστο.

 16. Τώρα, δε φαντάζομαι να περιμένεις να απαντήσω σε τέτοιο σχόλιο.

  Για να είμαστε και εξηγημένοι: εφεξής, μόνον σχόλια ουσίας θα δημοσιεύονται. Αν έχεις να πεις κάτι επί της ουσίας, έχει καλώς.

 17. Konstantinos Zikidis says:

  Η όλη προσπάθεια εκτίμησης του RCS διαφόρων απειλών και ιδιαιτέρως του F-35 αποσκοπούσε κυρίως στον υπολογισμό των αποστάσεων αποκάλυψης των απειλών αυτών από διάφορα ραντάρ.
  Για το F-35, ως γνωστόν, η πρώτη “διαρροή” (από την USAF) υπονοούσε ότι το RCS του ήταν περίπου 0,0015 m². Λαμβάνοντας υπόψη το RCS αυτό, σε παλαιότερη εργασία στην «Αεροπορική Επιθεώρηση», είχα υπολογίσει ορισμένες αποστάσεις αποκάλυψης από διάφορα ραντάρ: https://www.researchgate.net/publication/233905208_Radar_Machetikon_Aeroskaphon_Typou_AESA_Active_Electronically_Scanned_Array Όπως φαίνεται στον πίνακα της σελ. 168, με τα στοιχεία αυτά, ένα F-16 εκτιμάται ότι θα δει ένα F-35 στα 8 ναυτικά μίλια.

  Λαμβάνοντας υπόψη τη δουλειά του Δρ Κάρολου Κόππιου ;-), ο οποίος ήταν ο πρώτος διδάξας που παρουσίασε δημοσίως από το 2009 μία αναλυτική προσέγγιση για την εκτίμηση του RCS του F-35 (έστω και με αρκετά υποτυπώδη μοντελοποίηση μόνο της ατράκτου του Α/Φ), καταλήξαμε σε λίγο διαφορετικά συμπεράσματα:
  http://www.scienpress.com/download.asp?ID=1040 (βλ. σελ. 147-8)
  Ειδικά για την X-band, το RCS που δίνει ο Carlo Kopp ήταν ακόμα μικρότερο από την προαναφερθείσα διαρροή της USAF. Έτσι, ένα F-16 εκτιμάται ότι θα δει “head-on” ένα F-35 στα 5 ν.μ. Η εν λόγω εργασία μάλιστα αναλύθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση του Βελισάριου:
  https://belisarius21.wordpress.com/2016/03/29/f-35-%CE%B7-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-2/

  Η πιο πρόσφατη εργασία μας είναι αρκετά πιο ολοκληρωμένη, με πολύ καλύτερο μοντέλο του F-35, οπότε και τα αποτελέσματα αναμένονται να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εκτιμήσεις, με ορισμένες παραδοχές.
  Έτσι, εκτιμώντας το RCS του F-35 στην X-Band λίγο μικρότερο από 0,01 m² (λόγω βέλτιστης απόδοσης των υλικών RAM στην υπόψη ζώνη συχνοτήτων) και κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, μία πιο ρεαλιστική εκτίμηση των αποστάσεων αποκάλυψης ανέρχεται στο 150% της αρχικής πρόβλεψης. Πιο συγκεκριμένα, για στόχο ένα F-35 “head-on”, οι εκτιμώμενες αποστάσεις αποκάλυψης έχουν ως ακολούθως:
  α. F-16 με APG68(V)9: γύρω στα 11-12 ν.μ.
  β. F-16 με APG83: γύρω στα 21-22 ν.μ.
  γ. F-35 με APG81: γύρω στα 24-25 ν.μ.
  Για σύγκριση, ένα F-35 θα αποκαλύψει ένα οπλισμένο F-16 (με RCS > 2 m²) σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 ν.μ….

  Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, εκτιμώ ότι οδηγούμαστε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
  α. Ένα F-16 με APG68(V)9 και χωρίς Link16 ή άλλο σύστημα που να του δίνει την “μεγάλη εικόνα” στις περισσότερες περιπτώσεις θα βρεθεί σε πολύ δεινή θέση έναντι ενός F-35.
  β. Ένα F-16 με APG83, εάν καταφέρει και πλησιάσει σε αποστάσεις της τάξης των 20 ν.μ., έχει πιθανότητες εναντίον ενός F-35 (το οποίο βέβαια έχει και το DAS, που «βλέπει» γύρω-γύρω).
  γ. Ακόμα και ένα F-35 δεν μπορεί να εντοπίσει ένα Α/Φ ιδίου τύπου χωρίς να διαθέτει ευρύτερη εικόνα μέσω κάποιου Link, γιατί η απόσταση αποκάλυψης των 24-25 ν.μ. είναι πολύ μικρή. Βεβαίως, εάν ήταν σε θέση να ανιχνεύσει ένα αντίπαλο F-35, η αερομαχία θα ήταν επί ίσοις όροις.

  Όλα τα ανωτέρω αναδεικνύουν τη σημασία του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ), δηλαδή των ραντάρ επιτήρησης (εδάφους + ΑΣΕΠΕ). Εάν δεν δεις τον εισβολέα, πως θα σηκώσεις τα (όποια) Α/Φ για να τον αναχαιτίσουν; Ακόμα και να είχαμε 100 F-35 (για να μην πω 100 F-22 και το κάνω λύσσα…), εάν δεν υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση από τους αισθητήρες του ΣΑΕ, πως θα υπάρξει αντίδραση; Δεν νομίζω να σκεφτεί κανείς ότι θα τα βάλουμε να κόβουν βόλτες επί 24ώρου, μήπως βρουν κανένα ύποπτο Α/Φ κατά τύχη…

  Επιχειρώντας μία ερμηνεία στο σχόλιο του Βελισάριου περί “κολοκοτρωναίικης” αντίληψης, νομίζω ότι αυτή η αντίληψη θα μας οδηγούσε να μην κάνουμε τίποτα ή να κάνουμε τα ελάχιστα δυνατά (π.χ. μία αναβάθμιση περιορισμένης κλίμακας σε μερικά F-16, χωρίς ένα ευρύτερο σχέδιο) και απλά να προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε “λεβέντικα” το F-35 όταν αυτό θα έρθει. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι αυτό θα είχε μάλλον πενιχρά αποτελέσματα…

  Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω στο περασμένο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος (https://www.youtube.com/watch?v=dFxb4U5b6no&feature=youtu.be ), ξεκινώντας την ομιλία μου με μία σκηνή από την ταινία “Ο τελευταίος Σαμουράι”, όπου έφιπποι Σαμουράι ορμούν με σπαθιά εναντίον τακτικού στρατού με πολυβόλα… Εάν αγνοήσουμε την υπόθεση του έργου και τα ιδανικά των Σαμουράι κλπ, μιλάμε για καθαρή αυτοκτονία. Η μάχη ήταν προφανώς άνιση… In principle it’s better to be on the winning side than on the «brave» (but losing) side…

  Εν κατακλείδι, για την αντιμετώπιση του F-35, καθώς και των άλλων απειλών που διαθέτει και συνεχώς αναπτύσσει/βελτιώνει η γείτων, απαιτείται ένας συνδυασμός ενεργειών με διακλαδική αντίληψη και σε πολλαπλά επίπεδα, δυστυχώς με σοβαρότατους οικονομικούς περιορισμούς. Οι ενέργειες αυτές εκτιμώ ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις και προμήθειες αλλά (επιτέλους!) και εγχώρια ανάπτυξη και βελτίωση οπλικών συστημάτων. Δεν θα πρέπει να τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και σε καλή τιμή. Αυτό αποτελεί ένα περίπλοκο πρόβλημα επιχειρησιακής έρευνας, με πολλές παραμέτρους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της πιθανότητας αντιμετώπισης της απειλής και με σαφώς περιορισμένους πόρους. Απαιτεί προσεκτική εξέταση, μελέτη και σχεδιασμό.

  Σε κάθε περίπτωση, όταν έρθει η ώρα, θα πολεμήσουμε, με ό,τι έχουμε. Όμως οφείλουμε να έχουμε σχεδιάσει εκ των προτέρων και να έχουμε προετοιμαστεί με τα κατάλληλα όπλα.
  Όχι μόνο για να μεγιστοποιήσουμε την τιμή της συνάρτησης κέρδους, υπό τις σχετικές παραδοχές και λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανότητες ενεργειών του αντιπάλου, κλπ κλπ.
  Για να κερδίσουμε, ρε γαμώτο! Το οφείλουμε στις προηγούμενες και στις επόμενες γενιές!

 18. Επειδή η αναφορά σε «κολοκοτρωναίικη νοοτροπία» φαίνεται να έχει προκαλέσει σύγχυση, να το εξηγήσω (αν και η αναφορά ήταν σαφέστατη στο πλαίσιο που έγινε): αναφέρεται στην αντίληψη ότι στον αεροπορικό πόλεμο (που είναι εντάσεως τεχνολογίας, σε αντίθεση πχ με τον χερσαίο πόλεμο, που είναι πολύ λιγότερο), οι «πολεμιστές» (δηλαδή οι ιπτάμενοι) μπορούν να κάνουν τον σχεδιασμό τους χωρίς να συνεργάζονται στενά με τους μηχανικούς (και βασικά τους Τ-Η). Από αυτή την κολοκοτρωναίικη αντίληψη είναι που έχουμε μείνει τραγικά πίσω στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, κι από αυτήν θα την «φάμε» άμα γίνει η στραβή.

 19. .+- says:

  Καλησπερα σας.
  Θεωρω εξαιρετικα ενδιαφεροντα τα οσα εχουν γραφτει και σχολιαστει μεχρι στιγμης.

  @ Konstantinos Zikidis says: 14 Σεπτεμβρίου 2017 στο 23:30

  απο το σχολιο σας, μπορω να θεωρησω οτι πλεον η μονη εναλλακτικη σχετικα αξιοπιστη και σχεδον «ετοιμη» λυση στον τομεα των αεροπορικων αισθητηρων δεν μενει αλλη απο τα IRST ενσωματομενα στην δομη του αεροσκαφους δηλαδη στο ρυγχος (καμια σχεση με τα pod). Θα επαναλαβω την αποψη που εχω διατυπωσει και παλαιοτερα οτι: εαν δεν δοκιμαστει καποιο απο τα ηδη υπαρχοντα στην διεθνη αγορα για περαιτερω εξελιξη και ενωματωση στα υπο εκσυγχρονισμο F16 της ΠΑ υπαρχει ο κινδυνος να υπαρξει μια σκοποβολη σε«γαλοπουλα» απο τα τουρκικα αεροσκαφη.
  Aυτη την δεδομενη στιγμη και εχοντας υποψη οτι τα ρανταρ αεροσκαφων γενικα, δεν ειναι πλεον σε θεση να εντοπισουν ενα F35 «head on» σε μεγαλες αποστασεις, επι ισοις οροις, αποκτα σημασια η σημαντικη αναβθμηση των συστηματων αυτοπροστασιας των ελληνικων αεροσκαφων ετσι ωστε να περιοριστει το πλεονεκτημα των ρανταρ που φερουν τα F35 στο ελαχιστο δυνατο χρησιμοποιοντας του παρεμβολεις που φερουν για αυτο τον σκοπο. Με αυτη την επιλογη ειναι δυνατο να περιοριστει η Pk των Meteor ή/και Aim120C απο την μια, ενω απο την αλλη να ερθει το F35 στα «μετρα» μιας WVR αναμετρησης ή περιπου. Επειδη υπαρχει ηδη συγκεκρημενη εμπειρια απο τετοια συστηματα απο την ΕΑΒ απο την προηγουμενη δεκαετια, καλό θα ηταν να διερευνηθει εαν ειναι δυνατο να επαναληφτει η προηγουμενη «επιτυχια» των Α7 εναντι των F16block50 με κατι ποιο νεο και ισχυροτερο!
  Δεν μπορω να παραγνωρισω οτι δεν εχω βρει καμια δημοσια αναφορα για το οτι η ΠΑ ενδιαφερεται για την ενσωματωση συστηματος IRST στα υπο εκσυγχρονισμο F16. Θεωρω οτι αποτελει εν τελει μια λαθεμενη επιλογη εαν ιδιαιτερα το γεογραφικο περιβαλον του αιγαιου κορεστει απο παρεμβολες στην μπαντα συχνοτητων «Χ».
  επισης θα ηθελα να παρατηρησω οτι στα στατικα χερσαια ρανταρ του Ελλεηνικου IADS δεν ειναι γνωστο εαν εχει μελετηθει η αυξηση της ισχυς εξοδου του σηματος σαν ενας τροπος μειωσης του μειονεκτηματος της εμβελειας εναντι των F35. Θυμαστε που ειχα εντοπισει το THAAD σαν μια λυση την οποια θεωρησατε σαν απαγορευτικη; Ενα απο τα χαρακτηριστικα του ειναι και η μεγαλη ισχυς εξοδου.
  Δεν πιστευω στα θαυματα, αλλα εαν απο τα 100-130 χλμ με καποιες βελτωσεις τα ρανταρ πιασουν τα 250χλμ (τροπος του λεγειν) δεν θα επεφτε ασχημα. Θα εδιναν περιπου 5 λεπτα εγκαιρη προειδοποιηση περισσοτερο απο οτι σημερα. 5 λεπτα ειναι και οι χρονοι του scramble.

  .+-

 20. Konstantinos Zikidis says:

  Αγαπητέ .+-,
  δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει διαθέσιμο ενσωματωμένο IRST για F-16. Το μόνο ανάλογο σύστημα είναι αυτό που φέρουν τα F-16 Blk 60 των Η.Α.Ε., το οποίο αναφέρεται ως AN/AAQ-32 Internal FLIR Targeting System (IFTS) και, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, περιλαμβάνει ένα pod αριστερά του αεραγωγού και ένα ενσωματωμένο “μάτι” μπροστά από τις στοιχειοκεραίες του IFF. Όμως το σύστημα αυτό φαίνεται να χρησιμοποιείται κυρίως για ναυτιλία και για κρούση και δευτερευόντως ως σύστημα αέρος-αέρος (ενώ δεν είναι γνωστό εάν διατίθεται πλέον): http://www.northropgrumman.com/Capabilities/ANAAQ32IFTS/Pages/default.aspx
  Υπάρχει και το Legion Pod της LM, ενώ πιο πρόσφατα παρουσιάσθηκε το Open Pod της NG. Κανένα όμως δεν φαίνεται να είναι ήδη πιστοποιημένο σε F-16, ενώ δεν είναι γνωστές οι επιδόσεις, ούτε και η τιμή. Προφανώς, περιμένουν τον πρώτο ενδιαφερόμενο, να επωμιστεί το κόστος ενσωμάτωσης…
  Όσο για το σύστημα ΗΠ που είχε δοκιμαστεί σε Α7, το περιβόητο Ε292, νομίζω ότι είναι υπερεκτιμημένο και έχει οδηγήσει στην δημιουργία ενός αστικού μύθου. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε γίνει εάν η ΠΑ (το ΕΤΗΜ) και η ΕΑΒ συνέχιζαν την ανάπτυξή του, όμως οι δυνατότητες που παρείχε ήταν σχετικά περιορισμένες. Βέβαια ήταν ένα πρώτο βήμα, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί.
  Εδώ είναι όμως το θέμα: παλαιότερα υπήρχε ελπίδα να αναπτύξουμε κάτι ενδιαφέρον. Δυστυχώς, ανάλογες προσπάθειες δεν υποστηρίχθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε χάσει το τραίνο σε πολλά θέματα. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να κατασκευάσουμε από το μηδέν ένα πλήρως λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα. Απαιτείται πολύχρονη προσπάθεια, με συμμετοχή κατάλληλου προσωπικού και συσσώρευση εμπειρίας.
  Όσον αφορά το THAAD, δεν διαφωνούμε. Είναι μάλλον το ικανότερο δυτικό σύστημα σήμερα αλλά το κόστος του είναι απλά τεράστιο… Εδώ ακόμα και η Ν. Κορέα το σκέφτεται…
  Τέλος, σαφώς και η εμβέλεια ενός ραντάρ αποτελεί συνάρτηση της ισχύος εκπομπής του. Όμως η αύξηση της ισχύος δεν είναι τόσο απλό θέμα, ενώ πολύ συχνά οι λυχνίες εκπομπής είναι ήδη ρυθμισμένες στο μέγιστο της απόδοσής τους. Εάν ο κατασκευαστής δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτή, ίσως δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ισχύος. Και επειδή δεν είμαστε κατασκευαστές, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις τεχνικές οδηγίες, χωρίς δυνατότητες παρέμβασης. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: όσο δεν αναπτύσσεις και δεν κατασκευάζεις, απλά ακολουθείς οδηγίες…

 21. STRATOS says:

  Μπράβο σας και πάλι για την εργασία σας και την μελέτη στον μαθηματικό υπολογισμό του ίχνους του F-35!! Έχετε πρωτοπορήσει (σε παγκόσμιο επίπεδο) και είμαι σίγουρος ότι η ΠΑ, ακόμη και με την πολύ μικρή χρηματοδότηση που έχει σήμερα, θα μπορέσει να αναπτύξει τακτικές αντιμετώπισης της απειλής και θα γίνει μία από τις ελάχιστες αεροπορίες στον κόσμο που θα έχει τέτοιες δυνατότητες και τέτοια ετοιμότητα.

  Δυστυχώς οι άθλιοι οι πολιτικοί έχουν την εθνική ασφάλεια πολύ πίσω στις προτεραιότητες τους. Βρέθηκα στο Airshow πρόσφατα στην αεροπορική βάση Τανάγρας και πιάστηκε η ψυχή μου όταν κατάλαβα ότι τα πολλά C-130 που ήταν παρκαρισμένα στην βάση δεν ήταν επιχειρησιακά!! (αυτό που ήταν προσβάσιμο στο κοινό!! είχε εισαγωγές κινητήρων και προπέλες μέσα στις κουτσουλιές!!..)..
  Μία πρόταση που έχω να κάνω (καθώς αρχίζω και πιστεύω, ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει δεκάρα τσακιστή για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων μέχρι το 2019) είναι να υιοθετήσουμε το Σουηδικό σύστημα!

  Στην Σουηδία (λόγω και της γεωγραφίας της χώρας) οι αεροπορικές βάσεις είναι εγκαταστάσεις «ειρηνικής περιόδου»!! για αυτό και δεν έχουν θωρακισμένα υπόστεγα. Σε περίπτωση κρίσεως η δύναμη μαχητικών αεροσκαφών της χώρας διασκορπάτε στους αυτοκινητόδρομους (που η αλήθεια είναι ότι είναι ειδικά διαμορφωμένοι) και από εκεί υποστηρίζεται σε πυρομαχικά-καύσιμα κτλ από ειδικά εποχούμενα κλιμάκια… τα αεροσκάφη εκτελούν την αποστολή τους και επιστρέφουν σε διαφορετικά προκαθορισμένα σημεία με τα εποχούμενα κλιμάκια να μετακινούνται για να τα υποστηρίξουν στην νέα θέση τους…. έτσι πρακτικά η Σουηδική αεροπορία είναι απρόσβλητη στο έδαφος..

  Κατά την άποψη μου αυτή πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση της ΠΑ, να εκτελέσει ασκήσεις από αυτοκινητόδρομους ( το εθνικό οδικό δίχτυο έχει βελτιωθεί τα περασμένα χρόνια σε μεγάλο βαθμό).

  Τα θωρακισμένα υπόστεγα αεροσκαφών που έχουμε εμείς (όσο και οι τούρκοι), είναι άχρηστα πλέον στα σύγχρονα διατρητικά όπλα (που έχουμε και εμείς όσο και οι τούρκοι). Άρα πρακτικά και σε εμάς οι αεροπορικές βάσεις πρέπει να θεωρούνται εγκαταστάσεις «ειρηνικής περιόδου»…

  Η ΠΑ πρέπει σύντομα να μάθει να επιχειρεί από αυτοκινητόδρομους..

  Έτσι θα αποφύγει την καταστροφή της στο έδαφος από μια μαζική επίθεση τουρκικών F-35 και θα μπορέσει μετά να ανταποδώσει καταστρέφοντας τις 4 κύριες αεροπορικές βάσεις που βρίσκονται στα δυτικά της τουρκίας.

  Ειλικρινά δεν βρίσκω άλλη λύση, με την πλήρη αδιαφορία των πολιτικών για την άμυνα. Τι συζητάμε, αυτοί δεν δίνουν λεφτά ούτε για την συντήρηση των διαθέσιμων μέσων.

 22. Λαρισαίος says:

  @Stratos. Σε παλαιότερη ανάρτηση άλλου ιστολογίου έχει γίνει διεξοδική αναφορά στη δυνατότητα χρήσης αυτοκινητοδρόμων ως εναλακτικών διαδρόμων προσγείωσης. http://e-amyna.com/αξιοποίηση-αυτοκινητοδρόμων-για-την/ Από ότι φαίνεται υπάρχει ήδη σχετική πρόβλεψη για περιπτώσεις ανάγκης.

 23. som1els says:

  Εχετε δικιο οτι δεν ειναι ακριβως πιστοποιημενο. Δεν μπορουμε να πουμε ομως οτι ψαχνουν τον πρωτο ^^^^ να πληρωσει για την ολοκληρωση, απλα τον πρωτο πελατη να το αγορασει. Αυτο γιατι εχουν προηγηθει δοκιμες αποδοσης στο F16 (Legion Pod has completed integration and flight tests on F-16 and F-15C aircraft), οι πτησεις εντοπισμων εγιναν χωρις να χρειαστουν αλλαγες στο προγραμμα του α/φ (no modifications made to software hardware) και τα pod εχουν πλεον λογισμικο plug and play διασυνδεσης απ’ευθειας στην πλατφορμα «τρεχοντας» το δικο τους προφορτωμενο συμβατο προγραμμα. Οποτε και να χρειαστει το κοστος ενημερωσης για να το αναγνωριζει ο υπολογιστης αποστολης των ελληνικων F16V αυτο δεν ειναι τοσο δυσκολο για plug and play συστηματα (ωστε να ζητηθει καποιο μεγαλο ποσο). Αν δεν ειχαν προηγηθει αυτα για την ολοκληρωση, το κοστος πιστοποιησης θα ηταν σιγουρα ψηλοτερο και παλι ομως μικροτερο απο πιστοποιηση μαζι με εσωτερικη τοποθετηση. Πιθανον η Lockheed να πηρε μερος του κοστους πανω της απο την στιγμη που κερδισε συμβολαιο στα F18 για να πoυλησει και για F16,F15 η’ μερος του κοστους μπορει να ειναι «κρυμμενο» στο λογισμικο του pod δηλ να επιβαρυνεται καπως η τιμη των τμχ. Δηλ σημαντικοτερο μειονεκτημα βρισκω το οτι δεν ξερουμε τις επιδοσεις του και το κοστος αποκτησης (ποσα θα μπορουμε να παρουμε σε αριθμους) και λιγοτερο το κοστος πιστοποιησης το οποιο δε νομιζω να ειναι το απαγορευτικο στην αγορα του.

  http://www.lockheedmartin.com/us/news/features/2016/mfc-042616-putting-the-latest-in-legion-pod.html

  https://airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/global-defense-security-news/global-news-2015/june/1858-lockheed-martin-s-legion-pod-successfully-performed-first-flight-test.html

 24. Evangelos Anastasiou says:

  Η επίλυση ενός προβήματος πέραν του ότι απαιτεί πολύ καλή γνώση, θέλει και προτεραιοποίηση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να θέσουμε θέσουμε σωστά priorities:
  1. Εύρεση (ότι υπάρχει διαταραχή)
  2. Επιβεβαίωση ότι είναι F35
  3. Παρακολούθηση
  4. Ανάθεση στοχοποίησης
  5. Εμπλοκή
  6. Καταστροφή

  Εκτιμώ ότι σε αυτην την αλυσίδα θα πρέπει να βρούμε τις κάλλιστες λύσεις.
  Επιπροσθέτως είναι εκ των ουκ άνευ ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αρχιτεκτονική των δικτύων μέσων των οποίων θα διακινείται η πληροφορία…
  Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα συστήματα ECM του F35…γιατί δεν γίνεται λόγος.
  Συνεπώς ο δικτυοκεντρικός πόλεμος νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολεί παράλληλα!!!
  Απόγονοι του Οδυσσέα είμαστε κάτι πρέπει να κάνουμε…μπορούμε!!

 25. .+- says:

  @Konstantinos Zikidis says: 18 Σεπτεμβρίου 2017 στο 22:48

  Καλημερα σας,

  σας ευχαριστω πολυ για τις διευκρινησεις που μου παρειχατε σε αυτες, πολυ απλοϊκες σκεψεις μεσω του σχολιου μου.
  Πραγματι εχετε δηκιο οταν μια προσπαθεια προς μια κατευθνυση δεν εχει την υποστηριξη που χρειαζεται και διακοπτεται υστερα ειναι λιγο ποιο δυσκολο να αναγεννηθει απο τις «σταχτες». Σημερα μαλιστα που εχουν περασει και 15 χρονια απο την αρχη της και μαλλον και καποιοι απο το αρχικο team της ΠΑ και της ΕΑΒ που ειχαν εμπλακει μαλλον εχουν παει στην συνταξη.
  Δεν ειμαι σε θεση αν θεωρησω αποκλειστικα εναν «αστικο μυθο» εστω και εαν η δημοσια πληροφορηση για τις δυνατοτητες του συστηματο ςειναι εξαιρετικα ελλειπης ενω σε οτι αφορα τα τεχνικα χαρακτηριστικα ανυπαρκτη. το στοιχειο που προκαλεσε το ενδιαφερον μου ειναι εκεινο το δημοσιοποιημενο στοιχειο επιτυχιας μολις 17% των ρανταρ των F16 που αποτελουσαν την «απεικονηση». Δηλαδη, σε απλα ελληνικα, εαν δεν προκειται για ψευδη ειδηση, τα Α7 με τον Ε292 ενσωματωμενο ειχαν 83% πιθανοτητα να μην εγκλωβιστουν απο το ρανταρ των F16 στα 35 ν.μ.!
  Απο εκει και περα, εαν πραγματι υπαρχει η επιθημια η ΠΑ να παψει αν ειναι απλως ενας αλλος «πελατης» καποτε θα πρεπει να αρχισει να χρηματοδοτει προγραμματα Ερευνας και Αναπτυξης κοινως R&D για να «ξεφυγει» και απο τις αμαρτιες του παρελθοντος. Δεν ειναι κατι το ευκολο, αμεσο, αλλα απο καπου θα πρεπει επιτελους να γινει μια αρχη. Σε σχεση με το παρελθον ομως σημερα, αρωγος σε αυτην την νεα αρχη μπορει να εναι η αμυντικη βιομηχανια. Σημερα, παρα την οικονομικη κριση των τελευταιων 10 και πλεον χρονων εχει αναπτυχτει σημαντικη δραστηριοτητα, απο εταιριες που ασχολουνται σε τομεις συγχρονης τεχνολογιας ειτε αμεσα συνδεδεμνες με την Εθνικη Αμυνα ειτε εμμεσα («dual use»). Ειναι σε θεση καποιος να βαλει γυρω απο ενα «στρογγυλο» τραπεζι ολους οτυ ενδιαφερομενους για κατι -μελλοντικα- «καλο»;
  Το ερωτημα μου, ειναι ακρως ρητορικο, αλλα ειναι κατι που προβληματιζει αρκετους συνανθρωπους με ενδιαφερον προς αυτο το αντικειμενο.
  Αντιλαμβανοιμαι απολυτως το σημαντικο προβλημα με την ανυπαρξια πιστοποιημενου IRST στο ρυγχος για τα F16. Σιγουρα τα ΗΑΕ ειχαν μια συγκεκρημενη επιχειρησιακη απαιτηση και πληρωσαν απο την «τσεπη» τους για να αποχτησουν αυτο που θεωρησαν σημαντικο.
  Εδω πιστευω οτι πρεπει να τεθει ενα σημαντικο ζητημα. Τα ελληνικα F16 θα ειναι ο «πυλωνας» της ΠΑ για την αντιμετωπιση της απειλης των F35; ναι ή οχι;
  Εαν «ναι» η ΠΑ ειναι υποχρεωμενη να μελλετησει και το ζητημα της παρουσιας on board (διαμορφωση chase») των συστηματων IRST σαν βασικο αισθητηρα ή οχι για τον εντοπισμο τους για τους γνωστους λογους που ηδη εχουν εκτεταμενα αναθερθει τοσο απο εσας οσο και απο πολλους αλλους.
  Εαν «οχι» νομιζω οτι το ζητημα της επιτυχους αντιμετωπισης των F35 ειναι υποχρεωτικο να αναθεωρηθει σε τελειως διαφορετικη βαση, οπως επισης και το προβλημα της επιλογης ή μη εκτεταμενου εκσυγχρονισμου για τα F16 με σημαντικο οικονομικο αντιτιμο.
  Σε οτι αφορα τα χερσαια ρανταρ, αντιλαμβανομαι οτι μαλλον εχουν ηδη υποβληθει καταλληλες ερωτησεις προς κατασκευαστες με αρνητικη απαντηση.

  Με εκτιμηση

  .+-

 26. Καστορας says:

  Καλησπέρα,

  διαβαζω με θαυμασμό, περηφάνεια και ικανοποίηση την εργασία σας.

  Ο λόγος που παρεμβαίνω είναι το «Ε2/92» που αναφέρθηκε από τους Konstantinos Zikidis και +-, μια και είμαι ένας από την αρχική ομάδα της ΠΑ που το ξεκίνησε και το δοκίμασε σε Α7.

  Η ιστορία ξεκινάει αρκετά χρόνια νωρίτερα (πριν το 1992 που έδωσε και το 2ο μέρος του ονόματος του προγράμματος), όταν έπρεπε να βρούμε και να διαπιστώσουμε αρχικά μεν πως θα αναγνωρίζονταν «η απειλή» από το παλιό σύστημα ΗΠ (ALR-66) που είχαν τα F1, F4 και Α7 και στη συνέχεια πως να παρεμβληθεί, ούτως ώστε η τεχνική παρεμβολής που θα ήταν επιτυχής να μπεί στις απαιτήσεις για την προμήθεια των ASPIS και ICMS ΙΙ.

  Για να μη μακρυγορώ, μόνο να πω με σιγουριά ότι το πρόγραμμα είχε απόλυτη επιτυχία και η τεχνική παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και πρωτοποριακή για την εποχή της, χάρις στα μερόνυκτα σπαζοκεφαλιάς και δοκιμών που κάναμε στο ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ και στην ελευθερία που μας είχε δώσει η ΠΑ για έρευνα και δοκιμές. Η δε 1η δοκιμή έγινε τροποποιώντας έναν από τους παλιούς παρεμβολείς DIAS που είχαμε διαθέσιμους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον ενθουσιασμό αλλά και την έκπληξη των πιλότων που συμμετείχαν στη δοκιμή. ο μεν ένας έλεγε αφήστε το πάνω θα το πάρω έτσι στη μοίρα, ο δε άλλος δεν μπορούσε να το πιστέψει, μια και τότε ήταν θέσφατο σε μερικούς κύκλους ότι «η απειλή δεν παρεμβάλεται».

  Μια και μιλάμε στο διαδίκτυο και αφού είμαι εκτός θέματος ούτως ή άλλως, δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπάνω, ούτε βεβαίως για τη μοίρα που περίμενε το Ε2/92 όταν έφυγε από τον έλεγχο της ΠΑ…

  Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας διαβάζω.

  με εκτίμηση,
  Καστορας

 27. Konstantinos Zikidis says:

  @Καστορας
  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
  Χαίρομαι που με διορθώνετε ως προς την εκτίμηση που είχα για τις δυνατότητες του Ε2/92. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όντως αποτελεσματικό εναντίον ορισμένων απειλών. Δυστυχώς όμως, η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε, ενώ το Ε2/92 τελικά δεν μπήκε σε παραγωγή. Στο μεταξύ, η εν γένει απειλή εξελίχθηκε. Έτσι σήμερα, θα ήταν δύσκολο να παρεμβάλει ένα σύγχρονο ραντάρ, όπως π.χ. το RDY-2 του Μ2000-5, το οποίο στην στάνταρ λειτουργία του κάνει frequency agility ή άλλα ECCM.
  Παρ’όλ’αυτά, η όλη προσπάθεια αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για μας τους νεώτερους, ενώ ο ενθουσιασμός σας για την απόδοση του συστήματος, έστω και σε επίπεδο πρωτοτύπου, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε!

 28. @Κάστορας

  Να ευχαριστήσω κι εγώ θερμά από την πλευρά μου για την συμβολή στη συζήτηση και, κυρίως, να εκφράσω τη βαθιά εκτίμησή μου για την προσπάθεια που κάνατε. Τη συνέχεια που είχε, την φανταζόμαστε όλοι…

 29. @Konstantinos Zikidis

  Εάν το ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ ή κάποιο άλλο τμήμα χρειάζονταν περαιτέρω ενίσχυση για το ερευνητικό του έργο, για τι ποσά θα μιλούσαμε?

 30. ΚΓ says:

  Θα προσπαθήσω να συμβάλω στην συζήτηση και να μην ρίξω το επίπεδο.

  Τα μελλοντικά f16V θα τα αποκτήσουμε, κυρίως, για να αντιμετωπίσουν τα υπέρτερα (μόνο) αριθμητικά f16. Βέβαια θα έρθουν αναγκαστικά σε επαφή και με f35 (ιδίως με τις ποσότητες που θέλει να παραγγείλει η Τουρκία)
  Θεωρώ απαραίτητη την αγορά νέων όπλων a/a και a/g και συστημάτων για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της έκδοσης –V
  Ένα από αυτά θεωρώ ότι είναι και το Legion της LM. Θα πρέπει να αγοραστεί αρχικά σε μικρές ποσότητες, να δοκιμαστεί και στην συνέχεια σε τμηματικές παραγγελίες (έτσι ώστε να ενσωματώνονται οι βελτιώσεις) να αγοραστεί για τις Μοίρες αναχαίτισης της ΠΑ.
  Η αγορά του Legion ή κάποιου παρόμοιου συστήματος δεν θα περάσει απαρατήρητη από την THK (δηλαδή θα την εξαναγκάσει να προσαρμόσει τις τακτικές της), ενώ στην ΠΑ θα δώσει σημαντικά πλεονεκτήματα που σε αυτό το blog νομίζω όλοι τα κατανοούν και δεν χρειάζονται να καταγραφούν.

  Η ΠΑ(ηγεσία) θα πρέπει να αναζητήσει την εναέρια αντιμετώπιση του F35 (καθώς πολύ σωστά αναφέρατε στην αναδιάρθρωση του ΣΑΕ), σε ένα νέο οπλικό σύστημα/αεροπλάνο, που θα ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες αιχμής (νέα AESA, Σ.Α, όπλα). Αυτήν την στιγμή δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι τέτοιο.

  Κατανοώ ότι το αντικείμενο της μελέτης είναι το F16vsF35 αλλά μήπως πρέπει να εξεταστεί (εδώ και όχι από την ΠΑ) η αντιμετώπιση του f35 από το Mirage 2000-5 λόγω των εκπληκτικών (κατ΄εμέ) MICA-IR; Απόσταση αποκάλυψης ίσως μετάδοση δεδομένων σε f16 κλπ;

  Ευχαριστώ και ελπίζω να μην ξέφυγα από το θέμα.

 31. Konstantinos Zikidis says:

  @Προβοκάτωρ
  Η εύκολη απάντηση είναι μισό εκ. € ή κάτι τέτοιο. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
  Στο ΕΤΗΜ, όπως και στα υπόλοιπα Εργοστάσια της ΠΑ (ΚΕΑ, Εργ. Αράξου, ΥΠΗΔ) δεν περισσεύει κόσμος και υπάρχουν ήδη ανατεθειμένες εργασίες. Τυχόν οικονομική ενίσχυση θα είχε σαφέστατα αποτέλεσμα, και μάλιστα με πολλαπλάσιο κέρδος από την ενίσχυση αυτή, αλλά αυτό μέχρι ένα όριο. Για πιο προχωρημένη έρευνα και ανάπτυξη, απαιτείται εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό που να παραμένει εκεί αρκετά χρόνια ώστε να αποκτήσει εμπειρία, οικονομική ελευθερία, καθώς και συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και βιομηχανία. Και επίσης απαιτείται συνέχεια.

  Όπως αναφέρει ο φίλος Κάστορας στο σχόλιό του, ήταν από “την αρχική ομάδα της ΠΑ” για την ανάπτυξη του Ε2/92. Δυστυχώς το σύστημα αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα, το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά αλλά κατέληξε άδοξα, καθώς δεν υπήρξε συνέχεια. Ως αποτέλεσμα, η γνώση και η εμπειρία του συγκεκριμένου προσωπικού που ασχολήθηκε με αυτό, χάθηκε. Υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να είχε συνεχίσει και να είχε εξελιχθεί – γιατί όχι – με ανάπτυξη συστημάτων DRFM και εξελιγμένων τεχνικών. Και βέβαια να συνεχίσει με βιομηχανική κατασκευή, είτε εντός, είτε εκτός της ΠΑ. Γιατί ο σύγχρονος πολεμιστής (για να το συνδέσω με προηγούμενα σχόλια επί της παρούσης αναρτήσεως…) θα πρέπει να είναι και επιστήμων σε κάποιο βαθμό, σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.

  Δυστυχώς, εκτιμώ ότι εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μία φθίνουσα τάση στην ΠΑ και στις ΕΔ εν γένει, σχετικά με την τροποποίηση υπαρχόντων συστημάτων ή την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Αυτό που έγινε με το Ε2/92 δύσκολα θα επαναληφθεί. Για αυτό το φαινόμενο υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι τα σημερινά συστήματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα και βασίζονται πολύ περισσότερο σε Η/Υ και “κλειστά συστήματα”, με αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερο “να βάλεις χέρι”.

  Υπάρχουν όμως κι άλλοι λόγοι. Για να γίνω κατανοητός, θα αναφέρω ένα παράδειγμα που μου διηγήθηκε πρόσφατα ένας πρώην συνάδελφος ηλεκτρονικός του ΠΝ (απόστρατος Αξκός εξ Υπξκών, περίπου 15 χρόνια μεγαλύτερός μου). Μια φορά κι έναν καιρό, όταν αυτός ήταν εν ενεργεία, ήταν υπεύθυνος για ορισμένες επάκτιες πυροβολαρχίες Exocet. Σε μία από αυτές, τέθηκε ΕΚ/ΕΝ ο κεντρικός υπολογιστής. Τον έστειλαν στη Γαλλία (προφανώς αυτό έγινε στις καλές εποχές, όπου όταν χάλαγε κάτι, το φτιάχναμε…), όπου και επισκευάστηκε με πολύ μεγάλο κόστος. Όταν τέθηκε ΕΚ/ΕΝ ένας άλλος αντίστοιχος υπολογιστής από άλλη πυροβολαρχία, ο εν λόγω πρώην συνάδελφος προσπάθησε με κάποιους άλλους τεχνικούς να τον επισκευάσει (έτσι κι αλλιώς για επισκευή θα πήγαινε), αν και τυπικά δεν είχε το δικαίωμα να επέμβει (δεν είχε ανάλογη εξουσιοδότηση). Έτσι, άνοιξαν τον υπολογιστή και διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε μία απλή μπαταρία, η οποία τροφοδοτούσε μία μνήμη και είχε αδειάσει. Έτσι χάθηκαν τα στοιχεία της μνήμης. Άρα, εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας (εύκολο), έπρεπε να ξαναφορτωθούν τα στοιχεία στη μνήμη (δύσκολο). Να μην τα πολυλογούμε, κατάφεραν και επανέφεραν σε λειτουργία τον υπολογιστή, με αμελητέο κόστος. Μπράβο θα πείτε. Τώρα όμως αρχίζει το γλέντι: ο Γάλλος τεχνικός αντιπρόσωπος που βρισκόταν στην Ελλάδα τότε και παρακολουθούσε το σύστημα, αντελήφθη τι έγινε, γιατί γνώριζε την αρχική αναφορά ότι ο υπολογιστής ήταν ΕΚ/ΕΝ. Οπότε ενημέρωσε την εταιρεία του, η οποία – όπως ήταν αναμενόμενο – έκανε παράπονα στο ΓΕΝ (είπαμε: πολύ μεγάλο κόστος, άρα κέρδος για την εταιρεία). Κι εδώ αρχίζει η Οδύσσεια του πρώην συναδέλφου, ο οποίος εκλήθη 4 φορές στο ΓΕΝ για να δώσει εξηγήσεις, ως επικεφαλής της ομάδας!… Τουλάχιστον, την “έβγαλε καθαρή” και δεν τον τιμώρησαν… Αντί να του κάνουν άγαλμα έξω από το ΓΕΝ, το οποίο θα ήταν φθηνότερο από το “πολύ μεγάλο κόστος” που τους (μας) γλύτωσε.

  Δεν κατηγορώ το ΓΕΝ ή το ΠΝ. Η όλη ιστορία αυτή θα μπορούσε να είχε παιχτεί στην ΠΑ (σίγουρα) ή και στον ΣΞ (φαντάζομαι). Σαφώς και δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει να “βάζουμε χέρι” ασύστολα και παντού, είτε έχουμε εξουσιοδότηση, είτε όχι. Σαφώς υπάρχει τυποποίηση, κανόνες και τεχνικές οδηγίες. Αλλά υπάρχει και τεχνική γνώση, αντίληψη, εμπειρία. Ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να επιδιώκονται, βεβαίως κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από τα προϊστάμενα κλιμάκια. Δυστυχώς, έχουμε ακούσει κι άλλες ανάλογες ιστορίες, καθώς ακόμα και περιπτώσεις όπου προσωπικό διώχθηκε αν και προσέφερε. Για παράδειγμα, βλ. βόμβα laser, περίπτωση για την οποία, αν και πλησιάζω τις 3 δεκαετίες στην ΠΑ, διάβασα για πρώτη φορά σε σχόλιο στο παρόν ιστολόγιο. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος διστάζει να κάνει το παραμικρό πέραν των στενών καθηκόντων του. Για να μην συζητήσουμε για τις εγχώριες αμυντικές εταιρείες, τις οποίες πολύς κόσμος εντός των ΕΔ τις βλέπει σαν κάτι πολύ κακό και αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή.

  Προφανώς, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε λοιπόν για να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά το μισό εκ. € ή οποιοδήποτε ανάλογο ποσό…

 32. Konstantinos Zikidis says:

  @ΚΓ
  Συμφωνώ περί IRST και ιδίως περί MICA IR. Μιλάμε για έναν από τους πιο ικανούς πυραύλους του δυτικού οπλοστασίου: μεγάλη εμβέλεια, ενημέρωση καθ’ οδόν με data link, σιωπηλή λειτουργία.
  Ακόμα χειρότερα, ο συνδυασμός MICA EM και IR, εις εκ των οποίων απαιτεί διαφορετικές ενέργειες αποφυγής. Εάν σού ‘ρχεται MICA EM και «ακούσεις» το ραντάρ του με το σύστημα αυτοπροστασίας σου, θα πρέπει λογικά να βάλεις ΑΒ, να εξαπολύσεις αερόφυλλα (Chaff) και να ελιχθείς αναλόγως… αποτελώντας έναν φάρο υπέρυθρης ακτινοβολίας για τον MICA IR που ενδεχομένως ακολουθεί…
  Όμως, δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Θα παραπέμψω κι εγώ στην Πτήση, σε ένα άλλο άρθρο, όπου επικρατεί μία αντιγαλλική τάση, μη τεκμηριωμένη κατ΄ εμέ, όπως φαίνεται και στο πρώτο σχόλιό μου: https://www.ptisidiastima.com/everything-about-mirage-2000-modernization/#comment-49678

 33. @Konstantinos Zikidis
  Επειδή συνεννοούμαστε..
  Τα έξοδα του εσμού των ιδεοληπτικών που πήγαν στην κηδεία του δικτάτορα της Κούβας θα κάλυπταν ανάγκες σε στοιχειώδη εξοπλισμό για το συγκεκριμένο τμήμα..
  Από τα ποσά για τους χιλιάδες μετακλητούς τι παίρνουμε πίσω ως πολιτεία..?
  Αυτό που έχω ξαναγράψει για την αδήριτη ανάγκη πρόσληψης για κάθε κλάδο των Ε.Δ. με προτεραιότητα ασφαλώς στην Π.Α – Π.Ν. – Σ.Ξ., 20-30(;) μηχανικών η/υ, ηλεκτρονικών, αυτοματιστών, μηχανικών software.. τουτέστιν μείον 100-150 μετακλητούς…

  Ας μην σας δώσω παράδειγμα τύπου..»γιατί μπήκαν αλκαλικές μπαταρίες εμπορίου και όχι αυτές του προμηθευτή» που έχουμε στα ψυγεία και εξαντλούνται μετά από 10 λεπτά..και μένεις με το μέσο στο χέρι..

 34. Ioannis Kassotakis says:

  Μπορώ και εγώ να επιβεβαιώσω τις αναφορές τόσο του Κου Ζηκίδη όσο και του Κάστορα σχετικά με το ιστορικό των προσπαθειών εγχώριας ανάπτυξης συστημάτων από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). Θα ήθελα να προσθέσω ότι το μοντέλο του ερευνητικού κέντρου της ΠΑ (ΚΕΤΑ αρχικά και ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ στη συνέχεια), το οποίο επινοήθηκε και άρχισε να υλοποιείται στα τέλη της δεκαετίας του ’70, βασίστηκε σε μία μόνιμη βάση καταξιωμένων επιστημόνων με επιστημονική (θεωρητική και πρακτική) γνώση σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς, πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη εργαστεί σε εταιρίες στο εξωτερικό. Αυτοί προσελήφθησαν, στην πλειονότητά τους, με το καθεστώς του ειδικού επιστήμονα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) και με καλές για την εποχή αποδοχές. Οι ερευνητικές ομάδες που συστάθηκαν πλαισιώθηκαν από έμπειρους μηχανικούς αξιωματικούς της ΠΑ οι οποίοι αφενός έφεραν μαζί τους την επιχειρησιακή εμπειρία από τις πολεμικές μοίρες και αφετέρου διέθεταν μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενά τους που τους επέτρεπαν να «μιλάνε» στην ίδια γλώσσα με τους ειδικούς επιστήμονες. Ο παραπάνω συνδυασμός ανθρωπίνου δυναμικού, μαζί με μία καλή υποστήριξη από την πλευρά της ηγεσίας και του επιτελείου που έδινε την δυνατότητα στο ΚΕΤΑ να προμηθεύεται με σχετική ευκολία τα απαιτούμενα υλικά και συσκευές, είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολύ αξιόλογων συστημάτων πολλά από τα οποία δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό λόγω διαβάθμισης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε πρόβλεψη για την δημιουργία εργαστηρίου τυπωμένων κυκλωμάτων (κτίστηκε ειδικό κτήριο και αγοράστηκε μέρος του εξοπλισμού), αλλά και ανηχοϊκού θαλάμου για δοκιμές κεραιών (που δεν υλοποιήθηκε τελικά), το εν λόγω κέντρο άρχισε σταδιακά να χάνει την υποστήριξη της ηγεσίας καθώς εγκαταλείφθηκε η πολιτική της εγχώριάς ανάπτυξης/παραγωγής συστημάτων με στροφή στις αγορές έτοιμων συστημάτων. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να μην συνεχιστεί η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού μετά το 1982-83, με αποτέλεσμα η σταδιακή απομείωσή του λόγω αποχωρήσεων να στερήσει τον βασικό πυλώνα του ανθρωπίνου δυναμικού.
  Νομίζω ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια που έγινε στην ΠΑ, αλλά νομίζω παρόμοια και στους άλλους κλάδους, θα έπρεπε να συνεχιστεί με το όραμα με το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Πιστεύω ότι υπήρξε παράγωγο των συνθηκών της εποχής εκείνης (προσωρινή αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και προσπάθεια αμυντικής απεξάρτησης επί Αβέρωφ) οι οποίες όμως είχαν ευεργετικές συνέπειες τουλάχιστον στην ΠΑ σε πολλούς τομείς που είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πιστεύω ότι αν η εν λόγω προσπάθεια είχε συνεχιστεί πιθανόν να είχε προκύψει ένα ερευνητικό κέντρο της εμβέλειας και των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι εξ ανατολών γείτονες στην Κων/πολη , το TUBITAK, το οποίο όμως και αυτό προέκυψε ως ανάγκη μίας αντίστοιχης πολιτικής αμυντικής απεξάρτησης που ακολουθείται συστηματικά το τελευταία χρόνια.

 35. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  Παρόλον ότι ο καλός Θεός εμάς μας έχει κρατήσει έξω από το ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ, γνωρίζουμε από συνασκήσεις με τη συμμαχία ότι οι νατοϊκοί πιλότοι, και επομένως και οι μπούφοι, είναι ενδελεχώς εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση ταυτόχρονης επίθεσης από βλήματα με RF και IR/IIR, διότι η τακτική αυτή χρησιμοποιείται και από τους ρώσους, όχι μόνο από τους γάλλους. Γίνεται η υπόθεση ότι τα ρωσικά βλήματα έχουν δυνατότητα LOAL και DL (ακόμη κι όταν δεν την είχαν).

  Αν λοιπόν ο στόχος είναι aware, που θα είναι λόγω των MESA και των link-16 (τα MESA μάλλον είναι μεγαλύτερη απειλή από τα F-35) ξέρουν να παρακολουθούν το timeline της εμπλοκής και το σημείο στο οποίο πρέπει να πάνε defensive.

  Αν έχουν προλάβει να εκτοξεύσουν τα δικά τους βλήματα ΔΕΝ χρησιμοποιούν ΑΒ διότι θέλουν να μειώσουν την ταχύτητά τους με τους ελιγμούς τους, για να χαλάσουν τις δικές σας παραμέτρους και ιδίως επειδή ακολουθεί αλλαγή ύψους (προς τα κάτω). Στους ελιγμούς αυτούς (μιλάμε για BVR) ενσωματώνεται και μια άφεση θερμοβολίδων (οι οποίες θερμοβολίδες, όπως αποδείχθηκε σε πρόσφατη μάχη πάνω από τη Συρία, είναι αποτελεσματικές και εναντίον μοντέρνων πυραύλων όπως ο -9Χ).

  Αν δεν έχουν προλάβει να εκτοξεύσουν τότε μαθαίνουν να σταματάνε την μάχη με ΕΓΚΑΙΡΗ (NLT: NOT LATER THAN) απεμπλοκή και επανατοποθέτηση, οπότε τα βλήματά σας ούτως ή άλλως βγαίνουν εκτός παραμέτρων.

  Πάντως, η παρουσία βλημάτων IR/IIR με εκτεταμένη εμβέλεια στο οπλοστάσιο του ενός, όντως κάνει πολύ πιο δύσκολη τη δουλειά για τον άλλον. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους που πάμε σε α/φ στέλθ, που ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ASPECT ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

 36. Konstantinos Zikidis says:

  @Αρτέμιος
  Δεν είναι μόνο το MESA που θα προειδοποιήσει το F-35… είναι και το AN/AAQ-37 Distributed Aperture System (DAS), το οποίο θεωρητικά μπορεί να δει επερχόμενους πυραύλους. Ευτυχώς για μας, φαίνεται ότι έχει ακόμα αρκετά προβλήματα. Εάν όμως βληθούν δύο πύραυλοι ταυτόχρονα (EM και IR) εναντίον του F-35, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για αυτό.

  Επίσης, όσον αφορά το πρόσφατο περιστατικό της Συρίας, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ανάλογες δυτικές θερμοβολίδες από δυτικό Α/Φ θα είχαν αποτέλεσμα εναντίον του ΑΙΜ-9Χ… Κάτι ξέρουν οι Ρώσοι που δεν μας λένε: http://www.combataircraft.net/2017/06/23/how-did-a-30-year-old-su-22-defeat-a-modern-aim-9x/
  [By the way, μιλάμε για την απόλυτη ντροπή: Su-22 να ξεφεύγει από Super Hornet, το οποίο να αναγκάζεται να ρίξει ΑΙΜ-120 σχεδόν εξ επαφής… Άραγε ο πιλότος του F-18 νοιώθει γενναίος που κατέριψε ένα τεχνολογικό απολίθωμα;;; Ποιο είναι πιο ακριβό: ο AMRAAM ή το Su-22;]

  Πάντως πιστεύω ότι πύραυλοι BVR IIR είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτήν τη στιγμή εναντίον απειλών stealth. Σε επόμενη φάση, μιλάμε και για δικτυοκεντρική προσέγγιση, όπου στοιχεία του στόχου θα δίνονται καθ’οδόν από άλλον συμμετέχοντα στον πύραυλο.

 37. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  Στο τελευταίο σχόλιο αναφερόμουν σε εμπλοκές μεταξύ συμβατικών α/φ, δλδ σε Μιράζ, F-16 ή Cy-27. Τα α/φ στελθ (F-22 και F-35) αφού δουν τα συμβατικά από μακρυά, ξεκινούν pincers και brackets. Αυτό σημαίνει ότι καθώς η απόσταση μειώνεται μπορούν να κρατήσουν όλα τα αντίπαλα α/φ στη μύτη τους (dead ahead). Σε αυτό το aspect δυσκολεύονται και οι RF και οι IR/IIR. Για να μην παραβιάσω το δυτικό απόρρητο, ας παραβιασω το ρωσικό: τα ρωσικά εγχειρίδια λένε ότι αν ο στόχος δίνει aspect από 5 έως 15 μοιρών, δεν είναι δυνατός ο εγκλωβισμός του από τα Ρ-27 ή τα Ρ-73 σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 5νμ. Αν ο στόχος έχει μαζέψει τη μηχανή, οι ρώσοι περιμένουν εγκλωβισμό την τελευταία στιγμή. Το εγχειρίδιο δε λέει τι γίνεται αν ο στόχος δίνει aspect μικρότερο των 5 μοιρών (όταν δλδ μας έχει κεντράρει στο HUD), αλλά νομίζω ξέρουμε τι συμβαίνει τότε. Επομένως ο ρώσος χειριστής που θα επιτεθεί πχ με Ρ-27, πρέπει να βρεθεί έξω από ένα τομέα 30 μοιρών, +-15 μοιρών από τη μύτη του στόχου, προκειμένου να εκτοξεύσει από κάποια απόσταση. Εναντίον ενός α/φ στελθ, του οποίου ο οδηγός ξέρει τι κάνει, αυτό είναι δύσκολο.
  Σαφώς τα βλήματα IIR είναι ελπιδοφόρα—σε άλλο σημείο που είχαμε συναντηθεί, πρότεινα τα MICA ER/IIR σαν ΑΑ όπλο πολεμικών πλοίων, ιδίως λόγω της απειλής α/φ και βλημάτων στελθ. Και στο μακρύ μέλλον, που θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σε ύψη και ταχύτητες που σήμερα δεν διαννοούμαστε, τα βλήματα αυτά θα είναι το κύριο όπλο. Επί του παρόντος όμως μπορούν να καταστούν πλήρως αναποτελεσματικά. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, που έπιασα εγώ δουλειά, είχαμε τα F-111, τα οποία άναβαν το TFR και πετούσαν ΜΕΣΑ στα σύννεφα , ακόμα κι αν τα σύννεφα ήταν στα 200-300 μέτρα. Στην περίπτωση αυτή τα βλήματα IR εξουδετερώνονταν πλήρως.
  Σε δυτικά οπλοστάσια υπάρχουν θερμοβολίδες για τα νέα IIR βλήματα, όπως υπάρχουν και ειδικά αναλώσιμα αντίμετρα (όχι αερόφυλλα) για βλήματα της κατηγορίας του AMRAAM. Σε ότι αφορά το περιστατικό στη Συρία, αν αφορά μόνο τους αμερικανούς έχει καλώς. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ τα νέα όπλα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε. Πάντα προκύπτουν μειονεκτήματα στη μάχη και τότε οι παρατηρητές της τεχνολογίας «πέφτουν από τα σύννεφα».

 38. Τρία σχόλια σχετικά με τα αναφερόμενα από τον κ. Κασσωτάκη.

  Το πρώτο αφορά το πολιτικό κίνητρο που βρίσκεται (πάντοτε) πίσω από μία προσπάθεια ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας: η αναφερόμενη «απεξάρτηση» είναι πάντοτε ΚΑΙ μερική ΚΑΙ απολύτως απαραίτητη (ακόμη και ως μερική) για όποιο κράτος φιλοδοξεί να έχει στοιχειώδη πολιτική ανεξαρτησία. Δεν υφίσταται «απόλυτη» απεξάρτηση (από πλευράς αυτάρκειας αμυντικού υλικού) παρά για 4-5 κράτη μόνον στον κόσμο, κι αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι «εξαρτημένα», τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό. Οι βαθμοί ανεξαρτησίας στην αμυντική βιομηχανία (πόσα κρίσιμα πράγματα μπορείς να κάνεις μόνος σου) προσδιορίζουν (μαζί με αρκετούς άλλους παράγοντες) τους βαθμούς πολιτικής ανεξαρτησίας που διαθέτεις. Κι όταν δεν έχεις καθόλου αμυντική βιομηχανία, δεν έχεις κανέναν βαθμό πολιτικής ανεξαρτησίας. Και το Ισραήλ και η Τουρκία προμηθεύονται από τις ΗΠΑ τα αεροσκάφη τους, αλλά δεν έχουν τον ίδιο βαθμό εξάρτησης με την Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Όχι, προφανώς, λόγω της Αμυντικής τους Βιομηχανίας, αλλά και εξ αυτής. Άρα, όταν μια χώρα αρκείται στην αγορά ετοίμων συστημάτων και δεν δείχνει καμία διάθεση να κατασκευάσει (κάποια, κρίσιμα) δικά της, αυτό δείχνει απλώς ότι πολιτικώς δεν επιθυμεί να απεξαρτηθεί από την κηδεμονία της. (Αυτό μπορεί να διατυπωθεί και αλλιώς…)

  Το δεύτερο αφορά την οργανωτική πτυχή του θέματος. Ο κ. Κασσωτάκης στο σχόλιό του επισημαίνει το προφανές: για να αναπτυχθεί τεχνολογία δεν αρκεί να υπάρχουν «ευφυείς και ικανοί μηχανικοί». Αυτό είναι, φυσικά, σημαντικό, αλλά ΕΠΕΤΑΙ. Το απολύτως βασικό στην ανάπτυξη τόσο βιομηχανίας όσο και (ακόμη περισσότερο) της τεχνολογίας, είναι η οργάνωση της προσπάθειας. Κανείς πρέπει να έχει την ικανότητα (ΠΟΛΥ δύσκολη, απείρως πιο δύσκολη απ’ ότι φαντάζεται κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος) να βρει ένα λειτουργικό οργανωτικό σχήμα και να μπορεί να διαχειριστεί τους πόρους, τον χρόνο και την ανάγκη καταμερισμού και συνεργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Ζόρικα πράγματα…

  Το τρίτο αφορά το… ποιος ακριβώς θα αναλάβει την κύρια προσπάθεια: το «Κράτος» ή η «Αγορά»; Επειδή εδώ, τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός άγνοιας και χαζομάρας έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα (συνεπικουρούμενος, προφανώς, από την ελληνική παρακμή όπως αποτυπώθηκε στον αρρωστημένο κρατισμό των προηγούμενων δεκαετιών), πρέπει να ειπωθεί το προφανές, δηλαδή αυτό που ισχύει και ίσχυσε σε όλες τις χώρες και όλες τις εποχές που έχει αναπτυχθεί βιομηχανία και τεχνολογία: τη βασική προσπάθεια την προκαλεί το κράτος, τη χρηματοδοτεί το κράτος, την οργανώνει το κράτος και, κατά το κεντρικό της μέρος, την αναλαμβάνει και το κράτος. Για να επανέλθουμε σε δύο περιφερειακές δυνάμεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, τόσο στην Τουρκία όσο και στο Ισραήλ, ο κορμός της έρευνας και της ανάπτυξης υπήρξε και είναι κρατικός: o οργανισμός ΤΟΥΜΠΙΤΑΚ στην Τουρκία είναι κρατικός (χωρίς τον ΤΟΥΜΠΙΤΑΚ δεν υπάρχει τουρκική αμυντική βιομηχανία). Στο Ισραήλ, ο βασικός πυρήνας της ανάπτυξης της στρατιωτικής τεχνολογίας είναι η Ραφαέλ (πλέον Rafael Advanced Defense Systems Ltd) που ξεκίνησε ως τμήμα του Υπουργείου Αμύνης (και μάλιστα, του Γενικού Επιτελείου) και συνέχισε από το 2002 ως κρατική εταιρεία. Και η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία -σε ΟΛΕΣ της τις διαστάσεις- περιστρέφεται και κινητοποιείται από έναν σκληρό πυρήνα κρατικών (και μάλιστα συχνά στενά «στρατιωτικών») τεχνολογικών κέντρων, όπως η Μαμράμ. Ακόμη κι αν πάμε στην κοιτίδα της «ελεύθερης οικονομίας», τις ΗΠΑ, η πολεμική τους βιομηχανία αναπτύχθηκε, ήδη από την γέννησή της και μέχρι σήμερα, με πυρήνα μεγάλους κρατικούς οργανισμούς οι οποίοι δημιουργούσαν και δημιουργούν την «προηγμένη τεχνολογία» που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Από την NACA που παρείχε την αεροναυπηγική τεχνογνωσία στις αμερικανικές εταιρείες μέχρι τον Β’ ΠΠ και τη NASA μετά, το Radiation Laboratory του MIT που ανέπτυξε την ηλεκτρονική τεχνολογία κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ στην οποία στηρίχθηκε η μεταπολεμική αμερικανική υπεροχή στον τομέα αυτό, τη Mitre Corporation (γέννημα του MIT και κρατική εταιρεία) που ανέπτυξε όλη την τεχνολογία των υπολογιστικών συστημάτων που υποστηρίζουν τα πολύπλοκα σύγχρονα ραντάρ, τα Εργαστήρια Lincoln του MIT που οδηγούν την τεχνογνωσία στα σύγχρονα ραντάρ (πού πήγε η Νόρθροπ για να ξεκολλήσει όταν το MESA είχε βαλτώσει;…), μέχρι την DARPA που «επινόησε» το Διαδίκτυο -για να μην αναφέρουμε εκατοντάδες άλλα κρατικά ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που τροφοδοτούν με τεχνολογία- η αμερικανική πολεμική βιομηχανία στηρίζεται ουσιωδώς στην κρατική έρευνα και ανάπτυξη (και φυσικά στην κρατική χρηματοδότηση, όχι απλώς των κρατικών οργανισμών). Και φυσικά «κρατικός οργανισμός» στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ ή στην Τουρκία δεν σημαίνει κρατικοποιημένη επιχείρηση του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 (και μετά).

  Αλλά περισσότερα περί αυτών, προσεχώς.

 39. General Lee says:

  Από την αρχαιότητα επιτίθεσαι στο αδύνατο σημείο του αντιπάλου το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το οπτικό / υπέρυθρο ίχνος καθώς παρά τα καλά νέα σε χαμηλές συχνότητες μπορεί με τη χρήση υλικών RAM ή άλλων να υποβαθμίζεται και εκεί το ίχνος.

  Οπότε και επειδή μας βολεύει η γεωγραφία…

  Παίρνεις έτοιμο το OSF ή το PIRATE και το βάζεις σε βάσεις κινούμενες η μη στα ορεινα των νησιών. Ακόμα και αν δεν έχεις τους αλγόριθμους kinematic ranging που έχει το PIRATE έχεις δύο κοντινά σημεία τα οποία βλέπουν τα ίδια προς ανατολάς. Από τις διαφορές στις συντεταγμένες έχεις ακριβείς θέσεις των αφών και από τη διαφορά στο χρόνο έχεις και άλλα data.

  Όλα αυτά για ένα απρόσβλητο αφού είναι παθητικό σύστημα το οποίο μπορεί να είναι και κινούμενο ή και θωρακισμένο.

  Έτσι βλέπεις τα πάντα ανατολικά και μπορείς λόγω κόστους να το βάλεις σε διάφορα νησιά από Αθήνα μέχρι τα ανατολικότερα νησιά.

  Έτσι έχεις έγκαιρη προειδοποίηση χωρίς ραντάρ κτλ.

  Αν είσαι μάγκας κάνεις και το άλλο. Παίρνεις παρεμβολείς που λειτουργούν στο φάσμα εκπομπής του Φ35 και τους βάζεις σε όλα τα νησιά. Έτσι δεν βλέπουν χριστό και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε ΜΕΤΕΟΡ ούτε ΑΙΜ 120.

  Οπότε έρχεται ΜΙΡΑΖ από μακριά ή / και Φ16 και αντιμετωπίζεις το Φ35 απλά, φθηνά και αποτελεσματικά.

  Αυτά που λέω ζήτημα να έχουν κόστος 100 εκατ. ευρώ.

 40. Konstantinos Zikidis says:

  Ώρες-ώρες νομίζω ότι ό,τι συζητάμε, προσπαθούμε και κάνουμε, είναι μάταιο… Αφού είναι άλλη η βούληση των πολιτικών μας (για την οποία φυσικά δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση):

  «Να εξαιρέσετε το Καστελόριζο από την ΑΟΖ» ήταν η παράκληση του ΥΠΕΞ και του Παπανδρέου στους Κύπριους
  https://hellasjournal.com/2017/09/exereste-to-kastelorizo-apo-tin-aoz-itan-i-paraklisi-tou-ipex-tou-papandreou-stous-kiprious-vinteo/

  [Ναι, το ξέρω ότι η είδηση αυτή δεν έχει απόλυτη συνάφεια με την ανάρτηση και την προηγηθείσα συζήτηση. Ή μήπως έχει; Όταν βγάζεις τα ματάκια σου μόνος σου, τί σημασία έχουν τα οπλικά συστήματα και ο αμυντικός σχεδιασμός; Αφού «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». Άρα, εάν δεν έχεις πολιτική ή εάν αυτή οδηγεί στην καταστροφή; Το παιχνίδι είναι χαμένο εκ προοιμίου… Εκτός εάν ξυπνήσουμε, πριν είναι πολύ αργά.]

 41. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  Διαβάζοντας, όχι το τελευταίο, αλλά προηγούμενο σχόλιό σας, στο οποίο αναφερθήκατε στο συνδυασμό δικτύωσης και IIR βλημάτων, εγώ είδα το Blue Max. Διότι εδώ έχουμε μια έκφραση που συνδυάζει την τεχνολογία με την τακτική, κάτι που δε βλέπουμε σε μπλόγκ. Αλλά που είναι ο μόνος τρόπος για να νικήσει κανείς, όταν ξέρεις ποιά τεχνολογία θέλεις και κυρίως τι θα κάνεις μ’ αυτή.

  Από κει και πέρα πρέπει, δυστυχώς, να πουλήσουμε τις ιδέες μας, στους ανώτερους υπηρεσιακούς και πολιτικούς. Σαν να ήμαστουν στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι σκόπιμο να την λέμε στους πολιτικούς, ακόμη και δικαίως, διότι…απλά είναι αυτοί στους οποίους πρέπει να πουλήσουμε τις ιδέες μας.

  Υπάρχει το παράδειγμα του «Μπούμπη» Χάρτμαν και του F-104G. Η ευθύτητα και η επιθετικότητα του Χάρτμαν δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Και αυτός απολύθηκε και το -104 έμεινε.

 42. npo says:

  @Konstantinos Zikidis
  Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Όπως είπε ο Βελισάριος «…όταν μια χώρα αρκείται στην αγορά ετοίμων συστημάτων και δεν δείχνει καμία διάθεση να κατασκευάσει (κάποια, κρίσιμα) δικά της, αυτό δείχνει απλώς ότι πολιτικώς δεν επιθυμεί να απεξαρτηθεί από την κηδεμονία της…»
  Μπορώ να βρώ χιλιάδες ανάλογα παραδείγματα. Πχ κάτι που όταν ήμουν μικρός δεν το χωρούσε ο νούς μου, τα βύσματα στον στρατό. Χώρα που απειλείται επισήμως απο γειτονική της (casus belli) να έχει καταντήσει το στράτευμά της την χαρά του βυσματία? Αυτό δεν υπάρχει !!!
  Το Ελλαδικό κράτος εκ σχεδιασμού μοιράζει χάρες και προσόδους σε διάφορες ομάδες (προσόδους προερχόμενες βασικά απο εξωτερικό δανεισμό και εξωτερική βοήθεια απ τον εκάστοτε κηδεμόνα – εξ ου και το μονίμως απλωμένο χέρι του ζήτουλα) με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση της εξουσίας για την εκάστοτε κάστα που πιάνει τα χειριστήρια της κρατικής μηχανής.. Συνεπώς η εκάστοτε κάστα αλλά και το κράτος; το ίδιο μισεί τις αναμπουμπούλες, τις αλλαγές, τις αναταράξεις και γενικώς δεν δείχνει καμία διάθεση ν’αλλάξει, ούτε ν’ασχολείται με τον έξω κόσμο ούτε καν να τον παρατηρεί. Γι αυτό και η χώρα στα εξωτερικά ερεθίσματα αντιδρά σαν αμοιβάδα, αντανακλαστικά. Μια χώρα που θα λαχταρούσε ένα έξω κόσμο που να μένει αμετάβλητος, ζόμπι σαν και του λόγου της… Δυστυχώς όμως ο έξω κόσμος αλλάζει. Ή μήπως ευτυχώς?
  Τέλος πάνων, δεν ξέρω πως θα γίνει να σοβαρευτεί -βασικά να επανασχεδιαστεί- το ρημάδι το κράτος μας χωρίς πρώτα να καταρρεύσει. Μακάρι να βρεθεί τρόπος γιατί μια κατάρρευση δεν θα ναι καθόλου όμορφη.

 43. @Konstantinos Zikidis
  Μην δείτε κάποιον χαζό..αμέσως να τον ξεφωνίσετε…
  υ.γ: «περιέργως» δεν έχει αναπαραχθεί ή ερευνηθεί η σοβαρότατη αυτή είδηση από κανένα ειδησεογραφικό ή τηλεοπτικό μέσο και η οποία συνδέεται άμεσα με την υπαγωγή της χώρας υπό διεθνή έλεγχο από το ίδιο άτομο.

 44. Konstantinos Zikidis says:

  Αγαπητέ Προβοκάτορα, αυτό είναι που με τρελαίνει. Η είδηση πέρασε «στο ντούκου» από τα ΜΜ»Ε»… Δεν το άκουσα από κανένα «μεγάλο» μέσο (αν και να πω την αλήθεια, ακριβώς γι’αυτό δεν τα ακούω…). Το είχε μόνο η «Δημοκρατία» στο πρωτοσέλιδό της την Δευτέρα, ο Ιγνατίου, ο Καλλεντερίδης και τέλος…
  Για όποιον γνωρίζει τα ελάχιστα περί ΑΟΖ, η κίνηση της Ελλάδας να μην εκμεταλλευτεί τη συμφωνία που φαίνεται ότι είχε καταφέρει η Κύπρος ήταν αυτοκτονική, γιατί πλέον η γείτων θα θεωρήσει την τότε προσέγγιση ως νομικό προηγούμενο. Δυστυχώς, όταν έχεις κακούς γείτονες, δεν μπορείς να είσαι μονίμως κατευναστικός…

 45. Αγαπητέ κύριε Ζηκίδη,
  Προφανώς οι ασπάλακες της οικονομικοπολιτικής σκηνής του τόπου δεν οσφράνθηκαν «φαγητό» ή καλύτερα free meal.
  Εδώ ανοίγουν την Κερκόπορτα στην Ξάνθη σε ένα ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο κλίμα και μέσα από συναλλαγές που αρμόζουν σε υπόκοσμο και θα σκεφτούν να ασχοληθούν με ζητήματα εθνικής προδοσίας;Φευ..

  Ειρήσθω εν παρόδω, το timing για την ανακήρυξη της αοζ και τάχιστα τις συνακόλουθες ενέργειες είναι εν τη εξελίξει. Ειδικά και με τις πρόσφατες μετακινήσεις τμημάτων από την Αν,Θράκη προς Δυσμάς και τις ελλείψεις στην ΤΗΚ..αλλά ξεφύγαμε του θέματος..

 46. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Αν και δεν αφορά στο θέμα της ανάρτησης, πρέπει να επισημανθεί ότι τα πράγματα όσον αφορά στην παρέμβαση της Ελλάδας στο θέμα της ΑΟΖ της Κύπρου δεν είναι όπως παρουσιάζονται στο άρθρο του κ. Ιγνατίου. Εν συντομία, η ελληνική πλευρά, γνωρίζοντας πως η οριοθέτηση μεταξύ ημών και των Τούρκων εκκρεμεί και πως η νομική μας θέση στο θέμα του Καστελόριζου είναι ασθενής (καθώς σχετικές αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων στο παρελθόν δε μας ευνοούν αναφορικά με την απόδοση ή όχι ΑΟΖ σε μικρά νησιά που βρίσκονται πλησίον ακτών πολύ μεγαλύτερου μήκους άλλων κρατών) προτίμησε ορθά να μην καταστήσει την Κύπρο μέρος του προβλήματος της οριοθέτησης Ελλάδας – Τουρκίας. Πιο απλά, η Ελλάδα προέτρεψε τους Κύπριους να οριοθετήσουν μέχρι εκεί που η Τουρκία δεν μπορεί να προβάλει κανένα νομικής φύσεως επιχείρημα για να υπονομεύσει την οριοθέτηση. Η Κύπρος προφανώς αντιλήφθηκε το πρόβλημα και προέβη στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, όχι «για να μας κάνει τη χάρη», ούτε επειδή την πιέσαμε / εκβιάσαμε / παρακαλέσαμε (!), όπως αναφέρει το άρθρο, αλλά γιατί κατανόησε πως αυτό θα καθιστούσε νομικά απρόσβλητη την οριοθέτηση με την Αίγυπτο και συνεπώς ήταν προς το συμφέρον της. Σε διαφορετική περίπτωση, ως κυρίαρχο κράτος, θα μας ευχαριστούσε ευγενικά και θα προχωρούσε στον αρχικό της σχεδιασμό. Όσον αφορά την αναγνώριση από το Κάιρο της ΑΟΖ του Καστελόριζου, αυτή είναι αδιάφορη νομικά για τα διεθνή δικαστήρια στα οποία, λογικά, θα καταλήξει κάποτε η υπόθεση. Τέλος, προκαλεί γέλιο η μυθιστορηματική αφήγηση όσον αφορά στο πώς πείσαμε τους Αιγύπτιους να αποδεχθούν τη μέση γραμμή. Οι Αιγύπτιοι προφανώς γνώριζαν πολύ καλά όλες τις πτυχές του Δικαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν περίμεναν από εμάς για να πειστούν πως η μέση γραμμή ήταν η ενδεδειγμένη λύση για την οριοθέτηση με την Κύπρο, ούτε αγνοούσαν πως η όποια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία δε δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο όσον αφορά συμφωνίες με άλλα κράτη. Η δε αναφορά του άρθρου πως «η ακτογραμμή της Σαουδικής Αραβίας είναι τριπλάσια από αυτήν της Αιγύπτου» είναι ένδειξη της άγνοιας που επικρατεί, καθώς στην οριοθέτηση δε συγκρίνονται τα συνολικά μήκη των ακτών δύο χωρών, αλλά μόνο αυτά που «παράγουν» διεκδικούμενες εκτάσεις. Στην περίπτωση των δύο αραβικών κρατών μια ματιά στο χάρτη αρκεί για να καταδείξει πως τα μήκη των αντικρινών ακτών τους (αυτών δηλαδή που παράγουν τη διεκδίκηση εκατέρωθεν) είναι περίπου τα ίδια, οπότε και η οριοθέτηση ήταν λογικό να γίνει βάσει της μέσης γραμμής.

 47. Konstantinos Zikidis says:

  Αγαπητέ Ηλία από Κομοτηνή, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, η οποία δίνει μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Θα μου επιτρέψετε όμως να επιμείνω στο θέμα, παροτρύνοντάς σας μάλιστα να δείτε το σχετικό βίντεο με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Ρολάνδη:
  το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η ΑΟΖ που «παράγει» το σύμπλεγμα του Καστελορίζου από την Κύπρο (σύμφωνα με την ανάρτηση του Μ. Ιγνατίου) δεν αποτελεί ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα στην φαρέτρα της Τουρκίας;
  Αφ’ ετέρου δε, σε περίπτωση που η Κύπρος συμφωνούσε με την Αίγυπτο για ορισμό ΑΟΖ με βάση την αρχή μέσης γραμμής, λαμβάνοντας υπόψη και την ΑΟΖ του Καστελορίζου, αυτό δεν θα ήταν ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ ημών;

  Μάλιστα, εάν λάβουμε υπόψη την γενικότερη πολιτική συγκυρία της εποχής και το γεγονός ότι είμασταν κατά πολύ ισχυρότεροι, στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά, διαπιστώνω ότι χάθηκε μία πολύτιμη ευκαιρία. Δεν υπαινίσσομαι ότι διαθέτω βαθεία γνώση επί ανάλογων θεμάτων αλλά εκτιμώ ότι, εάν τα πράγματα έγιναν όπως λέει η ανάρτηση του Ιγνατίου, υπέστημεν ακόμα μία ήττα, ακόμα μία φορά χωρίς να πολεμήσουμε…

 48. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  κ. Ζηκίδη,
  Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι, σύμφωνα με το Ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας…», ΦΕΚ 136/Α/1995, η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ κρατών γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι οι διακρατικές συνομιλίες που θα καταλήξουν σε συμφωνία και ο άλλος, σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών αναφορικά με την οριοθέτηση της επίμαχης περιοχής, οπότε μοναδική λύση είναι η διεθνής διαιτησία. Στην περίπτωση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας η γνώση παλαιότερων αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων καθώς και το σκεπτικό αυτών. Έτσι λοιπόν, τα διεθνή δικαστήρια που έχουν κληθεί να επιλύσουν διαφορές όσον αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΖ (με πιο σημαντικό το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης) έχουν διακηρύξει σε αποφάσεις τους ότι δε λαμβάνουν υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ κρατών, καθώς τα κράτη είναι ελεύθερα να κρίνουν με ποιες συμφωνίες εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους, αλλά ότι ο καθοριστικός παράγοντας που θα επηρεάσει την οριοθέτηση είναι μόνο η γεωγραφική πραγματικότητα – και η οποία, στο θέμα του Καστελόριζου, ΔΕΝ ευνοεί τη χώρα μας αλλά την Τουρκία (πολύ μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα και πολύ μικρή από την Τουρκία, πολύ μικρό μήκος ακτών του Καστελόριζου που «παράγουν» δικαιώματα σε ΑΟΖ σε σχέση με τις αντίστοιχες τουρκικές). Κατά συνέπεια, το να αναγνωρίσει η Αίγυπτος ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ δεν έχει καμία σημασία σε νομικό επίπεδο, δηλαδή εκεί που εν τέλει θα κριθούν τα πάντα, οριστικά και τελεσίδικα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αίγυπτος, παρά τις κάκιστες σχέσεις με την Τουρκία, δεν κινείται στο θέμα του Καστελόριζου όπως εμείς θα «θέλαμε», καθώς γνωρίζει ότι μια οριοθέτηση μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, χωρίς συμφωνία και της Τουρκίας, δεν είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο και θα της δημιουργούσε πολλά προβλήματα (ενδεχόμενη ακύρωση της οριοθέτησης σε περίπτωση προσφυγής της Τουρκίας ή άλλου κράτους με συνεπαγόμενη καθυστέρηση στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων της περιοχής, απώλεια κύρους σε διεθνές επίπεδο κλπ. – ό,τι ακριβώς θα αντιμετώπιζε και η Κύπρος σε περίπτωση που και αυτή λάμβανε υπόψη την ύπαρξη του Καστελόριζου στην ΑΟΖ της).

  Εκτιμώ ότι η πηγή των ημέτερων παρανοήσεων και των λανθασμένων προσδοκιών είναι η πεποίθηση πως το Καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ, κάτι όμως που είναι απίθανο να συμβεί βάσει της νομολογίας και της ερμηνείας του διεθνούς δικαίου από τα διεθνή δικαστήρια (π.χ. απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στη διαμάχη Ρουμανίας – Ουκρανίας με ιδιαίτερη αναφορά στο ουκρανικό Νησί των Φιδιών και απόφαση του ΔΔΧ στη διαμάχη για την οριοθέτηση μεταξύ Γροιλανδίας και νορβηγικού νησιού Γιαν Μάγιεν). Η παρανόηση αυτή παρουσιάζεται εκτεταμένα στους γνωστούς χάρτες που απεικονίζουν αυθαίρετα την ΑΟΖ του Καστελόριζου σχεδιασμένη βάσει της μέσης γραμμής, ενισχύοντας την πεποίθηση της κοινής γνώμης ότι η Τουρκία διεκδικεί κάτι που είναι δικό μας, πεποίθηση η οποία απέχει μακράν από τη σκληρή πραγματικότητα.

  Τέλος, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει εκδοθεί προ 4ετίας μια εξαιρετικά διαφωτιστική μονογραφία των εκδόσεων ΔΥΡΟΣ με τίτλο «ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα, Μύθος και Πραγματικότητα», ενώ έχουν λάβει χώρα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο Διαδίκτυο, ακόμη και με τη συμμετοχή ανθρώπων «εκ των έσω», σε γνωστές ιστοσελίδες του χώρου:
  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/09/blog-post_7762.html#more ,
  http://www.enkripto.gr/2011/10/blog-post_06.html ,
  http://www.enkripto.gr/2012/03/blog-post_6323.html ,
  http://www.enkripto.gr/2013/01/blog-post_4881.html

 49. @Ηλίας από Κομοτηνή

  Αν και ξεφύγαμε αλλά είναι απαραίτητες δύο ερωτήσεις:

  Έχει υπογράψει η Τουρκία τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι)?

  Αναγνωρίζει το ITLOS ( International Tribunal for the Law of the Sea) ως καθ ύλην αρμόδιο για την επίλυση των ζητημάτων αυτών?

 50. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Προβοκάτωρ, η απάντηση είναι όχι και στις δύο ερωτήσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να το κάνει, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το εθιμικό δίκαιο, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και έχει οριοθετήσει την ΑΟΖ με τις άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

 51. Ακριβώς για αυτό αγαπητέ, προχωράμε στην προσεκτική οριοθέτηση της και μετά την ανακηρύσσουμε όπως προβλέπεται και αναμένουμε τις όποιες αντιδράσεις.
  Και όποιος έχει αντίρρηση τον παραπέμπουμε αρμοδίως εφόσον εμείς έχουμε ακολουθήσει τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες.

 52. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Προβοκάτωρ,
  δεν υπάρχει «προσεκτική οριοθέτηση». Υπάρχει η οριοθέτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η οριοθέτηση που… δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Εάν θέλουμε την πρώτη επιλογή, είναι επιβεβλημένη η συμφωνία με την Τουρκία, ή σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο. Οι μονομερείς ενέργειες από πλευράς μας (οριοθέτηση με Κύπρο και Αίγυπτο χωρίς την Τουρκία) είναι άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος και μόνο να επιβαρύνουν το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα καταφέρουν.
  Θα πει βεβαίως κάποιος, γιατί να δεχτούμε ότι η Τουρκία έχει λόγο στην οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου; Γιατί, η οριοθέτηση αυτή μπορεί να περιλάβει αποκλειστικά τα τρία αυτά κράτη μόνον εφόσον αποδοθεί πλήρης ΑΟΖ στο Καστελόριζο. Αυτό όμως μπορεί να αποφασιστεί μόνον εάν συμφωνήσει και η ίδια η Τουρκία, ή εφόσον αποφανθεί για αυτό ένα διεθνές δικαστήριο. Μέχρι τότε πρέπει να το χωνέψουμε ότι, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει έξω από την όποια διευθέτηση αναφορικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ.
  Θα πει επίσης κάποιος, και γιατί δε σέρνουμε την Τουρκία στα διεθνή δικαστήρια για να τελειώνει η υπόθεση; Γιατί, αρχικά, πρέπει και η Τουρκία να αποδεχθεί την αρμοδιότητα του όποιου δικαστηρίου, αλλιώς αυτό δε θα δεχτεί να εκδικάσει την υπόθεση. Έπειτα, υπάρχουν και κάποιες συνέπειες της όποιας απόφασης, όπως:
  α) Η ελληνική κοινή γνώμη, πεπεισμένη εδώ και χρόνια ότι μας ανήκει όλη η Ανατολική Μεσόγειος με τα πετρέλαιά της (τα οποία θα μας ξελασπώσουν οικονομικά ως δια μαγείας χωρίς να χρειαστεί να κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας) δε θα υποδεχθεί καθόλου καλά μια απόφαση που θα λέει ότι π.χ. όλη η περιοχή νοτίως του Καστελόριζου θα ανήκει σε τουρκική ΑΟΖ, ή ότι θα υπάρχει και τουρκική ΑΟΖ σε σημαντικό βάθος εντός του Αιγαίου,
  β) Η ελληνική αλιεία θα πρέπει να περιοριστεί εντός της όποιας ελληνικής ΑΟΖ αποκλειστικά, ενώ τώρα μπορεί να δραστηριοποιείται σε όλη τη Μεσόγειο, αρκεί να μένει εκτός των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών (ένα θέμα το οποίο εξ όσων γνωρίζω δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε),
  γ) Σε πολλούς «τρίτους» (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Ισραήλ κλπ.) μάλλον δε θα αρέσει καθόλου η λίαν πιθανή απόδοση στο (εν πολλοίς μη ελεγχόμενο) τουρκικό κράτος μιας ΑΟΖ μεγάλης έκτασης που θα περιέχει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων και της συνεπαγόμενης κατακόρυφης γεωενεργειακής αναβάθμισής του.
  Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως υπάρχουν πολύ σημαντικοί παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, που, προς ώρας, ευνοούν τη… μη εξέλιξη στο θέμα της ελληνοτουρκικής οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

 53. Επειδή καταχρόμαστε χώρου και χρόνου: η προσεκτική οριοθέτηση σημαίνει πως οριοθετείς και προστατεύεις τα συμφέροντα σου και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και διατάξεις.Μετά την ανακηρύσσεις και αυτός που έχει το πρόβλημα..αυτός προσφεύγει όπου νομίζει.

 54. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Προβοκάτωρ,
  το επαναλαμβάνω: οριοθέτηση (προσεκτική ή όπως αλλιώς θέλουμε να την πούμε) «σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και διατάξεις» γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας ή μετά από προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο. Πιο απλά δεν μπορεί να ειπωθεί…

 55. Konstantinos Zikidis says:

  Αγαπητέ Ηλία από Κομοτηνή,
  οφείλω να ομολογήσω ότι με έχετε προβληματίσει σφόδρα. Αν και ξεκίνησα από πολύ διαφορετική τοποθέτηση, τα λογικά σας επιχειρήματα και η τεκμηριωμένη σας θέση (κατόπιν εξέτασης και των συνδέσμων που παραθέσατε) με έχει οδηγήσει να ανασκευάσω αρκετά “θέσφατα”.

  Φίλε Προβοκάτορα,
  ακριβώς επειδή συνεννοούμαστε, ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε ορισμένα από αυτά που θεωρούμε ως “δεδομένα”. Σε διαφορετική περίπτωση, φοβάμαι μήπως δράσουμε ως έφιπποι Σαμουράι που “ορμούν με σπαθιά εναντίον τακτικού στρατού με πολυβόλα”, σκηνή την οποία χρησιμοποίησα ως παράδειγμα προς αποφυγήν σε προηγούμενο σχόλιό μου επί της παρούσης αναρτήσεως…

 56. npo says:

  κι έμενα μ’έπεισε ο Ηλίας από Κομοτηνή.

  Η αλήθεια είναι πως όπως έχει πει κι ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος στην εξωτερική πολιτική δεν τα πάμε τόσο άσχημα, ίσως γιατί δεν εμπλέκεται τόσο πολύ το πελατειακό σύστημα όσο σε άλλες υπηρεσίες.

  Γεγονός πάντως παραμένει πως η εξωτερική μας πολιτική στηρίζεται μόνο στην διπλωματική ισχύ και καθόλου στους άλλους πυλώνες ισχύος, οικονομική, πολιτισμική και στρατιωτική. Θα προσέθετα και την πολιτική ισχύ – ένας δικός μου όρος δλδ τσαγανό/θάρρος/όραμα ηγεσίας. Γι αυτό και αδυνατούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια όπως δικαιούμεθα.

 57. smp says:

  Aν μου επιτρεπετε να κανω μια παρεμβαση και εγω εδω:
  θελω να διαφωνισω με τον Ηλια απο Κομμοτηνη.
  Λεει:
  «Εκτιμώ ότι η πηγή των ημέτερων παρανοήσεων και των λανθασμένων προσδοκιών είναι η πεποίθηση πως το Καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ, κάτι όμως που είναι απίθανο να συμβεί βάσει της νομολογίας και της ερμηνείας του διεθνούς δικαίου από τα διεθνή δικαστήρια (π.χ. απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στη διαμάχη Ρουμανίας – Ουκρανίας με ιδιαίτερη αναφορά στο ουκρανικό Νησί των Φιδιών και απόφαση του ΔΔΧ στη διαμάχη για την οριοθέτηση μεταξύ Γροιλανδίας και νορβηγικού νησιού Γιαν Μάγιεν)»
  -Ομως με την αποφαση της διαιτησιας για τα νησια Saint Pierre and Miquelon σε αυτα μια αποκλειστικη ζωνη, στενη σε πλατος μεν 24 ΝΜ αλλα μηκους 200 ΝΜ
  Παρομοιως στα Αγγλικα νησια της Μαγχης αναγνωριστιηκε ΑΟΖ αν και με μικροτερη επιρροια.
  Οποτε ας μην θεωρουμε οτι ολοκληρη η περιοχη του συμπλεγματος της μεγιστης θα ειναι «Ελληνικη Λιμνη», αλλα ας μην λεμε και οτι «πεποίθηση πως το Καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ, κάτι όμως που είναι απίθανο», οταν μιλαμε για κατοικιμενο συμπλεγμα νησων.

  Ηλια λες:
  «πρέπει να το χωνέψουμε ότι, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει έξω από την όποια διευθέτηση αναφορικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ»
  ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ
  Αλλα αν η Ελλαδα προχωρησει σε ανακυριξη, επαναλαμβανω ανακυρηξη, καλεσει τους γειτονες της σε συνομιλιες για οριοθετηση,ενω η Τουρκια θα ουρλιαζει, αυτο δεν την εμποδιζει να δηλωσει οτι καταληγει σε συμφωνια οριοθετησης με Κυπρο και Αιγυπτο. Αυτο θα μεταφερει την πιεση στην Τουρκια ειτε να μιλησει με πολιτισμενους ορους ειτε να θεση την εαυτο της εκτος του διεθνους δικαιου και να απομονωθει, κατι που εκ των πραγματων θα ειναι προς οφελος μας.

  Και λες:
  «Οι μονομερείς ενέργειες από πλευράς μας (οριοθέτηση με Κύπρο και Αίγυπτο χωρίς την Τουρκία) είναι άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος και μόνο να επιβαρύνουν το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα καταφέρουν»
  Και τωρα που δεν κανουμε ενεργειες δηλαδη ποσο εχει αλαφρυνθει το κλιμα???(Συνορα της καρδιας, αναφορες για κατοχη Τουρκικων νησων, κτλ????)

  Και θα συμφωνησω μαζι σου οταν λες «Σε πολλούς «τρίτους» (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Ισραήλ κλπ.) μάλλον δε θα αρέσει καθόλου η λίαν πιθανή απόδοση στο (εν πολλοίς μη ελεγχόμενο) τουρκικό κράτος μιας ΑΟΖ μεγάλης έκτασης που θα περιέχει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων», και για αυτο πρεπει να υπενθυμισω οτι απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στη διαμάχη Ρουμανίας – Ουκρανίας με ιδιαίτερη αναφορά στο ουκρανικό Νησί των Φιδιών εγινε με την απλη σημειωση: η Ρουμανια ειναι στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανια κυβερνουσε ο ρωσοφιλος Γιανουκοβιτς.

  Και εκτος βεβαια του ΔΔΧ υπαρχει και το Διεθνες Δικαστηριο του Δικαιου των Θαλασσων (του ΟΗΕ)

  Σας ευχαριστω

 58. Φίλε Κωνσταντίνε Ζηκίδη,

  Ασφαλώς.
  Αλλά το timming είναι τώρα ευνοϊκό για εμάς τουλάχιστον με την υφιστάμενη αποψίλωση της ΤΗΚ που σίγουρα έχετε καλύτερη πληροφόρηση.Και την ρημάδα την επέκταση στα 12νμ να κάνουμε οι Σαμουράι δεν θα είμαστε εμείς με δεδομένη και τη θρασυδειλία των συγκεκριμένων.

  @Ηλίας από Κομοτηνή,

  Εν πολλοίς σας απαντά ο smp.

  Όσο για το α) η κοινή γνώμη των δημοσκοπήσεων και των τηλεοπτικών καναλιών,άγεται και συμπεριφέρεται από τους σανοπώλες και δεν είναι ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα.
  β)Οι ‘Τούρκοι ψαράδες που ειναι αγκυροβολημένοι σε Σαμοθράκη και Θάσο χειμώνα καλοκαίρι είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. Εξάλλου τα ψάρια που έρχονται από το Λιβυκό δεν τα ψαρεύουν ελληνικά καΐκια.Θα είναι αρκετή η αοζ για να μας θρέψει.
  γ) Επέτρεψε μου αλλά αυταπατάσαι.

 59. npo says:

  @ smp «..-Ομως με την αποφαση της διαιτησιας για τα νησια Saint Pierre and Miquelon σε αυτα μια αποκλειστικη ζωνη, στενη σε πλατος μεν 24 ΝΜ αλλα μηκους 200 ΝΜ…»

  Μα πολύ στενή όμως. Και αυτά τα νησιά είναι μεγαλούτσικα. 6000 κάτοικοι.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Canada%E2%80%93France_Maritime_Boundary_Case

  Τέλος πάντων, κατα την γνώμη μου τα ίδια λέτε κι ο smp και ο Ηλιας απο Κομμοτηνη, μας διαφωτίσατε αρκούντως σε 10 γραμμές όλες κι όλες κι ευχαριστούμε πολύ!!

  Γιατί πρώτα πρέπει να ξέρουμε πως έχουν οι κανόνες του παιχνιδιού, και όσον αφορά την στρατηγική, την εκτίμηση των διεθνών συσχετισμών, των συγκυριών κλπ, φυσικά μπορούμε να διαφοροποιούμεθα.

  Ευχαριστώ ακόμα μια φορά γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό εμείς ο απλός κόσμος να ξέρουμε πάνω κάτω πως έχουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Δεν θέλω να ονειροβατούμε αναγορεύοντας μαξιμαλιστικούς στόχους σε «ευκολάκια». Όχι γιατί είμαι αντίθετος να πηγαίνει κάποιος για το μέγιστο, αλλά γιατί αν τελικά δεν το πιάνει θα βλέπουμε συνεχώς «τεράστιες ήττες του έθνους σε ευκολάκια» προδοσίες κλπ κλπ κι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Ούτε για το ηθικό ούτε για τίποτα..

  Μακάρι και τα ΜΜΕ να χρησιμοποιούσαν ανθρώπους σαν κι εσάς αντί να ψάχνουν συνεχώς τον εντυπωσιασμό.

 60. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Smp,
  Όντως, η απόφαση για τα Αγγλικά νησιά της Μάγχης (εκδοθείσα το 1977) τους απέδωσε υφαλοκρηπίδα σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων προς τα βόρεια και δυτικά. Επίσης, η απόφαση για τα γαλλικά νησιά Saint Pierre and Miquelon (εκδοθείσα το 1992) τους απέδωσε υφαλοκρηπίδα πλάτους 24 ν.μ. προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά και μια ζώνη πλάτους 10,5 ν.μ. και μήκους 188 ν.μ. προς νότο. Ωστόσο, η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (εκδοθείσα πολύ πιο πρόσφατα, το 2009) για την οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας χάραξε το σχετικό όριο χωρίς να λάβει υπόψη της την παρουσία της νήσου των Φιδιών. Αυτό, δε, έγινε όχι λαμβάνοντας υπόψη πληθυσμιακά ή ΝΑΤΟϊκά κριτήρια αλλά αποκλειστικά γεωγραφικά. Ομοίως, στην υπόθεση της οριοθέτησης μεταξύ Μπανγκλαντές-Μυανμάρ (απόφαση το 2012) το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας έκρινε πως το νησί του Αγίου Μαρτίνου, το οποίο ανήκει στο Μπανγκλαντές και βρίσκεται εμπρός από την ακτή της Μυανμάρ, επίσης δε θα ληφθεί υπόψη στη χάραξη της οριοθετικής γραμμής. Και στις δύο πιο πρόσφατες περιπτώσεις, λοιπόν, έχουμε μηδενική επήρεια των εν λόγω νησιών. Βεβαίως, τα διεθνή δικαστήρια έχουν επανειλημμένα διευκρινίσει ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική, οπότε και εμείς έχουμε δικαίωμα να ελπίζουμε. Βάσει όμως του σκεπτικού των αποφάσεων, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πιθανότητες είναι κατά πολύ εναντίον μας όσον αφορά στην απόδοση πλήρους επήρειας στο Καστελόριζο και επίσης εναντίον μας (έστω και λιγότερο) όσον αφορά στην απόδοση έστω και μειωμένης. Διευκρινίζω εκ νέου ότι, το γεγονός ότι ένα νησί είναι κατοικημένο, δεν παίζει κανένα ρόλο για τα διεθνή δικαστήρια ως προς το εάν θα ληφθεί υπόψη στην οριοθέτηση, και αυτή η στάση πρέπει να αναμένουμε πως θα τηρηθεί και στην περίπτωση του Καστελόριζου.

  Στο δεύτερο σημείο του σχολίου σου (μετά το ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ) δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό όμως αφορά την πολιτική-διπλωματική διάσταση του θέματος και όχι την «τεχνική-νομική». Στην περίπτωση που αναφέρεις η Τουρκία θα αρκούσε να δηλώσει, σε ήπιους τόνους, τη μη αποδοχή της οριοθέτησης που έγινε ερήμην της, και θα είχε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της, ενώ οι Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος θα βρίσκονταν απολογούμενες για το ότι δεν κινήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Δικαίου της Θάλασσας. Το όποιο όφελος θα ήταν ότι θα δείχναμε για άλλη μια φορά στον κόσμο την «κακή» τουρκική στάση, δηλαδή θα κάναμε μια τρύπα στο νερό, εκτός εάν είχε προηγηθεί εκτεταμένη πολιτικοδιπλωματική προετοιμασία για να αποκομίσουμε χειροπιαστά οφέλη (κάτι μάλλον δύσκολο με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία των ελληνοτουρκικών σχέσεων). Τέλος, το ότι το κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορεί να θεωρείται ήδη κάκιστο, δεν είναι επαρκής λόγος για να το επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο, εκτός εάν υπάρχει σχεδιασμός και είμαστε έτοιμοι, σε πολλαπλά επίπεδα, να αντιμετωπίσουμε τις όποιες συνέπειες. Είμαστε;

  Προβοκάτωρ,
  α) προσωπικά θα εκπλαγώ εάν η ελληνική κοινή γνώμη αποδεχθεί ψύχραιμα, λογικά και άμεσα πως τόσα χρόνια αυτά που ήξερε ήταν αντίθετα με αυτά που ισχύουν, και πως μια μεγάλη ελπίδα για να ξελασπώσουμε οικονομικά πήγε περίπατο (αυτός είναι και ο κύριος λόγος, άλλωστε, που έχει προβληθεί το θέμα της ΑΟΖ). Το ελπίζω, αλλά δεν το περιμένω.
  β) Η οριοθέτηση της ΑΟΖ μπορεί να κάνει καλό στην ελληνική αλιεία, μπορεί να κάνει και κακό. Δεν το ξέρω, απλώς επισημαίνω πως απαιτείται σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, κάτι που δεν είναι και το δυνατό μας σημείο, και γι’ αυτό το λόγο ενδεχομένως προτιμάται η απραξία.
  γ) «Επέτρεψέ μου αλλά αυταπατάσαι». Δηλαδή;

  κ. Ζηκίδη,
  Χαίρομαι που προκάλεσα (γόνιμο) προβληματισμό, αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος που γράφω τα σχόλιά μου.

 61. @Ηλίας από Κομοτηνή

  α) Όλοι όσοι δεν καταναλώνουν σανό θα εκπλαγούν.
  β) Για τα πάντα απαιτείται σχεδιασμός και σαφώς και αποτελεί αδύνατο σημείο μας όχι όμως λόγω έλλειψης ικανοτήτων.
  Δες κ εδώ http://archipelago.gr/proklitika-peristatika-paranomis-aliias-apo-tourkikes-michanotrates-sta-ellinika-chorika-ydata/
  γ) Εάν πιστεύεις τα περί «τρίτων», τότε αυταπατάσαι γιατί για αυτούς, ο εχθρός μας είχε και έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από εμάς και όποτε είχα ευκαιρία να αποδείξουμε το αντίθετο, τα κάναμε χάλια. Και οι τρίτοι επιβάλλονται για όσο το επιτρέπεις και εκμεταλλευόμενοι τις δικές μας παραλείψεις (εσκεμμένες τις περισσότερες φορές..) και αβελτηρίες.

 62. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Μα, προφανώς και συμφωνώ με αυτό που λες, ότι η Τουρκία είναι πιο σημαντική από μας, και ότι αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις δικές μας αποτυχίες. Άλλο όμως είπα στο αρχικό μου σχόλιο: αναρωτήθηκα εάν οι «τρίτες» χώρες θα αφήσουν την Τουρκία να ισχυροποιηθεί υπέρμετρα, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι ελεγχόμενη και προβλέψιμη στη συμπεριφορά της. Και εφόσον η όποια συμφωνία με την Ελλάδα οδηγήσει την Τουρκία, κυρίως, να ισχυροποιηθεί στο θέμα της ΑΟΖ, αναρωτήθηκα εάν οι τρίτες χώρες θα αφήσουν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία. Δε νομίζω πως η Τουρκία θα ευνοείται πάντα και για πάντα, οι μεγάλες χώρες θα επιδιώκουν την ισχυροποίησή της μόνο μέχρις εκεί που τους εξυπηρετεί, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τη δική μας χώρα.

 63. smp says:

  @Ηλίας από Κομοτηνή
  «πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πιθανότητες είναι κατά πολύ εναντίον μας όσον αφορά στην απόδοση πλήρους επήρειας στο Καστελόριζο και επίσης εναντίον μας (έστω και λιγότερο) όσον αφορά στην απόδοση έστω και μειωμένης. Διευκρινίζω εκ νέου ότι, το γεγονός ότι ένα νησί είναι κατοικημένο, δεν παίζει κανένα ρόλο για τα διεθνή δικαστήρια ως προς το εάν θα ληφθεί υπόψη στην οριοθέτηση, και αυτή η στάση πρέπει να αναμένουμε πως θα τηρηθεί και στην περίπτωση του Καστελόριζου»

  Hλια κοιτα στον χαρτη ποσο περιοριζεται η ΑΟΖ της Βενεζουελας απο…νησια…
  http://mignatiou.com/2015/03/i-dimiourgiki-asafia-tis-aoz-o-siriza-i-venezouela-ke-i-tourkia/

  Οποτε νομιζω οτι κανεις λαθος, αλλο το «»δεν θα δωθει πληρης επιρρεια»»(πχ , Αγγλικά νησιά της Μάγχης και τα Saint Pierre and Miquelonπου δεν εχω κανενα προβλημα) και αλλο το «»οι πιθανότητες είναι κατά πολύ εναντίον μας όσον αφορά στην απόδοση πλήρους επήρειας στο Καστελόριζο και επίσης εναντίον μας (έστω και λιγότερο) όσον αφορά στην απόδοση έστω και μειωμένης»»

 64. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  smp,
  Η ΑΟΖ της Βενεζουέλας δεν είναι ακριβώς αντίστοιχη με το θέμα του Καστελόριζου, καθώς η πρώτη αφορά σε οριοθέτηση, στο βόρειο τμήμα της, μεταξύ νησιών με μικρό μέγεθος ακτών, ενώ η δεύτερη σε οριοθέτηση μεταξύ ενός μικρού νησιωτικού συμπλέγματος και μιας ακτής υπερπολλαπλάσιου μήκους.
  Εν πάσει περιπτώσει, υπάρχουν αποφάσεις όπου αποδόθηκε σε νησιά πλήρες δικαίωμα σε ΑΟΖ, αποφάσεις όπου αποδόθηκε μερικό και αποφάσεις όπου αποδόθηκε μηδενικό. Το τι θα γίνει στο Καστελόριζο μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, και όχι στη βάση «σε 10 αποφάσεις δόθηκε πλήρης ή μερική επήρεια, μόνο σε 2 μηδενική, άρα οι πιθανότητες είναι μαζί μας». Εάν π.χ. οι 2 τελευταίες αποφάσεις αφορούν περιπτώσεις παρόμοιες με τη δική μας ενώ οι 10 προηγούμενες είναι τελείως άσχετες, μάλλον δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες.
  Θα μου επιτρέψεις να μην επεκταθώ περαιτέρω, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά γίνεται σε ανάρτηση με τελείως διαφορετικό θέμα. Στο μέλλον, λόγω της σημασίας του ζητήματος της ελληνικής ΑΟΖ, ελπίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία για εκ νέου ανταλλαγή απόψεων.

 65. Προβοκάτωρ says:

  Ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε τις πραγματικές επιδόσεις του aesa που θα μπει σε κάποια αεροσκάφη μας (όχι πολλά ελπίζω..) με το την αναμενόμενη αναβάθμιση και τις διάφορες μετρήσεις..

 66. Gunslinger32 says:

  Η παραπάνω εργασία/έρευνα/μελέτη είναι και λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει η ΠΑ(σε αντίθεση/σύγκριση με άλλες αεροπορίες του ΝΑΤΟ) μια αξιέπαινη/αξιοθαύμαστη προσπάθεια, η οποία προφανώς δίνει πολύτιμες πληροφορίες στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία(ίσως να προκαλέσει και μερική δυσφορία στους εταίρους και πελάτες του JSF, οι οποίοι θα μπορούσαν να δουν/ερμηνεύσουν αυτή την προσπάθεια, ως πρόβλημα για την ασφάλεια του προγράμματος JSF (στο σύνολο του), εφόσον πρόκειται για μια έρευνα για τρόπους αντιμετώπισης της τεχνολογίας χαμηλής παρατηρησημότητας, και του συγκεκριμένου συστήματος/αεροσκάφους.

  Η παραπάνω εργασία μου θυμίζει μια παρουσίαση/ρεπορτάζ για την προσπάθεια μιας ομάδας μηχανικών της Northrop Grumman, η οποία ανέλαβε να ερευνήσει την τεχνολογία μειωμένης ραδιοδιατομής που οδήγησε στην κατασκευή ενός αντίγραφου σε κλίμακα ένας-προς-ένα(1:1) του γερμανικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου Horten Ho 229(χωρίς την εγκατάσταση κινητήρων) από την εποχή του Β’ ΠΠ. Το αντίγραφο τοποθετήθηκε στην συνέχεια επάνω σε μια ειδική κατασκευή για δοκιμές/μετρήσεις με ραντάρ, με αποτέλεσματα που εξέπληξαν τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. Οι πληροφορίες που προέκυψαν/συλλέχτηκαν απο την συγκεκριμένη προσπάθεια/εργασία εφαρμόστηκαν σε διάφορα συστήματα σε μεταγενέστερα προγράμματα.

  Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το έργο, θα ήθελα να σας παραθέσω μερικές περαιτέρω πληροφορίες.

  Με εκτίμηση

  Αναφορές απο το Smithsonian National Air and Space Museum:

  IS IT STEALTH?
  [https://airandspace.si.edu/collections/horten-ho-229-v3/about/is-it-stealth.cfm]

  https://airandspace.si.edu/collections/horten-ho-229-v3/about/is-it-stealth.cfm

  Σχετικό βίντεο ντοκουμέντο των εργασιών της έρευνας, σε συνεργασία με το National Geographic:

  Hitler’s Stealth Fighter

 67. Konstantinos Zikidis says:

  Φίλε Προβοκάτορα, μία εκτίμηση σχετικά με την εμβέλεια του APG83 (παλαιότερα γνωστό ως SABR, της εταιρείας Northrop Grumman), που αναμένεται να τοποθετηθεί σε κάποια F-16 στο πλαίσιο της αναβάθμισής τους, παρατίθεται σε προηγούμενο σχόλιό μου στην ανάρτηση αυτή (γύρω στα 21-22 ν.μ. για F-35 head-on). Στο ίδιο σχόλιο, παραθέτω link σε μία παλαιότερη εργασία μου επί των ραντάρ AESA γενικώς.
  Αυτό όμως που συνειδητοποίησα στη συνέχεια είναι ότι ένα σοβαρό μειονέκτημα των ραντάρ AESA είναι η σημαντική μείωση της εμβέλειας, καθώς και της ακρίβειας, όσο αυξάνεται η γωνία θέασης σε σχέση με την κάθετο (όπου το ραντάρ εμφανίζει την βέλτιστη εμβέλεια και το ελάχιστο resolution cell). Το μειονέκτημα αυτό δεν αφορά τα ραντάρ μηχανικής σάρωσης, τα οποία “βλέπουν” το ίδιο σε οποιαδήποτε γωνία τους επιτρέπει η κεραία τους.
  Αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά είναι το επιχειρησιακό όφελος σε σχέση με το κόστος προμήθειας ενός νέου ραντάρ AESA. Με άλλα λόγια, τα Α/Φ μας φέρουν ένα πολύ καλό ραντάρ με κεραία μηχανικής σάρωσης, το APG68(V)9, το οποίο παρέχει καλές επιδόσεις έναντι συμβατικών στόχων (αποκάλυψη > 40 ν.μ.). Το κόστος του APG83 είναι σημαντικό, της τάξης μερικών εκ. δολ. (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να επιτρέπουν ακριβή εκτίμηση). Το APG83 παρέχει ακόμα καλύτερες επιδόσεις έναντι συνήθων στόχων, με πολύ καλή αξιοπιστία (πολύ χαμηλό ρυθμό βλαβών, σύμφωνα με την εταιρεία). Όμως, και τα δύο ραντάρ είναι ανεπαρκή έναντι στόχων stealth (ακόμα κι αν το APG83 είναι καλύτερο). Άρα, αξίζει η επένδυση ή δώρον-άδωρον; Δηλαδή, αφού και τα δύο δεν μας λύνουν το πρόβλημα, γιατί να δαπανήσουμε σημαντικά κονδύλια, ενώ μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα; Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι το APG83 θα πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό Α/Φ και όχι στο σύνολο των υπό αναβάθμιση Α/Φ, με σκοπό τον περιορισμό του κόστους.
  Θα κλείσω με ένα ανέκδοτο: ο Τοτός μετακόμισε από την Αθήνα… στην Πάτρα…, για να είναι πιο κοντά στην αδερφή του… που σπουδάζει… στην Αμερική…

  @ Gunslinger32
  Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
  Θα μπορούσα να θέσω και λίγο διαφορετικά την παρατήρησή σας: η εργασία μας ίσως αποτελέσει επιβεβαίωση για τους εταίρους και πελάτες του JSF σχετικά με το χαμηλό RCS του Α/Φ, τουλάχιστον στις συνήθεις μπάντες λειτουργίας των ραντάρ Α/Φ και αντιαεροπορικών…
  Όσο για τους δυνητικούς αντιπάλους του JSF, δεν περιμένανε την εργασία μας: είναι γνωστό ότι Ρώσοι, Κινέζοι και λοιποί παρουσιάζουν σωρηδόν ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων τα τελευταία χρόνια… Παραπέμπω στην τελευταία παραπομπή μας ή στο ακόλουθο link: http://aviationweek.com/ZhuhaiTech#slide-0-field_images-1226151

 68. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  H απόσταση των 20νμ δεν είναι μικρή. Σημαίνει, σε ορισμένα σενάρια, ότι μπορείτε να εντοπίσετε το Φ35 ΠΡΙΝ εκτοξεύσει πυραύλους και, σε κάθε περίπτωση, πριν μπει στη Maneuver Zone.

  Το πρόβλημα με τη γωνία θέασης μήπως μπορεί να επιλυθεί από κάποιο κατασκευαστή, με την υιοθέτηση της ρωσικής πρακτικής της δυνατότητας μηχανικής κίνησης μιας κεραίας με περιορισμένο FOV, πχ +-30 μοιρών.

 69. Gunslinger32 says:

  @Konstantinos Zikidis
  11 Οκτωβρίου 2017 στο 12:36

  Αξιότιμε κύριε Ζηκίδη, σας ευχαριστώ για την απάντηση σας.

  Δεν μπορώ να το αντικρούσω αυτό (ούτε είναι σκοπός της απάντησης μου), επιτρέψτε μου να εξηγήσω όμως το σκεπτικό μου πίσω απο την παραπάνω αναφορά/παρατήρηση, που είναι στο πνεύμα πρόσφατου σχολίου σας σε άλλη ιστοσελίδα του χώρου*, επειδή παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εργασίες και δημοσιεύσεις σας (απο την πρώτη που διάβασα για την τεχνολογία stealth Μέρος Α’ στην ΑΕ), δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι προσπαθώ να μειώσω στο παραμικρό την προσπάθεια σας, με σεβασμό στις γνώσεις, τον κόπο, και τον χρόνο που αφιερώνετε στις έρευνες σας.

  Μια (κατά την γνώμη μου) σημαντική διαφορά στις έρευνες που γίνονται σε ανατολή και δύση(συμπεριλαμβανομένης και αυτής στο APA) στο θέμα, είναι η πιο δύσκολη(ίσως αδύνατη) πρόσβαση στις πληροφορίες της ρωσικής και της κινεζικής πλευράς(Ανατολική πλευρά) που θα προκύψουν απο τις έρευνες τους για την αντιμετώπιση της σχετικά νέας πρόκλησης/απειλής, και έτσι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες του συστήματος(όσο αυτές παραμένουν άγνωστες η προώθηση/μάρκετινγκ του συστήματος στους πελάτες συνεχίζει ανενόχλητα, και αυτό δεν είναι αναγκάστηκα αρνητικό η κακό για τον κατασκευαστή. Ειδικά σε ένα πολύπαθο πρόγραμμα όπως το συγκεκριμένο, το οποίο δεν σηκώνει επιπλέον καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος, και έχει μπει στην ιστορία ως παράδειγμα πρως αποφυγήν, σύμφωνα με την παρακάτω αναφορά στο Aviation Week Network(στην προτελευταία παράγραφος του άρθρου).
  When Lockheed Martin Won The JSF Award
  http://aviationweek.com/blog/when-lockheed-martin-won-jsf-award-2001

  Το ερώτημα είναι, τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση αποκάλυψης σοβαρών προβλημάτων και ατελειών, απο στελέχη και επιστήμονες/μηχανικούς της νατοϊκής συμμαχίας;

  Εφόσον οι υπολογισμοί για την τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας βασίζονται στις έρευνες ενός Ρώσου επιστήμονα, δεν θα ήταν απίθανο να εντοπιστούν ατέλειες απο τους Ρώσους, οι οποίοι δεν πάσχουν απο ταλέντα στην επιστήμη των μαθηματικών και της φυσικής. Είναι όμως πολύ πιθανό και νομίζω λογικό, η αντίθετη πλευρά από την ανατολή να μην μοιράζεται τα αποτελέσματά των ερευνών της με τον κατασκευαστή στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τους δυτικούς εταίρους, και ειδικότερα εκείνους που αποσκοπούν στον εντοπισμό των αδυναμιών του συστήματος JSF, απο τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν σε υποχρεωτικές βελτιώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με επιπλέον μη αμελητέες χρηματικές δαπάνες (και αντίστοιχες χρονολογικές δαπάνες/καθυστερήσεις) που θα αυξάνουν σημαντικά το κόστος απόκτησης (και ίσως λειτουργίας), αυτές οι συνέπειες δεν θα ήταν και ευνοϊκές συνθήκες για την «σύντομη» προώθηση του συγκεκριμένου προϊόντος.

  Εδώ εντοπίζω εγώ την απειλή για τους εταίρους και πελάτες/χρήστες του συστήματος. Με αλλά λόγια, απο την οπτική γωνία μιας LM(που δεν έχει και το καλύτερο παρελθόν στην ιστορία σκανδάλων, όπως διαπιστώσατε/διευκρινίσατε και ο ίδιος σε σχόλιο* σας στο eAmyna, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα), και του JPO/USAF που θέλει επιτέλους να κλείσει τον προβληματικό φάκελο της ένταξης του JSF, και να προχώρησει το πρόγραμμα χωρίς περισσότερα/νέα προβλήματα, δεν θα ήταν και ότι καλύτερο αν παρουσιαστούν νέα προβλήματα και αδυναμίες στο συγκεκριμένο σύστημα/πρόγραμμα.

  * http://e-amyna.com/h-e-amyna-στο-μουσείο-της-raf/#comment-3551390692

  Απο αυτή την άποψη, νομίζω ότι δεν θα σύμφερε και τόσο σε μια LM αλλά και στο πεντάγωνο των ΗΠΑ, μια παρουσίαση νέων προβλημάτων και αδυναμιών του συστήματος JSF, και συνεπώς δεν θα την χαιρέτιζαν αναγκάστηκα.

  Ζητάω συγνώμη για την μακροσκελή απάντηση.

  Με εκτίμηση

 70. Konstantinos Zikidis says:

  @Αρτέμιος
  Δεν νιώθω πολύ άνετος με την σκέψη ότι ίσως δούμε τον κακό λίγο πάνω από 20 ν.μ., ενώ αυτός θα μας έχει δει στα 100… Σε τέτοια περίπτωση, ο κακός είτε θα με αποφύγει (πράγμα το οποίο θεωρώ το πιο πιθανό), είτε θα μου αμολήσει αμραμίδη από το υπερπέραν (σχεδόν βαλλιστική τροχιά), περιμένοντας μήπως και δεν τον πάρω χαμπάρι από το σύστημα αυτοπροστασίας μου. Τα πράγματα βέβαια γίνονται πολύ καλύτερα εάν έχω Link16 και κατάλληλο ΣΑΕ, το οποίο μου παρέχει την ευρύτερη εικόνα, διευκρινισμένη, ακόμα κι αν έχω το ραντάρ μου σε silence. Και θα ήμουν πιο άνετος εάν γνώριζα ότι είχα ένα κομπλέ Σ.Α., ακόμα καλύτερα με καλή τεχνική παρεμβολής εναντίον του αμραμίδη (δεν ξέρω αν υπάρχει και αν ήξερα δεν θα το έλεγα…). Βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν άρδην στην περίπτωση του αμραμίδη-D ή του μετεωρίδη…
  Όσον αφορά τις κινούμενες κεραίες AESA, η δυνατότητα αυτή υπάρχει ακριβώς για τον λόγο που ανέφερα. Γι’ αυτό και το Su-35 με το IRBIS-E (το οποίο παρεμπιπτόντως την έχει μεγαλύτερη από όλους… την εμβέλεια), κουνιέται (υδραυλικά) αριστερά-δεξιά: για να στρέφεται προς την περιοχή ενδιαφέροντος και όχι για να καλύπτει ±120°, όπως λέει το διαφημιστικό βίντεο. Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί το ευρωπαϊκό VIXEN 1000 E (roll-repositionable). Όσο για το Su-57, σύμφωνα με πληροφορίες θα διαθέτει τρεις σταθερές συστοιχίες κεραιών για το κύριο ραντάρ (παίζεται να έχει κι άλλα, όπως π.χ. ένα L-band στα χείλη προσβολής των πτερύγων ή και κάποιο που να κοιτάει προς τα πίσω).
  Αγαπητέ Gunslinger32,
  μιλάμε ελεύθερα, υπάρχει αλληλοσεβασμός, μην μου μιλάτε σαν να είμαι καθηγητής πανεπιστημίου…
  Νομίζω ότι, τόσο οι δυτικοί, όσο και οι ανατολικοί, δεν έχουν σκοπό να κάνουν γνωστά τα οποιαδήποτε προβλήματα στο ευρύ κοινό. Ιδίως σε προγράμματα αεροσκαφών, μαχητικών ή μη, πολύ μεγάλη σημασία παίζει η φήμη και η αξιοπιστία. Επομένως, οι εταιρείες είναι εξαιρετικά προσεκτικές, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τη φήμη τους. Και όταν μιλάμε για κολοσσούς, όπως η LM και η Boeing, η παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, μεταφράζεται σε εκ. δολ… Μέσα στο παιχνίδι αυτό είναι και το marketing και η διαφήμιση, η οποία σου δημιουργεί μία εικόνα για το προϊόν, η οποία δεν έχει πάντα πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα.
  Κάπου εδώ λοιπόν το F-35 προσπάθησε να δημιουργήσει μία “εξωτική” εικόνα, με απίστευτα ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητες. Και τελικά, αρκετά χρόνια μετά από το χρόνο που αρχικά αναμενόταν ότι θα ήταν πλήρως επιχειρησιακό, διαπιστώνουμε ότι έχει σοβαρότατα θεματάκια, με αποτέλεσμα όλα αυτά που περιμέναμε ότι θα κάνει, να τα κάνει πλημμελώς και με προβλήματα. Όμως, μιλάμε για ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύει αξιοπιστία, μεγάλο ρυθμό πτήσεων (sortie rate), να “συγχωρεί” λάθη, να έχει χαμηλό ρυθμό βλαβών, λογικές απαιτήσεις υποστήριξης κλπ, ώστε να μπορούμε να έχουμε πολλά αεροσκάφη διαθέσιμα, τα οποία να μπορούν αν συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό όπλων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Φοβάμαι λοιπόν ότι το εν λόγω Α/Φ έχει πολύ μικρή σχέση με αυτό που περιέγραψα…
  Για περισσότερα σχετικά με τα “προβληματάκια” του F-35 παραπέμπω στο ακόλουθο (απίστευτο) άρθρο, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε πριν από 6 μήνες αλλά φοβάμαι ότι είναι ακόμα επίκαιρο: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-f-35-program-continues-stumble-22589
  Όσον αφορά το σχόλιό μου στο e-amyna για την Lockheed, το χτύπημα πήγαινε προς Γερμανία μεριά… Ο νόμος που ισχύει εδώ και καιρό για τις ΗΠΑ είναι όντως περιοριστικός, ενώ για τους δήθεν ηθικούς Γερμανούς, το μπαχτσίσι (χωρίς εισαγωγικά) ήταν νόμιμο μέχρι προσφάτως. Και αφού λάδωναν τους δικούς μας (οι οποίοι άλλο που δεν ήθελαν), μετά μας έκαναν και μαθήματα ηθικής…

 71. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis
  Mε αυτή την «μη άνετη» κατάσταση άλλοι έζησαν τη μισή ζωή τους. Από το ’75 μέχρι τα μέσα του ’80, πολεμούσαν τα F-15 με F-5, SHAR-1 ή Saab 35 συνήθως χωρίς RWR. To F-15 τους εντόπιζε μέχρι και 60νμ, ενώ αυτοί το πολύ στα 24. Το αξιοπερίεργο και γι’ αυτό επιμένω, είναι ότι, τουλάχιστον τα Saab που έχω προσωπική εμπειρία, κέρδιζαν συστηματικά και μάλιστα χωρίς καμμία απώλεια. Για μια στιγμή λοιπόν αναρωτήθηκα αν τέτοιοι άνθρωποι μπορούσαν να επαναλάβουν τον άθλο τους και με το F-35. Και είμαι βέβαιος ότι, τουλάχιστον οι δικοί μου διάδοχοι και μαθητές, θα το καταφέρουν μια χαρούλα με τα 18άρια τους και τα καινούργια SAAB.

 72. Προβοκάτωρ says:

  Φίλε Κωνσταντίνε Ζηκίδη,

  όπως γράφω διαρκώς στην Πτήση, θεωρώ πως το SABR με τριπλάσιο κόστος του σε σχέση με το ικανότατο APG68(V)9 που δυστυχώς δεν έβγαλαν στην παραγωγή την(V)10 δεν μας προσφέρει αρκετά συνυπολογίζοντας την επερχόμενη τεχνολογία GaN.
  Ελπίζω να μην αγοράσουμε πέρα των 10-15 τεμαχίων με κόστος περίπου τα 90-135εκ.$..

  Η απορία μου επικεντρώνεται στις αποστάσεις αποκάλυψης με το SABR των διαφόρων τύπων αεροσκαφών, ελικοπτέρων, uav αλλά και πυραύλων.

  Για το look-down mode και προφανώς και up,οσμίζομαι ότι κάτι έχετε ανακαλύψει..

 73. General Lee says:

  Προσωπικά θεωρώ πέταμα τα χρήματα για εκσυγχρονισμό των Φ16 με αυτο το ραντάρ. Ας περιμένουν τη νέα τεχνολογία που ίσως σε 5-10 χρόνια κάνει ένα τρίτησ γενιάς αφος να αντιμετωπίσει το Φ35. Τότε θα αξίζει ο εκσυγχρονισμός και θα έχει γίνει απόσβεση στο ήδη υπάρχον υλικό. Επίσης θα έχουν αναπτυχθεί νεα ΙΡΣΤ κτλ.

  Όσον αφορά στις υπάρχουσες τακτικές.

  1. ίσως να πετάει και από ένα ΜΚ5 σε κάθε πακέτο για να τζαμάρει τους ΑΜΡΑΑΜ.
  2. ίσως με το να πετάνε τα ΜΚ5 ψηλότερα από το Φ35 1) να φαίνεται νωρίτερα στο ραντάρ 2) οι πύραυλοοι του Φ35 ακόμα και ατζαμάριστη να έχουν δραστικά μικρότερο βεληνεκές λόγω ύψους.

  Πρέπει να δούμε ποια είναι η τακτική του Φ35 σε ύψος και αν το Μιράζ τζαμάρει ΜΕΤΕΟΡ και ΑΜΡΑΑΜ Δ.

 74. Konstantinos Zikidis says:

  Παραπέμπω σε ένα συναφές άρθρο – ανάλυση των δυνατοτήτων του Α/Φ F-35:

  «Γιατί η προμήθεια F-35 είναι αναπόφευκτη για την Ελλάδα»
  http://www.proelasi.org/2017/10/11/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-f-35-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B7/

  Το άρθρο τεχνικά είναι πολύ καλό.
  Απλά αναφέρεται σε μία διαφορετική στιγμή του χωροχρόνου…
  Κατά την άποψη μου, δεν έχει καμμία σχέση με την Ελλάδα του 2017…
  Προσοχή στα σχόλια.

 75. Gunslinger32 says:

  @Konstantinos Zikidis says:
  11 Οκτωβρίου 2017 στο 22:00

  Αγαπητέ κύριε Ζηκίδη σας ευχαριστώ και συμφωνώ με όσα αναφέρετε.

  Ειδικά στο θέμα της αξιοπιστίας και φήμης μιας εταιρίας(κρίνοντας και απο προσωπική επαγγελματική εμπειρία), θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι την σημάσια, και σε τι μέγεθος μπορεί να επιβαρύνει μια κακιά φήμη ακόμα και μια εταιρία σαν την LM η Boeing.

  Στην περίπτωση της πρώτης, έχω την εντύπωση ότι η ζημιά έγινε ήδη με ευθύνη της ίδιας της εταιρείας απο τον άτυχο για να μη πω λανθασμένο/κακό χειρισμό του προγράμματος απο την αρχή(όπως αναφέρθηκε και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στον χώρο της άμυνας/ασφάλειας). Λέγοντας ότι η ζημιά έγινε ήδη, εννοώ ότι υπάρχει/επικρατεί ήδη ένα «αντίθετο ρεύμα» η «αρνητικό κλίμα» στην κοινή γνώμη, απέναντι στην LM(όπως έχω παρατηρήσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και μπλοκ που ασχολούνται με το θέμα, π.χ. στο BEST FIGHTER FOR CANADA όπως και σε διάφορα αλλά σε Αυστραλία, Αγγλία και φυσικά στις ΗΠΑ που ασχολούνται με το θέμα).

  Σε αυτό το σημείο που έφτασε, νομίζω ότι κάθε «προβληματική» είδηση που μεταφράζεται (η θα μπορούσε να μεταφραστεί ως τέτοια, απο τους παρατηρητές) και εμφανίζεται σε νέες ειδήσεις η και δημοσιεύσεις, επιβαρύνει και ενισχύει περισσότερο αυτό το κλίμα, που ασφαλώς μεταφράζεται σε ποσοστά που πέφτουν στο χρηματιστήριο και συνεπώς σε εκατ. $ εις βάρος της εταιρίας.

  Ειδικός δεν είμαι, αλλά έχω την εντύπωση ότι η LM υποσχέθηκε ένα οπλικό σύστημα στους πελάτες, με δυνατότητες/ικανότητες που αυτό δεν μπορεί να προσέφερει, και ειδικά στην έκταση και εντός του χρονοδιαγράμματος το οποίο ήταν εξαρχής υπερβολικά αισιόδοξο/εξωπραγματικό (μέχρι σήμερα).

  Ο σκοπός ήταν προφανώς να πάρουν με κάθε τρόπο την «παραγγελία» απο το πεντάγωνο, εξασφαλίζοντας έτσι τεράστια κονδύλια για το μεγαλύτερο πρόγραμμα των ΕΔ/ΗΠΑ για την εταιρία. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν φρόντιζαν να μοιράσουν τα πακέτα εργασιών σε περισσότερες απο 40 πολιτείες των ΗΠΑ, και αν δεν υπήρχε ο «κανόνας» που λέει ότι είναι «πολύ μεγάλο για να πέσει», αλλά υποθέτω ότι στην καλύτερη περίπτωση θα έμπαινε κάτω απο την ομπρέλα του κεφαλαίου 11 (Πτωχευτικό Δίκαιο των ΗΠΑ, για εταιρίες με έδρα τις ΗΠΑ: chapter 11), και στην χειρότερη θα είχε την τύχη της επενδυτικής τράπεζας/εταιρίας Lehmann Bros.

  Σχετικά με το τεχνικό μέρος του θέματος JSF, θέλω να πω ότι όσο περισσότερα διαβάζω και μαθαίνω για τις δυνατότητες/ικανότητες που θα έχει(σύμφωνα με τον κατασκευαστή), αναρωτιέμαι όλο και περισσότερο, πως τα σκέφτηκαν εκεί στο τμήμα του μάρκετινγκ, και αν τα συζήτησαν πρίν με τους μηχανικούς στην εταιρία, οι οποίοι ανέλαβαν να εφαρμόσουν πρακτικά τα τρέλα όνειρα και τις υποσχέσεις των πρώτων(marketing division) απέναντι στους πελάτες.

  Απο τις περιγραφές στην διαφήμιση της εταιρίας, θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος, ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα με ικανότητες να λειτουργεί (στην ουσία) σαν CIC, αεροσκάφος ΗΠ, ΕΠ & Ε και ταυτόχρονα σαν μαχητικό(και όλα αυτά με έναν ιπτάμενο χωρίς ΧΟΣ;).

  Η σμίκρυνση στην τεχνολογία μπορεί να έχει προχωρήσει, αμφιβάλω όμως ότι έφτασε στο βαθμό ώστε να χωράει ένα CIC που είναι μια εγκατάσταση σεβαστού μεγέθους στις μονάδες LCC (Blue Ridge-Class) του USN, σε ένα τακτικό μαχητικό αεροσκάφος. Για παράδειγμα ένα EF Typhoon χρειάζεται περισσότερους απο 140 υπολογιστές(αν θυμάμαι σωστά) για να εκτελεί αποστολές Α/Α και Α/Ε. Για να προσφέρει και αυτά που λένε(η ισχυρίζονται) για το JSF θα χρειαζόταν πιστεύω αρκετούς παραπάνω, και αυτό συνεπάγεται με επιπρόσθετα τεχνικά προβλήματα και προκλήσεις, πρίν φτάσουν κάν στο σημείο της σύνδεσης/συνεργασίας/σύντηξης. Αυτό απο μόνο του ακούγεται δύσκολο ακόμα και στην θεωρία. Και όλα αυτά σε συνδιασμό με τους συμβιβασμούς που απαιτεί μια σχεδίαση VLO, και σε ένα υπερβολικά στενό χρονοδιάγραμμα.

  Ένα τέτοιο επιχείρημα δεν θα έπρεπε να προκαλεί υπεραισιοδοξία, αλλά σκεπτικισμό και δυσπιστία η τουλάχιστον επιφύλαξη(απο όσους παρακολουθούν χρόνια τα αμυντικά θέματα). Δυστυχώς παρατηρώ απο το πρόσφατο άρθρο που παραθέσατε στον παραπάνω σύνδεσμο, ότι ισχύει το αντίθετο για αρκετούς, οι οποίοι υιοθετούν χωρίς κανένα πρόβλημα τις θέσεις της εταιρίας, η οποία θέλει απλά να πουλήσει ένα προϊόν, ακόμα και αν αυτό παραμένει προβληματικό και ανώριμο(τουλάχιστον μέχρι σήμερα).

  Παρακάτω μερικές αναφορές, σχετικά με τα έξοδα του συστήματος JSF και τα παρελκόμενα. Ειδικά στην περίπτωση της Αγγλίας, αναφέρεται μια σημαντική αύξηση της τιμής ανα μονάδα, στις 150 εκατ. £ (σύμφωνα με την αναφορά στην αγγλική εφημερίδα).

  Britain spends billions on flawed F‑35s

  Setbacks and hidden charges push cost of stealth aircraft to £150m each

  https://www.thetimes.co.uk/article/britain-spends-billions-on-flawed-fighter-jets-qrtj95kvh

  «However, taxpayers face spending more than £150 million for each of the high-tech fighter-bombers delivered this year, analysis suggests. The extras — for items such as software upgrades, spare parts and “cost reduction initiatives” — are buried in US defence contracts and have not been included in the published figures.»

  http://www.theherald.com.au/story/2906255/the-770000-joint-strike-figher-helmets/

  Κατάλαβα ότι η αναφορά σας στο eAmyna πήγαινε στους γερμανούς, αλλά για μια συμφωνία χρειάζονται πάντα δυο πλευρές(όπως έλεγε και ένας «Ελληνοαμερικάνος» σε μια παλαιότερη Ελληνική ταινία).

  Απολογούμαι που ξέφυγα σε μερικά σημεία απο το θέμα του άρθρου.

 76. .+- says:

  @ Gunslinger32 says: 12 Οκτωβρίου 2017 στο 22:59

  ειδα το σχολιο σας,
  παρα το οτι αναφερεστε σε καποιο αλλο σχoλιαστη θα επιθυμουσα, χωρις να καταχραστω την υπομονη σας, να τεθω σε καποια σημεια.
  Τα προβληματα του F35A εχουν κατα βαση μια ριζα: Το γεγονος οτι η παραγωγη ξεκινησε χωρις να εχει ολοκληρωθει η φαση δοκιμων του αεροσκαφους σαν ενα συστημα για να βγουν οι λεγομενες «παιδικες ασθενειες». Ηταν μια αποφαση που βασηστηκε σε μια εμπιστοσυνη, υπερβολικη θα ελεγα, στις δυνατοτητες προσωμειωσης και στην υποτιμηση του παραγοντα χρονου για την αναπτυξη του λογισμικου. Στο λογισμικο, οπως ανεφερα, ειναι το αλλο μεγαλο ζητημα που εντοπιζει με σχετικη ευκολια ο οποιοσδηποτε. Αργησε παρα πολυ να εξεληχτει σε ενα ικανοποιητικο βαθμο και ειναι μια απο τις βασικες αιτιες που τα χρονοδιαγραμματα εχουν πεσει «εξω». Δεν μια απλη διαδικασια σαν αυτες που γνωριζουμε απο τους συμβατους υπολογιστες. Καθε αλλαγη στο λογισμικο, ειτε ειναι μια απλη «τελεια» ή κατι το σημαντικοτερο, προκαλει μια χρονοβορα και πανακριβη διαδικασια επαναπιστοποιησης και ελεγχου καλης λειτουργιας (0% να βγει «λαθος»/bug).
  Αυτοι οι παραγοντες επηρεασαν πολυ αρνητικα το προγραμμα.
  απο εκει και περα τα περισσοτερα τα γνωριζουμε ηδη.
  Οι επικρισεις και οι κριτικες εναντια σητν εταιρια LM ειναι πολυ ορθες και αξιοπιστες.
  Αυτο ομως δεν σημαινει οτι το αεροσκαφος δεν ειναι «καλο» ή οτι ειναι «κουβας». Συμβαινει το αντιθετο.
  σημερα, απο οτι γνωριζω, με βαση την δημοσια πληροφορηση, το προγραμμα ειναι ακομη σε μια αρχικη φαση των γνωστων Low Rate Industrial Production (LRIP) και οχι στην φαση πληρους βιομηχανικης παραγωγης (FRIP). Η φαση LRIP εχει διατηρηθει σε ενα επιμηκειμενο χρονικο διαστημα (περισσοτερο απο οτι επρεπε) και εξαιτιας των προβληματων της φασης R&D που ανεφερα προηγουμενως,
  Οταν ξεκινησει το FRIP οι τιμες και τα κοστη θα πεσουν δραματικα σε σχεση με τα οσα γνωριζουμε μεχρι σημερα. Τοτε το αεροσκαφος θα «δειξει» και πολλα περισσοτερα σε σχεση με τα οσα γνωριζουμε.

  .+-

 77. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  «δεν ξέρω αν υπάρχει και αν ήξερα δεν θα το έλεγα…»

  Υπάρχει από το 1986 στο USN, όχι κρυφά φανερά, με νομενκλατούρα. Δλδ πριν την είσοδο σε υπηρεσία στο αμρααμόπουλου. Απλά ο κόσμος δεν ξέρει ούτε να διαβάζει ούτε τι κολάει πού.
  Ίσως να είναι και ο λόγος που οι φίλοι μας οι ρώσοι πουλάνε το υπερσύστημα C400 δεξιά και αριστερά με τέτοια ευκολία, διότι το συγκεκριμένο τυγχάνει εφαρμογής έναντι όλων των βλημάτων ενεργού κατεύθυνσης.

 78. ΑΓΝΩΣΤΟΣ Χ says:

  Κύριε Konstantinos Zikidis οι αναφορές λένε πως υπάρχει F-35 εξαγωγής.

  Το αναφέρει η ίδια η εταιρεία παλιότερα. Ο Καναδάς που λέει πως έχει μεγαλύτερο ίχνος, Η BOING που λέει ότι το F-15SE έχει το ίδιο RCS με το F-35 εξαγωγής.
  Οι Κινέζοι δίνουν RCS 0.05.

  Θέλω να μας πείτε την γνώμη σας για όσα ανέφερα και να μας πείτε την γνώμη σας για τα ραντάρ VHF, UHF και L αν θεωρείτε πως η εμβέλεια που δίνουν οι Ρώσοι είναι η σωστή ή μήπως υπάρχουν κρυφά σημεία.

 79. Konstantinos Zikidis says:

  @Αρτέμιος

  Αγαπητέ Αρτέμιε, διαβάζοντας ένα από τα τελευταία σας σχόλια, σχετικά με το ότι πολλοί πέρασαν τη μισή ζωή τους αναχαιτίζοντας υπέρτερα Α/Φ, προβληματίστηκα συγκρίνοντας με την δυνητική κατάσταση αναχαίτισης του F-35 ή συναφών Α/Φ. Επίσης, ξαναδιάβασα όλα τα σχόλια της ανάρτησης από την αρχή, όπου είχε χαθεί λίγο η μπάλα, μεταξύ πολεμιστών, επιστημόνων, κολοκοτρωναίικης αντίληψης κλπ. Ευτυχώς, μετά νομίζω ότι κάπου τα βρήκαμε και η διαδικτυακή συζήτηση έγινε πιο γόνιμη.

  Αντιλαμβάνομαι από αυτά που γράφετε ότι έχετε υπηρετήσει παλαιότερα ως Ιπτάμενος στην ΠΑ της Σουηδίας, ενώ είστε αρκετά μεγαλύτερος από μένα. Υποθέτω ότι γνωρίζετε τον βαθμό και την ειδικότητά μου. Να σας πω ότι η εμπειρία μου επικεντρώνεται κυρίως στα γαλλικά Α/Φ, ενώ η ενασχόληση με τα Α/Φ stealth και τα συναφή προέκυψε στο πλαίσιο ακαδημαϊκών αναζητήσεων και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών στην Σχολή Ικάρων, όπου διδάσκω την τελευταία δεκαετία (παράλληλα με τα κύριά μου καθήκοντα στην ΠΑ). Αυτά τα αναφέρω ως εισαγωγή, για να μπορείτε να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου ως προς την ανάλυση των τεκταινομένων.

  Γράφετε ότι κάποιοι “πολεμούσαν τα F-15 με F-5, SHAR-1 ή Saab 35 συνήθως χωρίς RWR. To F-15 τους εντόπιζε μέχρι και 60νμ, ενώ αυτοί το πολύ στα 24”. Όντως έτσι ήταν. Και η ΠΑ πριν από 20 – 25 χρόνια “σήκωνε” F-4 προ αναβάθμισης, F-5 και F1 εναντίον F-16. Άρα, αναρωτηθήκατε (και μαζί σας κι εγώ), μήπως είναι δυνατόν με κατάλληλες τακτικές να αντιμετωπιστεί το F-35;

  Νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Σκεπτόμενος το σχόλιό σας, συνειδητοποίησα ότι εσείς, όπως και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι Ιπτάμενοι, θεωρείτε ως δεδομένο ότι κάποιος θα σας δώσει scramble, θα σας “σηκώσει” για αναχαίτιση, ενώ καθ’ οδόν θα σας δίνει οδηγίες για το πως θα προσεγγίσετε τον άγνωστο εισβολέα. Ότι κάποιος, ως “από μηχανής θεός”, θα γνωρίζει την “μεγάλη εικόνα” και θα προσπαθήσει να σας τοποθετήσει στον χώρο ευνοϊκά σε σχέση με τον στόχο, ώστε να εκτελέσετε την τακτική σας με το ζευγάρι σας.

  Ε λοιπόν, δεν θα υπάρχει αυτός “ο από μηχανής θεός”.

  Εδώ είναι το κύριο σημείο που η κατάσταση με το F-35 διαφοροποιείται σε σχέση με παλαιότερα: το χαμηλό του ίχνος σε συνδυασμό με μία κατάλληλα σχεδιασμένη πορεία ενδέχεται να μην επιτρέψει την αποκάλυψή του, παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά. Με απλά λόγια, ενδέχεται να μην το δει κανείς (να μην ανιχνευθεί από ραντάρ ή τουλάχιστον να μην “ανοίξει” track), να μην σας δώσει scramble κανείς, να μην το αναχαιτίσει κανείς, οπότε αυτό να “ξεφορτώσει” το φορτίο του και να φύγει. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει καμμία αντίδραση. Αυτό είναι το κύριο σημείο που προσπαθώ να επισημάνω: είτε έχουμε Gripen, είτε F-35 ή ακόμα και F-22 ή ο,τιδήποτε, εάν δεν ανιχνεύσουμε εγκαίρως τον εισβολέα, δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.

  Το δεύτερο σημείο που διαφοροποιείται η κατάσταση με το F-35 σε σχέση με παλαιότερα είναι ότι, ακόμα κι αν το δει κάποιο ραντάρ και σηκωθούν Α/Φ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το δουν τα ραντάρ των Α/Φ, οπότε δεν θα μπορούν να το απειλήσουν. Επομένως, απέναντι σε μια μη προετοιμασμένη αεράμυνα, το F-35 θα νιώθει ότι διαθέτει “immunity”.

  Η λύση που προτείνουν κάποιοι σχετικά με την προμήθεια αριθμού Α/Φ F-35, ως αντιστάθμισμα, σκοντάφτει σε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο: το κόστος. Ίσως είδατε στο άλλο άρθρο, που υπέδειξα μερικές μέρες πριν, ότι εκτίμησα το συνολικό κόστος προμήθειας του F-35 σε 150 εκ. δολ., ενώ μία προμήθεια 40 F-35 σε ύψος άνω των 6 δισ. δολ. Είναι πολλά αυτά τα λεφτά Άρη… Εντωμεταξύ, όπως προείπα, η προμήθεια F-35 από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα…

  Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, οι οποίες να ξεκινούν από το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

  Κάποιες σκέψεις έχουν αναφερθεί στη μελέτη περί έγκαιρης προειδοποίησης: http://www.ikaros.net.gr/images/keimena-melon/gianitsopoulos-stealth.pdf (Συνήθως έδινα το ανάλογο link στο e-amyna.com αλλά το εν λόγω site είναι ΕΚ/ΕΝ από το Σάββατο 14-10-17. Εντελώς τυχαία, το προηγούμενο βράδυ, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο υπέρ των γαλλικών οπλικών συστημάτων… Βέβαια μάλλον έφταιγε το ότι ήταν Παρασκευή και 13…)

  Οι συζητήσεις στο παρόν ιστολόγιο είναι όντως πολύ υψηλού επιπέδου και έχουν αναλύσει το θέμα επανειλημμένως, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες. Εκτιμώ ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί…

 80. Προβοκάτωρ says:

  Φίλε Κωνσταντίνε Ζηκίδη,
  πολλές πληροφορίες προς το τέλος…
  Αλλά ούτε οι δικές σου εκτιμήσεις ούτε του αντιπτέραρχου έχουν σημασία διότι ο …αντιπρόσωπος θεωρεί πως δεν έχουμε απολύτως καμία ελπίδα αν δεν αγοράσουμε τους κουβάδες.

  Και «για να έχουμε καλό ερώτημα»..έχει γίνει κάποια επίδειξη ή επίσημη ενημέρωση στην Π.Α. για τις δυνατότητες και τις τεχνικές λεπτομέρειες του SABR?

 81. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @Konstantinos Zikidis

  Για να μη σας ταλαιπωρώ άλλο (και επειδή από την περασμένη εβδομάδα είμαι παππούς, άρα θα πρέπει εφεξής να εκτελώ καθήκοντα baby-sitting αντί για surfing) υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

  1) Με κάποια τεχνολογία να καταστεί δυνατή η πλήρης αποκατάσταση του status quo ante. Θα ήταν εγκληματικό να μην την προμηθευτούμε (ας κάνουμε τον καμμένο παξιμάδι).
  2) Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της προτεραίας κατάστασης.

  Το τι ακριβώς ισχύει θα το προσδιορίσετε εσείς. Αν ισχύει το πρώτο πρέπει να αναμένεται ότι ο αντίπαλος θα μεταπέσει σε παλιού τύπου κόλπα, όπως υβριδικές/μυστικές/ειδικές επιχειρήσεις εναντίον του δικτύου προειδοποίησης αλλά και των ΑΣΕΠΕ. Άρα μπορεί και πάλι να βρεθούμε χωρίς ραντάρ ελέγχου. Σε περίπτωση που ισχύει το δεύτερο μπορούμε να ανατρέξουμε στο πώς διαχειριστήκαμε ισόμορφες καταστάσεις στο παρελθόν:

  Όπως παλαιότερα (όταν δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε χαμηλά ιπτάμενους εισβολείς) το αντιαεροπορικό πυροβολικό φάνηκε χρήσιμο, και σήμερα μπορούμε να αναπτύξουμε δυανότητα Point Defense ειδικά με συστήματα anti-PGM (όλοι λένε ότι το Φ35 μεταφέρει λίγες βόμβες) πχ αξιοποίηση των πυρομαχικών AHEAD. Αυτά θα ήταν χρήσιμα και έναντι των SOM, αν και υπάρχουν και όπλα που είναι δύσκολοι στόχοι. SHORADS με δυνατότητα και παθητικής λειτουργίας, θα ήταν χρήσιμα αν φτάνουν τα ύψη που θα χρησιμοποιεί ο αντίπαλος. SHORADS και HIMAD, έχουν από παλιά την τακτική του να αφήνουν τα επιθετικά α/φ να περάσουν και να τα εμπλέξουν από πίσω (όπου το Φ35 είναι εντοπίσιμο στο IR αλλά και στο RF).

  Οι βιετναμέζοι απογείωναν τα MiG21 όταν οι αμερικάνοι ήταν 50-70νμ από το αεροδρόμιό τους. Αν λοιπόν υπάρχουν ραντάρ επιτήρησης που μπορούν να εντοπίζουν το Φ35 σε ανάλογες-μειωμένες αποστάσεις θα δούμε το ίδιο πράγμα. Σε πάμπολες συγκρούσεις ο ένας αντίπαλος καθυστερούσε επίτηδες την διαδικασία της αναχαίτησης, προκειμένου να επιτεθεί στα εχθρικά επιθετικά αεροσκάφη όταν αυτά είχαν πάρει το δρόμο της επιστροφής—δεν ήταν αυτό που ήθελαν, αλλά αυτό που υποχρεώθηκαν να κάνουν. Προφανώς αν εντοπίζουμε το Φ35 αφού προλάβει να αφήσει τα όπλα του, βρισκόμαστε κι εμείς στην ίδια κατάσταση (με τη διαφορά ότι το Φ35 θα μπορεί να ρίχνει πυραύλους και προς τα πίσω). . Σε ένα μου σχόλιο υποστήριξα ότι, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες της πρώτης νύχτας, τα Φ35 δεν μπορεί να ακολουθήσουν οποιοδήποτε δρομολόγιο και ότι υπάρχουν μία ή δύο διαδρομές. Τέτοιες εκτιμήσεις διευκολύνουν το έργο του αμυνομένου, όποια τεχνολογία κι αν χρησιμοποιεί. Πχ τα Φ117 παρατήρησαν ότι τα ιρακινό αντιαεροπορικό μπαράζ άρχιζε τη στιγμή που έφταναν στη Βαγδάτη. Οι ιρακινοί είχαν τρόπο να υπολογίσουν το χρόνο άφιξή τους!!! Αόρατα ξεαόρατα. Η βολή αμρααμόγλου από το υπερπέραν (loft) φαίνεται εντυπωσιακή, αλλά, από το 1915 έγινε αντιληπτό ότι ένα πολεμικό αεροπλάνο δεν πετά σε ευθεία γραμμή. Κάνει δραστικές αλλαγές πορείας κάθε τόσα δευτερόλεπτα. Δεν είχει δει εχθρό, ο ελιγμός είναι προληπτικός. Τότε για να καθαρίσει την ουρά του, τώρα για να καθαρίσει και τη μύτη του. Αυτό ακριβώς έκανες όταν σου την έπεφτε το F-15 και δεν ήξερες ούτε που είναι ούτε αν έχει πύραυλο στον αέρα (μπορούσε να σου ρίξει Sparrow χωρίς να σε κάνει λοκ, απλά την τελευταία στιγμή άνοιγε το FLOOD). Με τέτοιο κολπατζίδικο πέταγμα η βολή του αμρααμόγλου σε loft καθίσταται invalid. Πρέπει να έλθει κοντά. Και για να σιγουρέψει το βλήμα πρέπει να έλθει πολύ κοντά. Με τα μελλοντικά βλήματα δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα το έχει. Μετεωρίδη δεν θα πρέπει να αποκτήσει. Είναι ευρωπαϊκό βλήμα, η ευρώπη είναι γεμάτη έλληνες σε καίρια πόστα—εμπάρκο. Αυτό είναι τεστ σοβαρότητας για τον ελληνισμό. (Έχει και τούρκους, αλλά, όλοι τους σιχαίνονται—-πολύ πιο ρατσιστές εναντίον τους απ’ ότι εμείς).

  Αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι, σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, είναι το πώς θα ενεργήσουμε σε degraded περιβάλον. Το Φ-35 ουσιαστικά δημιουργεί ακριβώς ένα degraded περιβάλλον, όμοιο με αυτό που παλαιότερα προέκυπτε είτε από χαμηλά ιπτάμενους εισβολείς, είτε σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου. Υπάρχουν πολλά περιστατικά όπου το AWACS του ΝΑΤΟ έβλεπε τα πάντα αλλά δεν μπορούσε να τα πει σε κανένα. Και, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε η ΠΑ μετά την κρίση του ’87, οπότε υποχρεώθηκε, σύμφωνα παντα με τα δημοσιεύματα, να προμηθευτεί επιγόντως νέα συστήματα επικοινωνιών, επειδή τα ραντάρ δεν μπορούσαν να μιλήσουν με τα αεροπλάνα. Αυτή η κατάσταση είναι ΙΣΟΜΟΡΦΗ με αυτήν που δημιουργεί το Φ35.

  Σε ότι αφορά τα κολοκοτρωνέικα, δεν μπορώ να καταλάβω τις δημόσιες προσωπικές επιθέσεις εναντίον πρώην αρχηγού ΓΕΑ και μάλιστα από άλλον αξιωματικό. Για το θέμα της προμήθειας ή μη ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Δεν είναι αυτή συμπεριφορά στρατιωτικών υπαλλήλων.

  Για το θέμα λοιπόν των ECM, και σας αφήνω με αυτό, υπάρχει η ιστορία του πλοιάρχου Γουόκερ, ο οποίος πήγε στο πλοίο του και βρήκε ότι το βρετανικό ναυτικό είχε εγκαταστήσει μια συσκευή παραπλάνησης τορπιλών FOXER. Ξεκίνησε για την πολεμική του περιπολία, αλλά, όλως παραδόξως, επέστρεψε, παρέβαλε και έβαλε το πλήρωμα να απεγκαταστήσει το FOXER, να το τοποθετήσει προσεκτικά στην προκυμαία και να το σκεπάσει στοργικά με ένα μουσαμά. Και απέπλευσε εκ νέου, οριστικά αυτή τη φορά, χωρίς το αντίμετρο. Ένας αδαής θεωρεί δεδομένο ότι αφού ο άλλος μας ρίχνει κατευθυνόμενα όπλα, εμείς πρέπει να έχουμε το κατάλληλο αντίμετρο, αλλιώς τη βάψαμε. Μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Εξαρτάται από την συγκεκριμένη κατάσταση.

  (*) Το SAAB 35 χρησιμοποιήθηκε από όλες τις σκανδιναυικές χώρες, με την εξαίρεση της προδοτικής νορβηγίας. Άντε να δούμε τώρα πώς θα κάνουν οι νορβηγοί policing με το F-35. Γιατί εκεί ο ωκεανός βγάζει Cy-27…

 82. @ Αρτέμιος

  «Σε ότι αφορά τα κολοκοτρωνέικα, δεν μπορώ να καταλάβω τις δημόσιες προσωπικές επιθέσεις εναντίον πρώην αρχηγού ΓΕΑ και μάλιστα από άλλον αξιωματικό. Για το θέμα της προμήθειας ή μη ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Δεν είναι αυτή συμπεριφορά στρατιωτικών υπαλλήλων.»

  Θα μπορούσες να το διευκρινίσεις αυτό;

 83. ΑΧΕΡΩΝ says:

  Έχω,εδώ και πολύ καιρό,μία απορία αδαούς.
  Σήμερα,επειδή είναι ἡ συζήτηση γαργαλιστική,παίρνω το θάρρος να την θέσω:όποιος τυχερός κατέχει στέλθ αεροσκάφη,και τα στέλνει σε αποστολή σε κάποια απόσταση και διασπορά,έχει ὁ ίδιος εικόνα του πού βρίσκονται τα στέλθ;
  Κατά δεύτερον,πώς προκύπτει αυτή ἡ εικόνα,και κατά τρίτον,ἄν μπορεί αυτή ἡ εικόνα να υποκλαπεί από τον αντίπαλο.

 84. Konstantinos Zikidis says:

  @ ΑΓΝΩΣΤΟΣ Χ
  Όντως, όταν η Boeing ανέφερε ότι το F-15SE έχει το ίδιο RCS με το F-35 έγινε χαμός, οπότε ανασκεύασε λέγοντας το διφορούμενο ότι “το F-15SE έχει το ίδιο RCS με το F-35 εξαγωγής”. Βέβαια, το Silent Eagle δεν είχε τότε την αναμενόμενη εξαγωγική επιτυχία και ξεχάστηκε προσωρινά, για να επανεμφανιστεί προσφάτως, κατόπιν δημοσιοποίησης των προβλημάτων του F-35.
  Για τον Καναδά, δεν μπορώ να πάρω σαφή θέση, είδα πρόσφατα κάποια έγγραφα που μου επεσήμανε ένας συν-σχολιαστής, τα οποία μιλάνε για μείωση του RCS κατά 95% σε σχέση με Α/Φ 1ης – 4ης γενεάς, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα.
  Όσον αφορά τα 0,05 m² που λέτε ότι δίνουν οι Κινέζοι, δεν απέχουν από τις δικές μας εκτιμήσεις, τουλάχιστον για την S-band και λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά RAM. Για τα ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων και τις ανάλογες αποστάσεις αποκάλυψης, προς το παρόν θα παραπέμψω στην μελέτη του Αντιπτεράρχου, έως ότου εμφανιστεί κάποια λεπτομερέστερη προσέγγιση, ίσως (ή μάλλον) στο παρόν ιστολόγιο…
  Σημειωτέον ότι σε καμμία περίπτωση δεν μιλάμε για 200 ν.μ., όπως ισχύει σήμερα για τα υφιστάμενα ραντάρ επιτήρησης και τους συμβατικούς στόχους.

  @ Προβοκάτωρ
  Ναι, η Northrop Grumman έχει παρουσιάσει το APG83 στην ΠΑ. Όπως επίσης και η Raytheon το RACR. Δεν έχω παρακολουθήσει τις σχετικές παρουσιάσεις. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η NG έχει το “πάνω χέρι” στην παρούσα φάση (δεν θυμάμαι ποια χώρα επέλεξε αρχικά την BAE και την Raytheon και το μετάνοιωσε οικτρά, λόγω της αύξησης που της ζήτησε η αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να “συνετιστεί” και να παίξει ορθόδοξα, με LM και NG, you know). Από την άλλη, θα σας πω ένα μυστικό: από τα 600 περίπου ραντάρ AESA που παίζουν σήμερα στην πιάτσα, περίπου τα 2/3 είναι της Raytheon… Ίσως και περισσότερα. Μιλάμε κυρίως για τα F-15 και F-18. Με απλά λόγια, η NG δεν είναι ο κολοσσός που νομίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τα ραντάρ AESA.

  @ Αχέρων
  Φυσικά και ένα Α/Φ stealth αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα ανίχνευσης άλλων Α/Φ stealth (φιλίων ή εχθρικών). Για το λόγο αυτό λέω ότι το F-35 δεν αποτελεί από μόνο του τη λύση εναντίον των τουρκικών F-35 ή απειλών stealth εν γένει. Όμως, το F-35 διαθέτει “έξυπνο” ασύρματο τακτικό δίκτυο δεδομένων που μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από έναν σταθμό, ο οποίος θα του αναφέρει τις θέσεις των φιλίων και των εχθρικών Α/Φ (είτε stealth, είτε όχι). Η υποκλοπή είναι αρκετά δύσκολη (απαιτείται η ανεύρεση της εκάστοτε κλείδας, η οποία αλλάζει ημερησίως ή ακόμα και πιο συχνά). Η παρεμβολή όμως, αν και επίσης όχι εύκολη, δεν είναι αδύνατη: απαιτείται κατάλληλος παρεμβολέας, ο οποίος να καλύπτει την σχετική ζώνη συχνοτήτων, με θόρυβο επαρκούς ισχύος (ή με άλλη πιο κατάλληλη παρεμβολή). Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν “έτοιμες λύσεις”. Απαιτείται κάτι εξαιρετικά δύσκολο για τα σημερινά δεδομένα της χώρας: να κάτσουμε και να σκεφτούμε…
  … και να αναπτύξουμε ένα ανάλογο σύστημα…
  Τραγικό και συνάμα εξωφρενικό για τη χώρα που θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι η μόνη βαριά βιομηχανία…

 85. .+- says:

  @ Konstantinos Zikidis says: 15 Οκτωβρίου 2017 στο 11:18

  Καλησπερα σας,

  «.. η προμήθεια F-35 από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα…»
  Θα μου επιτρεψετε να παρατηρησω οτι, σε οτι αφορα το σκελος της αναχαιτησης, εχοντας υποψη τις εγγενεις αδυναμιες των ρανταρ, το εν λογω αεροσκαφος διαθετει πληρως ενσωματωμενο το ποιο εξελιγμενο Η/Ο συστημα που υπαρχει διεθνως επιτρεποντας την αντιμετωπιση του ιδιου ή αλλου αεροσκαφους με παραπλησια χαρακτηριστικα, εστω και οχι σε μια πληρη απο καθε αποψη (καιρικες συνθηκες) λυση απο σχετικα μεγαλες αποστασεις. Σημερα, η ΠΑ δεν εχει ετοιμο, off the self, κανενα συστημα σε διαμορφωση chase που να επιτρεπει στα F16/M2000 να αποχτησουν παραπλησιες δυνατοτητες, εκτος και εαν χρηματοδοτησει απο μονη της ενα αναλογο προγραμμα ενσωματωσης καποιου (ποιου;) στα συγκεκρημενα αεροσκαφη. Πραγμα ολιγο απιθανο!
  Σε οτι αφορα το χερσαιο σκελος του Δυκτιου Αεραμυνας σιγουρα δεν μπορει να υποστηριχτει οτι υπαρχει σημερα μια λυση και εκει ικανοποιητικη.
  Στο οικονομικο σκελος, θα μου επιτρεψετε να εχω καποιες αμφιβολιες και αυτο γιατι εχοντας υποψη τα χρονοδιαγραμματα, θελω να δω τις μελλοντικες τιμες των επομενων block παραγωγης. Ιδιαιτερα περιμενω αυτες που θα εμφανησει η LM οταν η παραγωγη θα κειμενεται περιπου στα 200 με 230 αεροσκαφη ετησιως.
  Ας μην ξεχναμε οτι ηδη οι τιμες αγορας ενος πληρους αεροσκαφους, εχουν πτωτικη ταση και μαζι με αυτη πεφτουν και οι τιμες και για το αρχικο πακετο υποστηριξης που συνηθως συνοδευει την αγορα γνωστο και σαν IOS και που καλυπτει 2 εως 4 χρονια πτησεων αναλογως του ευρους του.

  Με εκτιμηση
  .+-

 86. Παναγιωτης says:

  Οκ το φ35 αμεσα δεν μπορει να ανιχνευτει εμμεσα ομως μπορει? Μπορουμε δηλ να ανιχνευσουμε ενα μαχητικο στελθ ανιχνευοντας τις αεροδινες που δημιουργει στην ατμοσφαιρα η λογω της αλλαγης στην χημικη συσταση του αερα? Οι κινεζοι προςτα που κινουνται για να λυσουν το προβλημα? Σας ευχαριστω για το χωρο σας και συνεχιστε την πολυ καλη ενημερωση.

 87. Konstantinos Zikidis says:

  @ .+-
  Γενικά συμφωνούμε. Ευτυχώς που το ΕΟDAS έχει ακόμα αρκετά θεματάκια… Μακροπρόθεσμα, το φοβάμαι. Αλλά μέχρι τότε, υπάρχουν άλλα πράγματα να μας ανησυχήσουν…

  @ Παναγιώτης
  Δεν γνωρίζω εάν και κατά πόσο αποδίδουν τέτοιες «εξωτικές» προσεγγίσεις. Προφανώς, γίνεται έρευνα επί του θέματος. Προσφάτως μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα σχετικά με κινεζικά ραντάρ «κβαντικής διεμπλοκής» (quantum entanglement radar). Αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνηση.
  Πάντως, η χρήση ραντάρ στην L-band (και ακόμα καλύτερα στα V/UHF) εκτιμώ ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα, παρέχοντας αξιοπρεπείς επιδόσεις.

  @ Προβοκάτωρ
  Φίλε Προβοκάτορα, σε παλαιότερο σχόλιο είχατε κάνει μία εκτίμηση του κόστους του APG-83, η οποία φαίνεται λογικοφανής. Υπάρχει κάποια σχετική αναφορά; Η αλήθεια είναι ότι το έχω ψάξει, χωρίς αποτέλεσμα.

  @ Αρτέμιος
  Αγαπητέ Αρτέμιε, αναμένω την απάντησή σας στο ερώτημα που σας έθεσε ο Βελισάριος.
  Ενώ συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο σχόλιό σας, στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχω καταλάβει προς τα πού στρέφονται τα πυρά σας. Νιώθω ότι κατηγορούμαι, καθώς απευθύνεστε σε εμένα, για κάτι όμως που δεν έχω κάνει.
  Άλλο (καλοπροαίρετη) κριτική στα γεγονότα του παρελθόντος, η οποία κατά την γνώμη μου είναι επιβεβλημένη με σκοπό να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, και άλλο «δημόσιες προσωπικές επιθέσεις εναντίον πρώην αρχηγού ΓΕΑ και μάλιστα από άλλον αξιωματικό»… Θα σας παρακαλούσα κι εγώ με την σειρά μου να διευκρινίσετε τι εννοείτε.

 88. Προβοκάτωρ says:

  @Konstantinos Zikidis

  Φίλτατε, οι εκτιμήσεις προέρχονταν ασφαλώς από δημοσιεύματα και συγκρίσεις των ελάχιστων παραγγελιών αλλά δεν μπορώ πλέον να βρω τα δημοσιεύματα εκείνα, άγνωστο για ποιο λόγο (έχω παρατηρήσει ότι σε γνωστά site του χώρου πολλές φορές δημοσιεύματα εξαφανίζονται (δίχως να απαιτείται πρόσβαση σε αυτά..).

  Με δεδομένη την τιμή του ικανότατου AN/APG-68(V)9 που ήταν στα 3 εκ.$ ανά μονάδα δεν αναμένεται στην καλύτερη των περιπτώσεων να είναι κάτω από το διπλάσιο, ανεξαρτήτου ποσότητας διότι πρέπει να αποσβεστούν τα κόστη r&d.

  Και εάν μπορείτε, λύστε μου την απορία για το εάν έχουν εξεταστεί τα ευρωπαϊκά aesa (RBE-2 & Captor, Raven) για την περίπτωση μας και γιατί απορρίφθηκαν?

 89. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Αναφέρομαι στο εξής: http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/01/blog-post_5463.html

  Προσωπικά δε γνωρίζω ούτε τον πτέραρχο Μπαλέ, ούτε τον πτέραρχο Κουρή. Μεταξύ τους μπορούν να παίξουν και μπουνιές. Δημοσίως, όχι, γιατί έτσι οδηγούν καλοπροαίρετους δημοσιογράφους και blogger σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Όπως για το θέμα των αντιμέτρων ή και των ελληνικής κατασκευής αντιμέτρων, όπου, (ιδίως στην περίπτωση του ελληνικού συστήματος) η φαντασία αν αφεθεί ελεύθερη φαντάζεται συνωμοσίες σε βάρος μας από τη ντόπια και ξένη ιντελιγκέντσια. Εκεί κάπου προέκυψε το θέμα με τις κολοκοτρωνέικες αντιλήψεις. Ο λόγος που το είπα σε σας είναι επειδή αναφερθήκατε σ’ αυτές (τις κολοκοτρωνέικες αντιλήψεις) η δε αναφορά μου προορίζετο για ΑΠΟΛΟΓΙΑ και όχι καταγγελία. Ήθελα δλδ να απολογηθώ για την ευθύνη μου που ανέκυψε το θέμα, ΟΧΙ να απευθύνω μομφή, ακόμα και στους δύο πτεράρχους. Απλώς η δική μου κουλτούρα δεν θα επέτρεπε ούτε να περάσει από το μυαλό η ιδέα συγγραφής μιας τέτοιας επιστολής και μάλιστα δημοσίως.

  Επί του θέματος των ECM, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, (δεκαετία του ’80) επιμένω στην ιστορία του cpt F.J.Walker RN και της συσκευής FOXER. Η δαπάνη καλό είναι να γίνεται στον κρίσιμο χρόνο. Πχ αν είχα ήδη αγοράσει RWR για το Σέσνα μου, δεν θα μπορούσα να δω πολλά από τα καινούργια ραντάρ AESA τόσο εύκολα. Αφού κράτησα τα λεφτά μου, μπορώ να τα επενδύσω τώρα που έχουμε κάποια RWR με καλύτερες δυνατότητες και καλύτερο λογισμικό. Και εδώ προκύπτει το πρόβλημα, που δεν γίνεται κατανοητό παραέξω: αν βιαστείς μπορεί να πετάς τα λεφτά σου, αν αργήσεις μπορεί να καταστραφείς. Γι αυτό αποφάσεις για τέτοια ζητήματα δεν μπορούν να ληφθούν με την ευκολία συγγραφής ενός σχολίου (ή μιας επιστολής).

  Σε ότι αφορά εσένα φίλε Κωνσταντίνε, με δεδομένη την παρέμβασή σου και την ποιότητά της, δεν θα βρεις κανένα να σε κατηγορήσει. Μακάρι όλα τα στελέχη να μπορούν να δείχνουν την επαγγελματική και επιστημονική τους κατάρτηση αντί τον ώμο τους. Αυτό είναι που ενθουσιάζει τους στρατεύσιμους και το λαό ολόκληρο.

 90. Konstantinos Zikidis says:

  Ευχαριστώ αγαπητέ Αρτέμιε για την διευκρίνιση (η οποία νομίζω ότι ήταν απαραίτητη), καθώς και για τα καλά σας λόγια. Να σας ζήσει το εγγονάκι και ελπίζω να συνεχίσουμε να τα λέμε διαδικτυακά!

  Φίλε Προβοκάτορα, δεν έχει έννοια η εξέταση άλλων ραντάρ, πέραν αυτών που έχουν σχεδιασθεί ειδικά ως upgrade για το F-16, δηλαδή του APG-83 (τέως SABR) της NG και του RACR της Raytheon. Το άλλα ραντάρ δεν είναι γνωστό εάν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν, χωρίς εκτεταμένες τροποποιήσεις. Αλλά ακόμα και το APG-83 που είναι το φαβορί, θα απαιτήσει κάποια διαδικασία πιστοποίησης, η οποία δεν θα είναι διόλου αμελητέα οικονομικά, τεχνικά και χρονικά. Υπενθυμίζω ότι σε κάθε μπλοκ F-16 αντιστοιχούν δύο τύποι: ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο. Δηλαδή, μιλάμε για δύο πιστοποιήσεις ανά μπλοκ…
  Κοντός ψαλμός αλληλούϊα: σε λίγο θα ξέρουμε τι θα γίνει τελικά…

 91. som1els says:

  $243,9εκ για 72τεμ, προσφατο συμβολαιο για την USAF ANG:
  https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1198370/
  http://defence-blog.com/news/f-16-fighters-of-u-s-air-national-guard-are-getting-new-aesa-radar.html
  http://www.janes.com/article/71274/us-air-force-awards-northrop-grumman-ang-f-16-radar-upgrade-contract
  Παλαιοτερο $308,3εκ για 144τεμ της Ταιβαν, αλλα ηταν ενα απο τα συμπληρωματικα στο πιο μπερδεμενο συνολικου υψους συμβολαιο (δευτερη παραγραφος του πρωτου λινκ):
  https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/606749/
  http://government-contracts.insidegov.com/l/1548225/FA861512C6016

 92. Konstantinos Zikidis says:

  Breaking news:
  Government of Greece – Upgrade of F-16 Aircraft to F-16 Block V Configuration
  http://www.dsca.mil/major-arms-sales/government-greece-upgrade-f-16-aircraft-f-16-block-v-configuration

  @som1els
  Merci !

 93. som1els says:

  Χαχαχαχα! bitte kamerad!
  Ποτε προλαβαν και το βγαλαν στην dsca …ετοιμο θα το’χαν (Je suis fan de rafale et …mirage, mais il serait intéressant d’avoir un dsca français pour comparaison dans le package EGM…)

 94. Προβοκάτωρ says:

  @som1els
  Δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο σχετικά ασφαλές συμπέρασμα από τα συγκεκριμένα links για αυτό και δεν τα παρέθεσα.
  Σε Aviation και Airforce technology είχαν γραφτεί συγκεκριμένα ποσά.

 95. ΚΓ says:

  Δεν κατανοώ γιατί χρειάζεται πρωτότυπο και για το 2θέσιο η LM. Μίλάμε για την LM ως contractor του έργου και όχι η boing !!!

  Επί του θέματος …άρα παρά την επένδυση max 2,4δις τα F35 θα παραμένουν στο απυρόβλητο. Εκτός και αν αναπτυχθούν τακτικές αναχαίτισης με τον παραδοσιακό τρόπο… ώρα 6 !!!

  Ίσως τελικά ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του F35 είναι η επιβολή του Ισοδύναμου τετελεσμένου.

  «Εσείς μπορεί αν έχετε 100 F35 αλλά εμείς θα θα βυθίσουμε στο σκοτάδι» …πως; Δεν ξέρω !!!

 96. npo says:

  ΚΓ όπως είπε ο ΑΡΤΕΜΙΟΣ » αν βιαστείς μπορεί να πετάς τα λεφτά σου, αν αργήσεις μπορεί να καταστραφείς.»

  Προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω. Βλέπω πάντως πως το πακέτο εκσυχρονισμού ΔΕΝ δίνει δυνατότητα εξαπόλυσης πυραύλων με την ιχνηλάτηση να την κάνει κάποιος τρίτος, πχ κάποιο μελλοντικό ΑΣΕΠΕ με ισχυρά ηλεκτροπτικά ή/και κατάλληλο ραντάρ.

  Πολύ νωρίς? Μήπως αναμένοντας θα ήταν πολύ αργά? Υπάρχει πρόβλεψη για απόκτηση στο μέλλον παρόμοιας δυνατότητας? Δεν έχω ιδέα.

 97. Μπαμπης says:

  Κατα τυχη ανακαλυψα το εξαιρετικο αυτο thread που με επιστημονική μεθοδο προσπαθει να αναλυσει την απειλη που σχετιζεται με τα F-35 στο οποιο θα ηθελα να συνεισφέρω με την αποψη/προταση μου. Να ενημερώσω οτι δεν προερχομαι απ τον χωρο της αεροποριας αλλα απ τον χωρο των ηλεκτρολογων μηχανικων

  Κατ την αποψη μου το F-16 αναβαθμισμενο με link16 και το IRST21 infrared pod (κοστος της ταξης των $1Μ) ειναι ανωτερο του F-35 για την δουλεια που το θελει η Ελλαδα (χαμηλοτερο κοστος και χρονος συντηρισης ανα ωρα πτησης, μεταφορα περισσοτερου οπλισμου (6 εναντι 2 ΑΙΜ-120) μεγαλυτερη ταχυτητα κλπ).
  Παρ ολα αυτα η αγορα ενος ζευγαριου F-35 απ την Ελλαδα θα ηταν χρησιμη για να μελετησουμε/ μετρησουμε απο πρωτο χερι τις ικανοτητες τους πχ το RCS.

  Αν το F-35 εκπεμψει με το ρανταρ του »βλεπει» τα F-16 ας πουμε στα 100 χλμ (αναλογως καιρικων συνθηκών, υψομετρου και παρεμβολων φυσικα) και τα F-16 βλεπουν την εκπομπη του ρανταρ του F-35 σε αντιστοιχη αποσταση οποτε ισοπαλια

  Αν το F-35 εχει το ρανταρ του σε ληψη και εκπεμψει το X-band AESA ρανταρ του αναβαθμισμενου F-16 θα εγκλωβίσει το F-35 στα 40 χλμ στη καλυτερη περιπτωση ενω το F-35 θα εχει δει την εκπομπη του F-16 απο 100+ χλμ αρα σε περιοδο κρισης το αναβαθμισμενο F-16 δεν πρεπει να εκπεμψει απ το πανακριβο AESA ρανταρ αν εχει απεναντι του F-35

  Αν και τα δυο αεροσκαφη δεν εκπεμπουν με τα ρανταρ τους και αν το F-16 φερει το pod IRST21 θα εγκλωβισει ΠΡΩΤΟ το F-35 καπου στα 45 χλμ αναλογως καιρικων συνθηκων και υψομετρου ενω αν δεν φερει το pod το F-35 θα εντοπισει πρωτο το F-16 με τους αισθητηρες DAS που εχουν υποδιεστερο range απ το IRST21

  Tωρα εμεις γιατι στο προγραμμα αναβαθμισης βαζουμε σε ολα τα F-16 AESA ενω θα ηταν αρκετο να βαλουμε μονο στα μισα για να αντιμετωπιζουμε τα τουρκικα F-16 και δεν αγοραζουμε κανενα pod με IRST21 πραγματικα δεν ξερω. Το συνολικο κοστος σ’ αυτη περιπτωση θα ηταν χαμηλοτερο απ τα 2,4 δις και με τα χρηματα που θα περίσσευαν θα μπορουσε να αναβαθμιστει η Ελληνικη αεραμυνα.

  Το μοναδικο αλλα εξαιρετικα σημαντικο πλεονεκτημα του F-35 δεν ειναι εναντι του F-16 στον αερα αλλα στο εδαφος. Το F-35 εισερχεται χωρις να εκπεμπει το ρανταρ του στον Ελληνικο εναεριο χωρο και περνα μεσα απ τα κενα της Ελληνικης αεραμυνας. Τα ρανταρ που διαθετει σημερα η Ελλαδα μπορουν να δουν ενα F-35 που πετα χαμηλα στην καλυτερη περιπτωση στα 40 χλμ αλλα τοτε θα ειναι αργα. Ετσι τα Ελληνικα F-16 θα κινδυνευουν σε 5 χρονια απο σημερα απο εφνιδιαστικη επιθεση τυπου Pearl Harbor ενω βρισκονται στο εδαφος.

  Δυστυχως για αλλη μια φορα καναμε λαθος οταν το 2009 αγορασαμε το ιπταμενο ρανταρ Erieye EMB-145 που ΔΕΝ μπορει να δει απο μακρυα τα F-35 με το S-band ρανταρ του και εχει προβληματα διασυνδεσης με την Ελληνικη αεραμυνα αντι για το E-2D Hawkeye που ηταν υποψηφιο το οποιο βλεπει με το UHF ρανταρ του το F-35 στα 150+ χλμ και μπορει να κατευθυνει αντιεροπορικους πυραυλους που διαθετει η Ελλαδα εναντιον του.

  Η λυση λοιπον που εχει αναγκη η Ελληνικη αεραμυνα μεσα στην επομενη πενταετια ειναι να ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ή να αγορασει ενα πολυστατικο δικτυο ρανταρ UHF/L-band που θα βλεπει τα F-35, UAVs, πυραυλους τυπου cruise κλπ, πριν μπουν στον Ελληνικο εναεριο χωρο, να κατευθυνει εναντιον τους αντιεροπορικα πυρα και τα F-16 ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ το πλεονεκτιμα των F-35.

  Το ζητημα της αναπτυξης αμυντικης τεχνολογιας απο Ελληνικα μυαλα ειναι δυστυχως το κεφαλαιο που υστερει η Ελλαδα σε σχεση με την Τουρκια και οχι τα F-16 εναντι των F-35.

  Ειναι ενδεικτικη η αναφορα στις τελευταιες παραγραφους στο παρακατω link.
  https://www.ptisidiastima.com/h-aselsan-gan-aesa-radar-for-%CF%84%CE%BF-tf-x/
  Θυμαμαι πριν 20+ οταν συναντουσα στο εξωτερικο μηχανικους της aselsan μου φαινονταν σαν σταβογιαννα αλλα με επιμονη και κρατικη υποστιριξη την τελευταια 10ετια αναπτυσουν τεχνολογια αιχμης.

  Η προταση μου στο θεμα, βασισμενη στο καλιο αργα παρα ποτε, ειναι να ξεκινησει ΧΘΕΣ το υπουγειο Εθνικης αμυνας την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενος Ελληνικου δικτυου ρανταρ. Ξέροντας προσωπα και πραγματα στην Ελλαδα γνωριζω οτι τα απαραιτητα μυαλα υπαρχουν στη χωρα και μαλιστα αν ζητηθει μπορουμε να επικουρησουμε και οι Ελληνες του εξωτερικου.

  5 χρονια ειναι αρκετα αλλα οχι πολλα για αναβολες.
  Με ενα κοστος οσο περιπου 2 F-35 μπορει να γινει η αναπτυξη και με αλλο τοσο περιπου κοστος χρησιμοποιοντας συγχρονες commercially available τεχνολογιες που συνδιαζουν εξαιρετικες δυνατοτητες και χαμηλο κοστος να γινει η παραγωγη του αναγκαιου υλικου που θα θωρακισει τα ανατολικα μας συνορα απο απειλες τυπου F-35.

 98. General Lee says:

  Το ζήτημα είναι απλό.

  Αναβάθμιση του ΑΣΠΙΣ Ι και ΙΙ για να τζαμάρει τους AMRAAM D και ΜΕΤΕΟΡ. Τότε θα έχουμε ισοπαλία στα κοντινά.

  Αναβάθμιση του ICMS ωστε να κάνει το ίδο στους ΑΜRAAM D και METEOR, αγορά αναβαθμισμένων ΜΙΚΑ ΙΡ και μεταχειρισμένων ΜΙΡΑΖ. Τότε τους κερδίζουμε κατά κράτος στα μεσαία.

 99. npo says:

  Να προσθέσω μια ξεκάρφωτη σκέψη αν επιτρέπεται. Δύο ξεκάρφωτες σκέψεις.

  Όταν έρθουν τα Τούρκικα F35 καλό είναι να έχουμε μερικά ιπτάμενα τάνκερ. Ή δυνατόν στέλθ – ας είναι και ξύλινα σαν τα μοσκίτο :p Γιατί δεν νομίζω οτι θα μας επιτεθούν εν αιθρία, θα υπάρχει μια κλιμάκωση πριν. Και σε τέτοια περίπτωση καλό θα είναι να μπορούμε να κρατάμε τα ά/φοι μας αρκετή ώρα στον αέρα.

  Μια άλλη σκέψη αφορά τα ΑΣΕΠΕ. Αν το pirate, το IRST του EF2000 μπορεί ν’απ[οκαλύψει αεροσκάφη τόσο μακριά όσο λέγεται, ένα ΑΣΕΠΕ με φυσικά μεγαλύτερο αλλά και νεότερο IR σύστημα ίσως είναι μια καλή λύση. Αρκεί να υπάρχει κατάλληλη διασύνδεση για να περνούν τα δεδομένα στα μαχητικά κι απο κει στους πυραύλους τους. Κάτι που νομίζω δεν γίνεται με τον προτεινόμενο εκσυχρονισμό των F16. Μόνο σαν πληροφορίες προς τον πιλότο περνάνε. (Αν ισχύει κάτι άλλο, μιλάτε 🙂 ) Ελπίζω το προτεινόμενο HW να είναι ικανό για να γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον με απλή αναβάθμιση του SW και να μην χρειαστεί νέο πακέτο εκσυχρονισμού.

 100. Να σας βάλω να διαβάσετε για τα στέλθ είναι πολύ καλό κείμενο και δυστυχώς είναι από τους απέναντι εχθρούς Τούρκους!

  Click to access a496936.pdf

  Γράφετε πολλά πράγματα θα μείνω μόνο σε ένα κανείς δεν μας λέει της εμβέλειες ανίχνευσης των ραντάρ UHF, VFH, L των ρώσων για το ίχνος- RCS του F-35 εν σχέση με το ύψος.

  Μας δίνουν σκέτους αριθμούς χωρίς ουσία.

 101. Καστορας says:

  Καλησπέρα σας πάλι. Μια και παρακολουθώ το thread, ορισμένες καλοπροαίρετες διευκρινίσεις για τα γραφόμενα από τον «Μπάμπης» σχετικά με τα Erieye EMB-145:

  α) Όταν ελήφθη η απόφαση για τα ΑΣΕΠΕ (1999) δεν υπήρχε καν θέμα F-35.

  β) Δεν έχει απολύτως κανένα θέμα διασύνδεσης με την Ελληνική Αεράμυνα. Αντιθέτως ήταν το μόνο που προσέφερε Link-16 σε όλες του τις δυνατοτητες και ένα εξαιρετικό σύστημα ESM πλήρως προγραμματιζόμενο από την ΠΑ.

  γ) Όσο για το ραντάρ του Hawkeye καλύτερα να μην το συζητάμε. Τεχνολογία του 1950, με σημαντική αδυναμία διευκρίνησης στόχων στο στενό επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου και αποτελούμενο από «obsolete» συστήματα, όπως οι ίδιοι οι τεχνικοί της NG είχαν αναφέρει. Όσοι Αξκοι είχαν δεί το βιντεο με τα αποτελεσματα της πτήσης του θα το θυμούνται…Εξ αιτίας αυτού δε και η αναβάθμιση του στη συνέχεια με ρανταρ AESA. Ουδεμία δε δυνατοτητα για να κατευθύνει όπλα άλλου συστήματος, λόγω εξαιρετικά περιορισμένων δυνατοτητων των Links που προσέφερε. Ας μην αναφέρω δε το ESM του και την δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του.

  Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

 102. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  Περίεργο. Όταν μια εταιρία αγοράζει πάγιο εξοπλισμό, που είναι ακριβός και θα χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια, δεν λαμβάνει υπόψη τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, αλλά τη μελλοντική εξέληξη του ανταγωνισμού και της τεχνολογίας παραγωγής.

  Εμείς, φοιτητές ακόμη το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, παρακολουθώντας τις «ανοικτές» πηγές, ξέραμε και το JSF και το ότι το μέλλον ανήκε στην τεχνολογία στελθ.

  Το Ελληνικό Δημόσιο, το 1999, δεν είχε αντιληφθεί τις εξελίξεις αυτές; Δεν φρόντισε οι πολύ ακριβές προμήθειές του να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του μέλλοντος;

  Αν ανακύψει τώρα θέμα ανανέωσης του στόλου των ΑΣΕΠΕ ή των επίγειων ραντάρ, ποιός θα επωμιστεί το κόστος; Ο παπούς και η γιαγιά που ψάχνουν τις τσέπε τους για να πληρώσουν τον μαφιόζο δον Ένφυα, ή μήπως πρέπει η δαπάνη να καταλογιστεί σε βάρος αυτών που διαχειρίστηκαν τις παλαιότερες προμήθειες χωρίς να επιδείξουν την «επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη»;

 103. Λαρισαίος says:

  @Λογιστής. Το μακρινό 1999 τα αεροσκάφη στελθ υπήρχαν ως concept, αλλά όχι ως πραγματική απειλή. Ακόμα και τώρα, 18 χρόνια αργότερα, κανένα F-35 δεν έχει πετάξει σε πραγματική αποστολή, και ούτε προβλέπεται για μερικά ακόμη χρόνια. Οπότε δύσκολα μπορείς να κατηγορήσεις το ελληνικό δημόσιο γιατί δε φρόντισε το 1999 να αντιμετωπίσει τις απειλές του 2020. Κανείς δε μπορούσε να γνωρίζει τότε ότι η Ελλάδα θα αδυνατούσε να ακολουθήσει την Τουρκία στην κούρσα των εξοπλισμών.

 104. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Λαρισαίος

  «Το μακρινό 1999 τα αεροσκάφη στελθ υπήρχαν ως concept, αλλά όχι ως πραγματική απειλή».

  Το 1999; Όταν έπεσε το πρώτο F117 στη Σερβία, τα αεροσκάφη στελθ υπήρχαν ως concept; Πλάκα μου κάνετε κύριε; Τα αεροσκάφη στελθ πετούσαν πολεμικές αποστολές από την εποχή της αμερικανικής επέμβασης στον Παναμά, δηλαδή 10 χρόνια πριν το 1999.

  Περαιτέρω, άλλο το τι μπορείς να κάνεις εσύ και άλλο το τι μπορεί να γίνει. Το ότι μπορούσε κανείς να φροντίσει να αντιμετωπίσει τις απειλές στελθ φαίνεται από το παράδειγμα της Τουρκίας, της οποίας το ΑΣΕΠΕ λειτουργεί σε συχνότητες L, που έχουν καλές επιδόσεις έναντι αυτής της τεχνολογίας. Οι Τούρκοι δεν βιάστηκαν να πετάξουν τα λεφτά τους, για να παραφράσω τον ΑΡΤΕΜΙΟ.

  Ως εκ τούτου, αυτά που επικαλείσθε έχουν εφαρμογή μόνο για τις μωρές παρθένες, όχι για οργανωμένο κράτος. Σαφώς μπορούμε να κατηγορήσουμε το ελληνικό δημόσιο και όχι μόνο γι αυτό το λόγο.

 105. Larisaios says:

  @ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ούτε το F-117 ούτε το B-2 Spirit, ούτε το F-22 Raptor ήταν διαθέσιμα για πώληση τότε(όπως δεν είναι διαθέσιμα και τώρα). Το F-35 ξεκίνησε ως πρόγραμμα το 2001, όταν η Lochheed-Martin κέρδισε το διαγωνισμό JSF. Η Τουρκια συμμετέχει από το 2002. Είναι υπερβολή να ζητάμε από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία του 1999 να αντιμετωπίσει την USAF. Όσον αφορά τα AWACS της Τουρκίας που εκπέμπουν στην L-Band, δεν υπήρχε περίπτωση να τα αγοράσουμε εμείς γιατί απλούστατα δε συμμετείχαν στο δικό μας διαγωνισμό. Όπως θα γνωρίζετε το radar τους είναι ισραηλινής σχεδίασης και τότε οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ ήταν θερμότατες. Το Έριεψε ήταν η ιδανική λύση για την ελληνική αεράμυνα, ίσως και η μοναδική.

 106. Larisaios says:

  Έριεψε=Erieye!

 107. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον που κάποιος επιμένει με σθένος σε μυωπικές αντιλήψεις, επικαλούμενος τις συνήθεις δικαιολογίες του κακού μάνατζερ αλλά και του έλληνα δημόσιου υπαλλήλου: δεν γνώριζα, δεν μπορούσα να γνωρίζω, δεν ήμουν υποχρεωμένος να γνωρίζω. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δικαιολογήσουμε την εξοπλιστική πολιτική σούπερ-μάρκετ, που ακολουθεί η Ελλάς από το 1974: τελείωσαν οι φακές, πάμε για ψώνια…Και να αποφύγουμε τους καταλογισμούς…

  Οι εξοπλισμοί συνιστούν επένδυση, η οποία οφείλει να υπόκειται σε προγραμματισμό, διότι στηρίζεται σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ (*) πόρους. Ο προγραμματισμός, εξ ορισμού, κοιτά το μέλλον, όχι το παρόν ώστε να προσδιορίσει αναδυόμενες απειλές/ευκαιρίες.

  Έτσι, αν σήμερα κάναμε προγραμματισμό, δεν θα μας απασχολούσε το F-35 (διότι έχει ήδη αναδυθεί και οφείλαμε να έχουμε ήδη προγραμματίσει σχετικά) αλλά, πχ, το ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ. Τι δυνατότητες προσφέρει; Θα μπορεί ο τούρκος να το στήσει στη Σμύρνη και να καταστρέφει τα καταφύγια των αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόμια; Ή τα πλοία που ναυλοχούν στο ναύσταθμο; Και μην κουραστεί κανείς να μου απαντήσει ότι το ηλεκτρομαγνητικό κανόνι δεν έχει μπει σε υπηρεσία, ούτε προβλέπεται ημερομηνία ένταξης, αλλά και ότι δεν υπάρχει καν…Αν επιμένουμε να σκεφτόμαστε έτσι, θα ξαναβρεθούμε ΟΧΥΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ, απέναντι στο σύγχρονο πυροβολικό του αντιπάλου.

  (*) Εσφαλμένα το ελληνικό δημόσιο θεωρούσε ότι οι πόροι είναι απεριόριστοι, επειδή ο Έλληνας δε φείδεται στρατιωτικών δαπανών, αφού αγαπά τη χώρα και τον πολιτισμό του. Η σκέψη αυτή οδηγεί στην αντίληψη του κάνουμε ότι θέλουμε, διότι πάντα θα υπάρχουν λεφτά. Τώρα πλέον αρχίζει να καταλαβαίνει ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. Το τι μπορεί να κάνει σήμερα εξαρτάται από το τι έκανε εχθές. Και το αύριο από αυτό που θα κάνουμε σήμερα.

 108. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Διάβασα την εργασία του/της/άλλο τούρκου/κάλας/άλλο-τι και μου φάνηκε σαν απλή σύνοψη της βιβλιογραφίες. Είναι λίγο καλύτερη από κάτι που θα διάβαζες σε ένα περιοδικό, άρα λοιπόν αξίζει κάπου 5-10 ευρώ.

  Η εργασία των δικών μας παιδιών, που καταλήγει σε εκτίμηση του RCS της απειλής, αξίζει κάπου 100 εκ και βάλε δολλάρια, διότι αυτό περίπου το ποσό θα πληρώναμε για να αποκτήσουμε ένα F-35 για να το δούμε από κοντά.

 109. npo says:

  @ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  Νοοτροπία δημόσιου υπαλλήλου είπες?
  Το αντίθετο. Στην ΠΑ έχουν εντελώς νοοτροπία Ιδιωτικού υπαλλήλου. Αν ο CEO διανείμει μπάτζετ στο τμήμα σου θα το φας μέχρι τελευταίας δεκάρας ακόμα και σε πράγματα που δεν πολυχρειάζεσαι, γιατί αν δεν ο φας (α) θα στην πουν που το ζήτησες εξ’αρχής, και (β) και κυριότερο, την επόμενη χρονιά μπορεί να μην έχει. Ειδικά αν αλλάζεις CEO σαν τα πουκάμισα… 🙂

  Τα κράτη βεβαίως δεν είναι εταιρείες κι γι αυτό κάνουν προγραμματισμούς για 10-20 και 30 χρόνια μετά. Αν όμως τον προγραμματισμό μπορεί να τον διατάξει μόνο ο CEO, ο τύπος κι όλη την διάθεση του κόσμου να έχει, ασχολείται με άλλες προτεραιότητες που έχει στο κεφάλι του και που καίν’ την γούνα του.. Οπότε… έστω κι αν υπάρχουν νοοτροπίες σούπερμάρκετ, κατά βάση είναι δομικό το πρόβλημα.

 110. som1els says:

  @Μπαμπης επισης καλοπροαιρετα, οπως αναφερει ο κ. Ζηκιδης το f35 βλεπει head-on το f16 με εξωτ φορτια σε πανω απο 100νμ οχι χλμ. Και το f35 δεν ειναι μονο του μπορει να εχει πληροφορηση απο το τουρκ. δικτυο ΣΑΕ,mesa,f16,πλοιων,συστοιχιων κλπ αυξανοντας πολυ ποσο «βλεπει». Το f16 με v9 στοχοποιει το f35 σε …12νμ και με sabr σε 22νμ, και το μεγαλυτερο aesa του f35 στα ιδια (25νμ). Τα υπενθυμιζω αυτα επειδη τα α/φ αποκαλυπτονται απο το rcs τους και μετα απο αλλα πραγματα οπως οι emcon. Το f16 λοιπον που εχει irst (οπως και οποιοδηποτε συμβατικου rcs α/φ) ειναι ενας «μη παθητικος» φορεας ενος παθητικου συστηματος. Ακομα κι οταν δεν εκπεμπει με το ρανταρ του και ακομα κι οταν εχει το παθητικο irst εξακολουθει να εχει μεγαλυτερο rcs. Ετσι το μαχητικο που εχει μειωμενο η/μ ιχνος βλεπει πρωτο το συμβατικο α/φ-φορεα irst (απο τα συστηματα του+ενδοπληροφορηση με madl+επικοινωνια με το δικτυο) οση εμβελεια κι αν εχει το irst του (που ετσι κι αλλιως δεν υπαρχει irst με εμβελεια αποκαλυψης -κι οχι στοχοποιησης- 100νμ). Αυτος ειναι εξ’αρχης ο λογος που γινονται ολες αυτες οι συζητησεις του πλεονεκτηματος των στελθ και της αναγκαιοτητας το ΣΑΕ να δινει ενδειξεις και για στοχους με το rcs του f35 σε ικανοποιητικες για την περιοχη μας αποστασεις. Επισης προσωπικα αγνοω και θα με ενδιεφερε να πειτε απο που προκυπτει οτι το rwr του f16 ξεχωριζει εκπομπες απο ρανταρ aesa σε γενικες αποστασεις 100χλμ, πως γνωριζουμε οτι το das (με βιντεο που διακρινει καυτο βαλλιστικο πυραυλο μεν, σε 1300χλμ αποσταση δε) ειναι υποδεεστερο του irst21 και ποτε μας πουλουσαν Hawkeye και με ποιο ρανταρ πανω τους.
  Να συμπληρωσω το κατωθι απο …αμερικανικες πηγες σ’αυτα που σωστα λεει ο Καστορας, οτι καμμια σχεση το τοτε ρανταρ με το σημερινο
  Northrop Grumman and Lockheed Martin appear to have overcome the traditional limitations of UHF-band radars in the APY-9 by applying a combination of advanced electronic scanning capability together with enormous digital computing power in the form of space/time adaptive processing.
  The APY-9 has three distinct radar modes, Advanced Airborne Early Warning Surveillance, Enhanced Sector Scan, and Enhanced Tracking Sector.
  Advanced Airborne Early Warning Surveillance is the normal operating mode for the radar to provide uniform 360-degree, simultaneous air and surface coverage with long-range detection of low radar cross-section targets. The antenna rotates 360 degrees every ten seconds or so when it is operating in this primarily mechanically scanned mode.
  The Enhanced Sector Scan mode merges traditional mechanical scanning with steerable electronic scanning to leverage the benefits of both technologies while simultaneously mitigating the shortcomings of either methodology. The antenna rotates mechanically, but the operator can select a specific sector where the rotation of the antenna is slowed to FOCUS ON AN AREA.
  Enhanced Tracking Sector is a pure electronically scanned mode, where the antenna is geographically stabilized or following a particular target. This mode provides enhanced detection and tracking in a SELECTED SECTOR by stopping the antenna and scanning purely electronically. This mode is particularly useful against low-observable targets due to its rapid track updates.
  The APY-9 has a range of at least 300 nautical miles and seems to be limited only by the performance of the E-2D airframe–which normally operates at 25,000ft.

  https://news.usni.org/2014/06/09/u-s-navys-secret-counter-stealth-weapon-hiding-plain-sight

 111. Μπαμπης says:

  Μια διευκρίνηση και απ την πλευρα μου.

  Το 1999 που παραγγειλαμε τα Erieye ηταν τοις πασιν γνωστο και με επιχειρησιακη αποδειξη απ τους Σερβους οτι τα αεροσκαφη Stealth δεν ειναι και τοσο αορατα σε ρανταρ χαμηλοτερων συχνοτητων.
  Το 2004 οταν παραλαβαμε τα Erieye EMB-145 γνωριζαμε οτι οι Τουρκοι συμμετεχουν στο JSF ενω την ιδια εποχη υπηρχαν ενδιαφερομενες χωρες για να αγορασουν Erieye
  Δεν γνωριζω αν ηταν απολύτως απαραιτητο απ το 2004 η ΠΑ να εχει AEW&C αεροσκαφη αλλα οπως αναφερθηκε πολυ σωστα σ αυτο το Blog το timing τετοιων αγορων και το να εισαι proactive και οχι reactive ειναι θεμελειωδους σημασιας. Δεν αγορασαμε κινητο για ενα χρονο, αγορασαμε μια υποδομη αεραμυνας για τα επομενα 30+ χρονια

  Επισης σχετικα Hawkeye αναφερθηκα στο μοντελο E-2D με το APY-9 AESA radar το οποιο ειναι διαθεσιμο απ το 2010. Οι ΗΠΑ κατι πρεπει να ξερουν για να εχουν βαλει παραγγελιες για 50+ κομματια απ το συγκεκριμενο αεροσκαφος και να βασιζουν σ αυτο την αεραμυνα του στολου τους.

  Οσο για την διασυνδεση των Hawkeye E-2D τα παρακατω αρθρα κανουν αναφορες ακριβως στην εφαρμογη που χρειαζεται η Ελλαδα.

  ‘The service openly talks about the E-2D’s role as the central node of its NIFC-CA battle network to defeat enemy air and missile threats. Under the NIFC-CA “From the Air” (FTA) construct, the APY-9 radar would act as a sensor to cue Raytheon AIM-120 AMRAAM air-to-air missiles for Boeing F/A-18E/F Super Hornets fighters via the Link-16 data link.»

  http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/northrop-grummans-e-2d-advanced-hawkeye-the-us-navys-eyes-18794?page=2
  https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/06/mil-090605-nns01.htm

 112. General Lee says:

  Τρελή Ιδέα προειδοποιώ. Αλλά τη λέω

  Αν έχεις κάτι σαν Erieye ή Erieye με ένα τεράστιο παθητικό δέκτη IR / IIR με πολλά στοιχεία με μεγαλύτερες αποστάσεις εντοπισμού της τάξεως των 200 – 300 χλμ και έχεις 2 και πετάνε κάθε στιγμή, οπότε χρειάζεσαι 6 το λιγότερο δεν έχεις καλύψει τις απαιτήσεις εντοπισμού στελθ γενικά πάνω από όποια πιθανά σύννεφα?

  Αν τώρα σε κάθε νησί έχεις ίδιους ή μικρότερους αισθητήρες επι κινούμενης βάσης δεν έχεις κάλυψη γενικά αλλά και κάτω από τα σύννεφα?

  Τότε η μόνη επιλογή στον αντίπαλο είναι να πετάξει μέσα στα σύννεφα οπότε θα το βλέπουν τα αφη ή οι βάσεις στο έδαφος ελαφρά χειρότερα.

  Κάποιος ειδικός πρέπει να μας πει από τι εξαρτάται η εμβέλεια των δεκτών IR / IIR

 113. Larisaios says:

  @Λογιστής, Μπάμπης. Δηλαδή τι ακριβώς θα θέλατε να είχε κάνει η ΠΑ το 1999; Αν θυμάστε ήταν υποχρεωμένη να προμηθευτεί AWACS γιατί απλούστατα έτρεχε το ανάλογο πρόγραμμα της Τουρκίας. Την περίοδο εκείνη αυτά τα συστήματα ήταν διαθέσιμα, από αυτά θα γινόταν η επιλογή, και θεωρώ με τις λίγες γνώσεις μου ότι η επιλογή ήταν σωστή. Ούτε το E2-C της εποχής θα μπορούσε να εντοπίσει το F-35, ούτε καν το μοντέλο του 2010, αυτή τη δυνατότητα μάλλον θα την έχει το μελλοντικό E2 του US Navy. Δηλαδή τι, έπρεπε να περιμένουμε 20 χρονια ακόμα για να βγει AWACS όπως το θέλουμε, η μάλλον όπως το φαντάζεστε; Και με τα F-16 τι θα κάναμε τόσα χρονια, αυτά πως θα τα αντιμετωπίζαμε;

  Πάντως πληροφοριακά η Ericsson προσφέρει πακέτο αναβάθμισης του Erieye που βελτιώνει τις δυνατότητες εντοπισμού στόχων χαμηλού RCS. Μονο που είναι ακριβούτσικο…

 114. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Λαρισαίος

  «και θεωρώ με τις λίγες γνώσεις μου»…

  «Μονο που είναι ακριβούτσικο»…

  Ακριβώς αυτά που έλεγα. Σε ευχαριστώ για την επιβεβαίωση.

 115. Ανώνυμος says:

  @Λογιστής. Προς τι η ειρωνεία αγαπητέ; Αν γνωρίζετε παραπάνω από εμένα αποδείξτε το. Αλλά όχι με Φιλιππικούς για την ασχετοσύνη του ελληνικού δημοσίου γενικότερα και της ΠΑ ειδικότερα. Πείτε μας τι θα κάνατε εσείς το 1999, με τις πληροφορίες του 1999 και με τα μέσα του 1999. Όχι ως μετά Χριστόν προφήτης. Ποιό AWACS θα επιλέγατε; Ή μήπως θα περιμένατε μέχρι το2020;

 116. Λαρισαίος says:

  @Λογιστής. Προς τι η ειρωνεία αγαπητέ; Αν γνωρίζετε παραπάνω από εμένα αποδείξτε το. Αλλά όχι με Φιλιππικούς για την ασχετοσύνη του ελληνικού δημοσίου γενικότερα και της ΠΑ ειδικότερα. Πείτε μας τι θα κάνατε εσείς το 1999, με τις πληροφορίες του 1999 και με τα μέσα του 1999. Όχι ως μετά Χριστόν προφήτης. Ποιό AWACS θα επιλέγατε; Ή μήπως θα περιμένατε μέχρι το2020

  Υ.Γ. επαναλαμβάνω εδώ το προηγούμενη σχόλιό μου με το σωστό ψευδώνυμο, επειδή προηγουμένως, από λάθος χειρισμού δημοσιεύθηκε ανώνυμα.

 117. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Ανώνυμος Λαρισαίος

  Εγώ δεν είχα λόγο να επιλέξω το 1999, δεν ήμουν στο σκυλολόι του Άκη.

  http://www.kathimerini.gr/761185/article/epikairothta/ellada/oi-mesazontes-twn-iptamenwn-rantar

  Παρεμπιπτόντως, τουρκικό πρόγραμμα ιπταμένων ραντάρ δεν έτρεχε το 1999. Η συμφωνία για το Peace Eagle υπεγράφει στις 23 Ιουλίου του 2003. Οι τούρκοι αντέδρασαν στην ελληνική προμήθεια (του 1999) και όχι το αντίστροφο.

  Επιχειρησιακά, την Ελλάδα συνέφερε και οι δύο χώρες να μην έχουν ΑΣΕΠΕ. Αντιστρόφως, αν και οι δύο έχουν, το πλεονέκτημα πάει στους τούρκους. Διότι οι τούρκοι εποπτεύουν ανοικτή θάλασσα ενώ εμείς τα βουνά της Μ Ασίας. Έτσι ενώ χάθηκε η δυνατότητα των Ελλήνων να πλησιάσουν τα ακριτικά νησιά σε μικρό ύψος ανεντόπιστοι, οι τούρκοι εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν πάνω από τα ακριτικά νησιά, μέσα από ορεινές διαδρομές που τα ελληνικά μέσα δεν μπορούν να επιτηρούν.

  Όμως, οι ελληνικές εξοπλιστικές δαπάνες, οι οποίες προϋποθέτουν εισηγήσεις και υπογραφές στελεχών, δεν είναι αναγκαίο να γίνονται για επιχειρησιακούς λόγους. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευρύτητα (πνεύματος).

  Τώρα ποιός θα απαντήσει στο ερώτημα «Διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν, ενώ ξοδεύονται τεράστια χρηματικά ποσά, η Άμυνα να εξασθενεί;», το οποίο δεν είναι δικό μου, αλλά ετέθει στην παρουσίαση του βιβλίου του Υ/γου ε.α. Κώστα Φράγκου «Η λεηλασία της άμυνας».

 118. Μπαμπης says:

  @ Larisaios

  Απ οτι γραφει η Wikipedia οι Τουρκοι παρελαβαν το 1ο Boeing 737 E-7 το 2014 αρα δεν στεκει το οτι επισπευσαμε λογω πιεσης απ το Τουρκικο προγραμμα την δικη μας αγορα οταν αυτη εγινε 10 χρονια νωριτερα.

  Σχετικα με το ποσο το Hawkeye E-2D »βλεπει» σε μεγαλη αποσταση (150+ χλμ) τα Stealth αεροσκαφη θα επαναλαβω οτι οι ΗΠΑ αγοραζουν για αυτο ακριβως το σκοπο 50+ E-2D.
  Aν ενα AESA ιπταμενο UHF ρανταρ με 10αδες KW ισχυ, με 7 μετρα κεραια δεν μπορει να δει το F-35 τοτε … την βαψαμε.

  Τελος δεν θελω να κολησουμε σε μια αντιπαραθεση για το αν καλως ή κακως αγοραστηκε το Erieye. Ας προβληματιστουν αυτοι οι οργανισμοι που πηραν την αποφαση. Αν μεν βλεπουν οτι κανανε καλως ας συνεχισουν με το ιδιο σκεπτικο να παιρνουν τις αποφασεις τους αν παλι καταλαβουν οτι δεν πηραν την βελτιστη αποφαση ας δουν τι λαθη εγιναν για να μην τα επαναλλαβουν.

  Το θεμα μας ειναι αλλο. Τι κανουμε τωρα?

 119. Εάν όντως η τουρκική προμήθεια ήταν απάντηση στη δική μας τότε ο Λογιστής έχει απόλυτο δίκαιο.

 120. Larisaios says:

  @Λογιστής. Κατανοώ την αμφισβήτηση της επιλογής συγκεκριμένου τύπου ΑΣΕΠΕ, αλλα την αμφισβήτηση της προμήθειας ΑΣΕΠΕ γενικώς καθώς και της επιχειρησιακής τους χρησιμότητας, πρώτη φορα την συναντώ! Την τελευταία θεωρώ τόσο αυτονόητη ώστε δε θα μπω στον κόπο να παραθέσω αντεπιχειρήματα. Επίσης, πολύ αμφιβάλλω αν εμείς αναγκάσαμε την Τουρκια να αγοράσει ΑΣΕΠΕ, ο τουρκικος διαγωνισμός έτρεχε το 2000 όπως φαίνεται εδώ

  https://www.flightglobal.com/news/articles/turkey-expands-aewc-requirement-62645/

  που σημαίνει ότι η διαδικασία προμήθειας είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Το γεγονός ότι τα Erieye παραδόθηκαν 10 χρονια πριν τα Φάλκον σημαίνει ίσως ότι η ελληνική πλευρά έκανε κάτι σωστά και επί 10 χρονια είχαμε ένα σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα, να υπενθυμίσω ότι το τουρκικο πρόγραμμα αντιμετώπισε μεγάλες καθυστερήσεις για τεχνικούς και πολιτικούς λόγους.

  Τέλος, το να αρνείσαι να απαντήσεις το απλό ερώτημα μου επειδή δεν ανήκεις «στο σκυλολόι του Άκη» «πετώντας τη μπάλα στην κερκίδα» κατά το κοινώς λεγόμενο, δείχνει τουλάχιστον ένδεια επιχειρημάτων.

 121. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Μπαμπης

  «Το θεμα μας ειναι αλλο. Τι κανουμε τωρα?»

  Αυτό λέω, ΔΕΝ μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι κατασπαταλίσαμε τα λεφτά μας βλακωδώς.
  Ακόμη και η αναβάθμιση των F-16 είναι στον αέρα:

  http://www.cnn.gr/news/politiki/story/103075/p-kammenos-den-yparxei-symfonia-gia-ta-f-16

  Επιπλέον , η Τουρκία δεν «τρέχει» μόνο το πρόγραμμα του Φ35, «τρέχει» κι άλλα, πολύ πιο επικίνδυνα. Η Ελλάδα δεν έχει την κεφαλαιακή επάρκεια για να αντιδράσει συνολικά.

 122. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Προβοκάτωρ

  Η Ελλάς εξέφραζε ενδιαφέρον για το Ε-2 από τη δεκαετία του ’80, συναντούσε όμως τη σταθερή άρνηση των αμερικανών. Μερικές φορές οι αμερικανοί στηρίζουν το καλό συμφέρον της Ελλάδας. Πχ όταν το ελληνκό Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο βλακωδώς ή υπόπτως ζήτησε 5 μοίρες α/φ LOCKHEED F-104. Οι αμερικανοί έσωσαν την κατάσταση εγκρίνοντας μόνο δύο.

 123. @ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  Για να μην ξεφεύγουμε περαιτέρω από το πνεύμα του αρχικού ποστ παρά τα ενδιαφέροντα σχόλια. Η εν λόγω εταιρεία μάλλον έχει εισχωρήσει για τα καλά στην Π.Α. και αφού με το καλό ξεμπλέξουμε με τα F-16 πρέπει να ξεμπλέξουμε με δαύτη.

 124. Περισσότερα για το E-2D. θα διαβάσετε εδώ:
  http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/northrop-grummans-e-2d-advanced-hawkeye-the-us-navys-eyes-18794
  Όμως πότε θα παραλάβουν οι Αμερικάνοι τα Ε-2;
  Το E-2D Advanced Hawkeye αναπτύχθηκε από την Northrop Grumman. Είναι η νεότερη έκδοση του E-2 . Πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση το 2007. Αρχικά αεροσκάφη παραγωγής παραδόθηκαν στο αμερικανικό ναυτικό το 2010 για δοκιμές και αξιολόγηση. Το 2013 το αεροσκάφος εγκρίθηκε για πλήρη παραγωγή. Το 2014 το Ναυτικό των ΗΠΑ διέταξε 25 αεροσκάφη E-2D. Όλα αυτά τα αεροσκάφη προβλέπεται να παραδοθούν μεταξύ 2014 και 2018. Το αεροσκάφος θα πρέπει να καλύψει την αρχική επιχειρησιακή ικανότητα το 2015. Το αμερικανικό ναυτικό σχεδιάζει να αποκτήσει 72 αεροσκάφη E-2D μέχρι το 2022. Το Advanced Hawkeye θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του ως πρωταρχικού αεροσκάφους του Ναυτικού νωρίς προειδοποιητικό αεροσκάφος για τα επόμενα χρόνια.

  Το θέμα είναι σε τι εμβέλεια τελικά ανιχνεύει το F-35;

 125. Konstantinos Zikidis says:

  @Μπάμπης 21-10-17
  Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εάν μας «δει» το F-35 και εμείς με το F-16 μας απλά ανιχνεύσουμε την ακτινοβολία του, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοπαλία. Αυτός έχει έτοιμο το «firing solution» κι εμείς απλά έχουμε μία ένδειξη ότι κάτι μας «γλυκοκοιτάει» από κάποια κατεύθυνση. Χωρίς να είναι ακόμα κι αυτό σίγουρο, καθώς οι εξελιγμένες δυνατότητες LPI του APG-81 (εάν αποδεχτούμε βέβαια τους ισχυρισμούς της κατασκευάστριας εταιρείας) ενδεχομένως να καταστήσουν δύσκολη την ανίχνευση της ακτινοβολίας μέσα στο θόρυβο.

  Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι το IRST21 (το οποίο εξοπλίζει και το Legion Pod) έχει μεγαλύτερη απόσταση αποκάλυψης από το DAS του F-35. Αυτό προκύπτει από απλή λογική, καθώς το IRST21 είναι εξειδικευμένος αισθητήρας IRST και με πιο περιορισμένο field of view, παράμετρος η οποία επηρεάζει την εμβέλεια. Επίσης προκύπτει από τα “συμφραζόμενα”, καθώς υπάρχουν κείμενα στα οποία το DAS αναφέρεται ως “short range IRST”. Η αποκάλυψη πυραύλων στα 1000 χλμ είναι όντως εντυπωσιακή αλλά μάλλον δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε.
  Επίσης, εκτιμώ ότι οι Ευρωπαίοι (Leonardo και λοιποί) έχουν αφήσει πίσω τους αμερικανούς στο άθλημα αυτό. Σημειωτέον ότι το Open Pod που παρουσίασε σχετικά πρόσφατα η Northrop Grumman φέρει αισθητήρα της Leonardo, σύμφωνα με διαβαθμισμένες πληροφορίες της wikipedia…

  Αυτό που θίγετε στο τέλος, σχετικά με την κατακόρυφη άνοδο των τουρκικών αμυντικών εταιρειών, συμπυκνώνει όλη την τραγικότητά μας: όντως κάποια χρόνια πριν (20 – 30, όχι παραπάνω) ήμασταν περίπου στο ίδιο επίπεδο με τους γείτονες, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία. Και μετά, σταδιακά, προγραμματισμένα και μεθοδικά, “έχτιζαν” και τώρα τελευταία άρχισαν να κάνουν άλματα ανάπτυξης (σας παραπέμπω σε πρόσφατα άρθρα του Βελισάριου), την ώρα που εμείς απλά ψωνίζαμε έτοιμα συστήματα από το εξωτερικό, χάνοντας ακόμα και τις περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης νέων συστημάτων που είχαμε παλαιότερα (βλ. ανωτέρω συζήτηση). Και αυτό έχει και άλλα αποτελέσματα: καθώς είστε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μπορείτε να φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας και μάλιστα υψηλού επιπέδου θα είχαν διασφαλιστεί εάν είχε δοθεί ανάλογο βάρος στην αμυντική βιομηχανία;
  Αλλά είπαμε: ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία….. Γκαρσόνια, διασκεδαστές, λουλουδούδες και άλλες συναφείς υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις… Αυτό είναι το όραμά μας…

  Όσον αφορά την κοστολόγηση της αναβάθμισης του δικτύου ραντάρ, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε κόστος όσο ένα και όχι δύο F-35… Για περισσότερα:
  http://e-amyna.com/a-egkairh-proeidopoihsh-ws-vash-gia-th/

  @ΔΙΚΑΙΟΣ Γ
  Η εργασία στην οποία αναφέρεστε είναι διπλωματική ενός Τούρκου Αξιωματικού (ίσως έχουμε τον ίδιο βαθμό και ειδικότητα) στο Naval Postgraduate School του Monterey το 2009. Μέχρι λίγα χρόνια πριν, εάν κάποιος αναζητούσε το λήμμα «low observable» στο google, η εν λόγω εργασία εμφανιζόταν στο Top-5 των απαντήσεων. Ευτυχώς, μία παλαιότερη εργασία μας (γίνεται μνεία ανωτέρω) εκτόπισε τον σύμμαχο, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις (αμέσως μετά το wikipedia) σε ανάλογη αναζήτηση… Μπορείτε να το δοκιμάσετε.

  Όμως, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα για την εργασία του συμμάχου:
  1. Αναφέρεται στην αντιμετώπιση των απειλών stealth. Δηλαδή, οι γείτονες είναι τόσο “προχώ”, που ενώ έχουν παραγγείλει F-35 και ενώ ουσιαστικά δεν ανησυχούν με εμάς, προετοιμάζονται “δια παν ενδεχόμενον”…
  2. Το κείμενο της εργασίας του ξεκινά ως εξής:
  «First of all, I want to express my gratitude to my beloved country, Turkey (Türkiye) and the Turkish Air Force…»
  Άκου κει, τον παλιοεθνικιστή, ευτυχώς που εδώ είμαστε τίγκα στην πρόοδο…

  @ΛΟΓΙΣΤΗΣ, @Larisaios
  Όσον αφορά το ΑΣΕΠΕ και το αντίστοιχο πρόγραμμα της γείτονος, νομίζω κι εγώ ότι προηγηθήκαμε χρονικά, ενώ όταν εξεταζόταν το θέμα (γύρω στο 1999), το σύστημα που επιλέξαμε ήταν μάλλον το καλύτερο διαθέσιμο. Επίσης, τα θέματα περί stealth και τα περί χαμηλών συχνοτήτων (για να υπενθυμίσω το συμπέρασμα της αρχικής ανάρτησης…) δεν έπαιζαν καθόλου την εποχή εκείνη. Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, μην νομίζετε ότι αυτά είναι “κοινός τόπος” για όλους…
  Οι Τούρκοι δεν βιάστηκαν και κατάφεραν να προμηθευτούν ένα σύστημα που είναι καλύτερο από το δικό μας σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους (από όσο μπορώ να κρίνω). Δεν έχω όμως πρόχειρα τα οικονομικά στοιχεία, για να μπορούμε να συγκρίνουμε ολοκληρωμένα.

  Το μεγάλο μου ερώτημα σχετικά με το ΑΣΕΠΕ είναι γιατί δεν έχει κατάλληλο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με τα Μ2000-5. Ως γνωστόν, διαθέτει δυνατότητα Link16, σχηματίζοντας με τα Advanced έναν πολύ καλό συνδυασμό. Γιατί δεν τοποθετήθηκε ανάλογος εξοπλισμός για το link των -5; Γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις επί του θέματος, οι οποίες όπως φαίνεται δεν οδήγησαν πουθενά. Δεν νομίζω να ήταν πρόβλημα χώρου. Το θέμα με προβληματίζει εδώ και καιρό και δεν μπορώ να βρω εξήγηση, πέραν της προφανούς (υψηλό κόστος), στην οποία όμως κάτι δεν μου πάει καλά (καθώς τότε νομίζαμε ότι τα λεφτά τα έδινε ένα δέντρο στην πίσω αυλή του ΓΕΑ…).
  Όσον αφορά την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων, και τα δύο είχαν αρκετά προβλήματα. Το δικό μας είχε φτάσει πολύ κοντά σε αδιέξοδο αλλά τελικά ολοκληρώθηκε. Το τουρκικό πρόγραμμα είχε σοβαρότατο πρόβλημα (και ανάλογες καθυστερήσεις) ακριβώς στο κύριο προτέρημά του, το οποίο είναι η κάλυψη 360°, με ειδικές διατάξεις στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα της κεραίας. Όμως, οι Τούρκοι κατάφεραν και έλαβαν σοβαρά ανταλλάγματα, ως αποζημίωση, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα.

  Τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη και αναβάθμιση, τόσο του ΑΣΕΠΕ, όσο και του ΣΑΕ γενικότερα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα στην παραφιλολογία των ημερών με την αναβάθμιση των F-16 (αναμφισβήτητα ένα πρόγραμμα υψηλής προτεραιότητας). Λαμβάνοντας υπόψη μία παλαιότερη εκπομπή της ΕΡΤ με τίτλο «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», το νόημα θα μπορούσε να εκφραστεί ως εξής: «ΠΑ δεν είναι μόνο τα F-16».
  Επίσης, να πούμε ότι τελικά δεν υπάρχουν δέντρα που βγάζουν λεφτά…

 126. Λαρισαίος says:

  @Konstantinos Zikidis. Ήταν η εποχή που η ΠΑ προσπαθούσε ακομη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε με το ΑΣΕΠΕ, είτε με την προσπάθεια για ΝΜΑ, Eurofighter ή Rafale. Πάντως οι γείτονες αργά ή γρήγορα θα αγόραζαν το δικό τους ΑΣΕΠΕ, το είχαν βάλει στο πρόγραμμα. Το δικό τους είναι νομίζω αρκετά ακριβότερο, εξ ου και οι ανώτερες δυνατότητες. Αν διαβάσετε το λινκ στο παραπάνω σχόλιό μου αναφέρει κάπου ότι υποψήφιο ήταν και το C-130J που απορρίφθηκε επειδή λειτουργούσε σε συχνότητες UHF. Οπότε ούτε και αυτοί είχαν στο νου τους την ανίχνευση stealth τω καιρώ εκείνω.

 127. som1els says:

  Κωνσταντινε ευχομαι να την εχει μεγαλυτερη την …εμβελεια. Πλεον ολα τα συγχρονα μαχητικα που θα υπηρετουν στο εγγυς μελλον παρα τα προαναφερομενα μειονεκτηματα εχουν και aesa και irst με προφανες οφελος απο την συζευξη. Εσεις εχετε καποια εκτιμηση για head-on εντοπισμο απο τα τελευταιας γενιας irst;

  Το μονο που διαφωνω ειναι στο lpi οτι ειναι ισχυρισμος της εταιρειας. Η πηγη που παρατεθηκε στην Προελαση ηταν απο εγχειριδιο της Navair οχι των LM/ΝG.
  http://www.navair.navy.mil/nawcwd/ewssa/downloads/NAWCWD%20TP%208347.pdf (σελ 3-7.3)

  Kι εσεις τα ιδια αναφερετε στην μελετη σας ενω oλες οι εταιρειες τα ιδια λενε για τo agility των aesa τους (απ’οπου προκυπτουν τα ανωτερα χαρ/κα lpi).
  ζ. Επιτρέπουν χαρακτηριστικά χαμηλής πιθανότητας “υποκλοπής” – ανίχνευσης (Low Probability of Interception – LPI): ένα ραντάρ AESA μπορεί να “βλέπει χωρίς να το βλέπουν” οι δέκτες συστημάτων αυτοπροστασίας του αντιπάλου.
  ια. Επιτρέπουν την παθητική ανίχνευση εκπομπών, π.χ. από άλλα ραντάρ, λειτουργώντας έτσι ως “RWR” (Radar Warning Receiver).
  Σημειωνω κι αυτο που θεωρω εξισου καλο πλεονεκτημα ιβ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμεταγωγή δεδομένων (μεταφορά δεδομένων από ένα ραντάρ σε ένα άλλο ή σε σταθμό εδάφους), με ρυθμό πολύ υψηλότερο από ένα τυπικό τακτικό δίκτυο όπως το Link16.

 128. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  «τα θέματα περί stealth και τα περί χαμηλών συχνοτήτων (για να υπενθυμίσω το συμπέρασμα της αρχικής ανάρτησης…) δεν έπαιζαν καθόλου την εποχή εκείνη»

  «Δεν έπαιζαν» σε ποιό μέρος της Γης; Διότι εγώ θυμάμαι από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, δημοσιεύματα στον ξένο και ελληνικό ειδικό τύπο (ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Ευθ. Πέτρου αν δεν κάνω λάθος), που έφεραν τους βρετανούς να κομπάζουν ότι εντόπιζαν τα F-117 με τα ραντάρ 1022 των Α/Τ Κ/Β τύπου 42, που λειτουργούν στα 1-2 GHz.

  Θυμάμαι επίσης από το 1997-98 τις εκδόσεις Brassey’s Σε ένα από τα βιβλία τους διευκρινίζετο ότι η τεχνολογία στελθ αφορά συγκεκριμένες γωνίες και συχνότητες. ΔΕΝ ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ λοιπόν οι αναγνώστες του ειδικού τύπου όταν απωλέσθει το F-117 στη Σερβία. Το περιοδικό Air Forces στο σχετικό ρεπορταζ υπενθύμιζε την τρωτότητα των στελθ έναντι ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων (αλλά και την τάση των αμερικανών να στέλνουν τα α/φ κάθε μέρα, ίδια ώρα, ίδιο δρομολόγιο).

  Tέλος, και οι ίδιοι οι αμερικανοί, είχαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, διασυνδέσει το SPS-49 με τα βλήματα STANDARD, ώστε τα τελευταία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων που δεν μπορούσε να ιχνηλατήσει το AEGIS (μια πολύ ενδιαφέρουσα διευθέτηση που όμως δεν περιγράφεται πλήρως στις ανοικτές πηγές).

  Σίγουρα η Ελλάδα είναι το κέντρο της Γης, αλλά όμως, στην περιφέρεια του πλανήτη, οι βάρβαροι, μετά τη Desert Storm, ασχολούντο σχεδόν αποκλειστικά με την αντιμετώπιση της τεχνολογίας στελθ. Όχι μόνο οι ρώσοι, που θα ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά και οι υπόλοιποι.

  Άρα, τι έπαιζε, ποιός το έπαιζε και γιατί, είναι σχετικό.

  (Μη παρεξηγηθεί κανείς, το σχόλιο είναι χιουμοριστικό)

 129. http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=1262&ct=2
  AN/SPS-49(V) RADAR SET
  Διαβάστε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.

  Λύσεις υπάρχουν για την αντιμετώπιση VLO αεροσκαφών δεν είναι απαραίτητα Ρώσικες αν και αυτοί έχουν το μεγάλο πρόβλημα.

  Προσέξτε με της απομιμήσεις και της κομπίνες που κάνουν κάποιοι για να κοροιδέψουν λέγοντας πως ανέπτυξαν καινούργια αντί στλεθ ραντάρ!

  Πχ Ουκρανία ραντάρ MR-18 UHF που στην πράξη είναι ένα παλιό ραντάρ P-18 με νέα κεραία!
  Το Πρωτότυπο δεν μου άρεσε καθόλου ειδικά η κεραία αφού έχει οριζόντια πόλωση και όχι ανάστροφη πολικότητα.


  Στο Βίντεο όλα φαίνονται υπέροχα!

  Το ραντάρ AMBER-1800 των Λιθουανών είναι μια νέα έκδοση του ραντάρ P-18ML που είναι η εξυγχρονισμένη έκδοση του P-18.

  Στα συν η πολύ καλή κεραία.

  Click to access AMBER-1800.pdf

  http://www.livefiringshow.com/project/litak-tak/

  Ψάχνω τα ραντάρ που έχουν κατασκευαστεί UHF, VHF, L αυτήν την περίοδο ψάχνοντας να βρω λύσεις για την αντιμετώπιση του F-35!

 130. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Οι φήμες λένε ότι το Ρ-18 εντόπισε το απωλεσθέν στη Σερβία F-117 σε απόσταση μόλις 37 νμ, δηλαδή κάπου 4 λεπτά flying time. Απαιτείται λοιπόν επέμβαση και στις διαμορφώσεις του ραντάρ, όπως η δυνατότητα χαμηλού ρυθμού σάρωσης και περιορισμός του τομέα έρευνας όπως σωστά αναφέρθηκε παραπάνω. Πχ, η ανοικτή πηγή αναφέρει για το τουρκικό ΑΣΕΠΕ ότι ερευνά τομέα 120 μοιρών σε χρόνους που μπορεί να είναι είτε 3», γφια συμβατικούς στόχους, είτε ως 40» για στόχους VLO.

 131. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αναφέρεσαι στο παλιό P-18 το αναλογικό όχι στο P-18ML που έχει μεγάλη διαφορά είναι κατά 50+% περισσότερο ικανό κλπ. για περισσότερα διάβασε εδώ στο σαιτ της εταιρίας:
  http://www.litak-tak.eu/en/products/radars/p-18ml/

  Click to access P-18ML.pdf

  http://www.litak-tak.eu/en/products/radars/p-18ml/

  Για το ΑΣΕΠΕ λες ότι κάνει έρευνα τομέα 120 μοιρών σε χρόνους 3 είτε έως 40 για στόχους VLO μπορείς να γίνεις ποιό σαφής;Δηλαδή εννοείς τον χρόνο σάρωσης;

  Σαφώς και όσο ποιο μικρό τόξο έρευνας κάνεις και η χαμηλού ρυθμού σάρωση αυξάνει την εμβέλεια ανίχνευσης επιτέλους μετά από πολλά χρόνια συμφωνώ με κάποιον!

  Το πρόβλημα είναι μεγάλο όμως γιατί στην πράξη απαιτούνται περισσότεροι από δυο πομποί με της αντίστοιχες ειδικές κεραίες για να καλύψεις τον τομέα έρευνας και εδώ αναφερόμαστε στης 120 μοίρες και όχι στης 360 μοίρες!

  Το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον αλλά δεν επαρκεί για να ανιχνεύσεις ένα VLO σε μεγάλες αποστάσεις, πάλι σου βγαίνουν στην μέση προβλήματα.

 132. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Προφανώς αναφέρομαι στο Ρ-18 που είχαν οι σέρβοι το 1999!
  Για το τουρκικό ΑΣΕΠΕ τύπου MESA δες την ανοικτή πηγή (βικιπεδια). Τα ΑΣΕΠΕ αυτά έχουν δύο κεραίες μια δεξιά και μια αριστερά, που έκαστη καλύπτει 120 μοίρες, συν κάτι πρόσθετα για να καλύπτουν τα δύο εναπομείναντα τόξα εμπρός και πίσω. Για 360 μοίρες κάλυψη από ΑΣΕΠΕ πάμε πίσω στα μανιτάρια του Ε-3.

 133. Konstantinos Zikidis Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μερικά σοβαρά θέματα σαν ηλεκτρονικός που είμαι.

  Από έρευνες –μελέτες- εργασίες και από τους δικούς μου ταπεινούς υπολογισμούς, είναι δυνατόν να κατευθύνεις ένα πύραυλο με ραντάρ L προς τον στόχο. Με ακρίβεια όμως τα 50 μέτρα σε ιδανικές συνθήκες που πάνε στα 100 μέτρα με συνθήκες παρεμβολών, όχι καλού καιρού κλπ. Αυτό σημαίνει πως ένας μεγάλος πύραυλος πχ οι S-200 του αντιαεροπορικού συστήματος SA6 με την μεγάλη εκρηκτική κεφαλή, ίσως έχουν περιθώρια επιτυχίας.

  Η χειρότερη μέθοδος καθοδήγησης είναι με ημιενεργός καθοδήγηση όπου εκεί η ακρίβεια μειώνετε. Όπως μειώνετε η ακρίβεια καθοδήγησης στης χαμηλότερες συχνότητες UHF, VHF. Εδώ θα συμπληρώσω πως η ακρίβεια έχει βελτιωθεί με την ψηφιακοποίηση των ραντάρ και με την τεχνική των νέας γενεάς ραντάρ AESA. Δεν αναφερόμαστε στα παλιά αναλογικά ραντάρ όπως καταλάβατε που η ακρίβεια ήταν κατά πολύ μειωμένη και το εύρος της καθοδήγησης προς τον στόχο ήταν μεγαλύτερο.

  Το θέμα όμως είναι πως ένα ραντάρ L μπορεί να μεταδώσει τα απαραίτητα στοιχεία, για να κατευθύνει έναν πύραυλο MICA με κεφαλή ενεργού ραντάρ ή έναν MICA VR με κεφαλή υπέρυθρων προς τον στόχο και μετά να αναλάβει αυτός την καθοδήγηση του προς τον στόχο όταν πλησιάσει κοντά.

  Οι εμβέλειες των ραντάρ έχουν βελτιωθεί και κυμαίνονται χοντρικά για τα καλύτερα σε απόδοση για το RCS του F-35, σε εμβέλεια ανίχνευσης στα ραντάρ μπάντας-συχνότητας UHF 110-120 χιλιόμετρα, VHF 100-110 και στα L 90-100 χιλιόμετρα.

  Αν κουτσά στραβά και ανάποδα που λέμε μπορείς με ένα επίγειο ραντάρ L να δεις και να κατευθύνεις έναν πύραυλο προς τον στόχο και να δεις σε μια ικανοποιητική απόσταση ένα αεροσκάφος χαμηλής παρατηρητικότητας. Δεν μπορείς όμως να κάνεις το ίδιο με τα ραντάρ των μαχητικών αεροσκαφών που εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα.

  Θα αναφερθούμε στο κορυφαίο στο είδος του μαχητικό SU-37 με τα τρία ραντάρ, ένα στο ρύγχος και δυο L στης πτέρυγες. Θα το αναλύσουμε για να καταλάβουμε της δυνατότητες του στην αναχαίτιση και την καταστροφή αεροσκαφών VLO και ειδικά για το αεροσκάφος F-35 που μας ενδιαφέρει.

  Τα ραντάρ L στης πτέρυγες έχουν εμβέλεια τα 200 χιλιόμετρα και εμβέλεια ανίχνευσης στο RCS του F-35, από μια μόνο πηγή πριν 5 περίπου χρόνια τα 65 χιλιόμετρα! Θα δούμε μετά αν αυτό ισχύει η όχι και αν αυτό που είχαν αρχικά δηλώσει οι ρώσοι είναι αλήθεια. Μας ενδιαφέρει η εμβέλεια ανίχνευσης αλλά και οι χρόνοι αντίδρασης, εν σχέση με την κίνηση των δυο αεροσκαφών SU-35 και F-35 για να υπολογίσουμε την πραγματική εμβέλεια- απόσταση μεταξύ των δυο αεροσκαφών που είναι μετωπικά απέναντι. Δηλαδή το ένα με το άλλο όταν το ρώσικο μαχητικό θα εκτόξευση τους πυραύλους με κεφαλή υπερύθρων, με αρχική καθοδήγηση- μετάδοση στοιχείων από τα ραντάρ L προς τον στόχο.

  Ξέρουμε πως το F-35 θα πετάξει υποηχητικά με ταχύτητα περίπου τα 900 χιλιόμετρα την ώρα, την ίδια ταχύτητα θα υποθέσουμε πως θα έχει και το SU-37 . Με 900 χιλιόμετρα την ώρα σε 1 λεπτό το αεροσκάφος διανύει μια απόσταση των 15 χιλιομέτρων και σε 20 δευτερόλεπτα διανύει μια απόσταση των 5 χιλιόμετρων που είναι και ο χρόνος που μας ενδιαφέρει.

  Το SU-37 εντοπίζει το F-35 στα 65 χιλιόμετρα, κτυπάει ο βομβητής του συστήματος ανίχνευσης. Ο πιλότος κοιτάζει το ραντάρ επιβεβαιώνει πιο από τα δυο L ραντάρ βλέπει τον στόχο και κοιτάζει το βασικό ραντάρ για να δει αν έχει εκεί σήμα και για να βεβαιωθεί αν είναι στέλθ ο στόχος –αεροσκάφος. Μετά ξανά κοιτάζει την οθόνη του L ραντάρ για να βεβαιωθεί πως δεν έχει γίνει λάθος και μεταδίδει τα στοιχεία στους πυραύλους και δίνει και τα στοιχεία με τον ασύρματο ταυτόχρονα με αυτά που κάνει στα ραντάρ εδάφους και μετά εκτοξεύει τον πύραυλο. Για να γίνουν όλα αυτά που αναφέραμε χρειάζεται ένας χρόνος 20 δευτερόλεπτων.

  Προσοχή κανένας πιλότος δεν θα φερθεί έτσι όπως αναφέρουμε στο παράδειγμα μας που το κάνουμε για να δείξουμε τους χρόνους αντίδρασης και την εμβέλεια μεταξύ των αεροσκαφών την στιγμή που θα εκτοξευτή ο πύραυλος, αυτό θα το δούμε στο επόμενο παράδειγμα μας.
  Σε 20 δευτερόλεπτα και τα δυο αεροσκάφη έχουν διανύσει μια απόσταση 5 χιλιόμετρων, έτσι η απόσταση μεταξύ τους έχει μειωθεί από τα 65 στα 55 χιλιόμετρα!

  Στο δεύτερο παράδειγμα μας πάλι και τα δυο αεροσκάφη πετούν με την ίδια ταχύτητα των 900 χιλιομέτρων την ώρα. Στο SU-37 μόλις χτυπήσει ο βομβητής του συστήματος ανίχνευσης ο πιλότος κοιτάζει της οθόνες των L ραντάρ, αλλά ενστικτωδώς αυξάνει την ταχύτητα βάζοντας τους κινητήρες στο 110% της ισχύος και μετά κάνει ότι αναφέραμε στο προηγούμενο παράδειγμα μας. το F-35 συνεχίζει να πέτα με 900 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το SU-37 έχει πιάσει μια μέση ταχύτητα των 1800 χιλιομέτρων. Έτσι το F-35 έχει διανύσει σε 20 δευτερόλεπτα μια απόσταση 5 χιλιομέτρων, ενώ το SU-37 έχει διανύσει 10 χιλιόμετρα. Έτσι η εκτόξευση των πυραύλων θα γίνει από το SU-37 όταν η απόσταση μεταξύ τους θα έχει μειωθεί κατά 15 χιλιόμετρα, δηλαδή θα είναι 50 χιλιόμετρα

  Τώρα μην αρχίσετε τους υπολογισμούς, αν δηλαδή το SU-37 μπορεί να έχει τόση επιτάχυνση και πόση ταχύτητα μπορεί να πιάσει. Το ίδιο αποτέλεσμα βγαίνει αν το SU-37 πετάξει με την διπλάσια ταχύτητα από το F-35. Το θέμα μας είναι να δείξουμε πως έχουμε πέσει κάτω από το 50% της εμβέλειας των πυραύλων AIM-120D που θα έχει μέσα του το F-35 για αυτό και κάναμε αυτά τα παραδείγματα. Τώρα για την ακρίβεια των πυραύλων, της διάφορες παραμέτρους, την πραγματική τους εμβέλεια κλπ δεν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ακόμα. Συμφωνώ για την εμβέλεια των πυραύλων MICA, όχι όμως για την εμβέλεια που μας δένουν για τους AIM-120 οι αμερικανοί. Γιατί άλλο είναι να κάνεις της δοκιμές εκτοξεύσεις από Μιραζ-2000 ένα αεροσκάφος που έχεις και εσύ με τους MICA. Άλλο από F-15 για τους AIM-120 που έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα από τα F-16 και άλλο είναι να τους εκτοξεύσεις υποηχητικά από F-35.

  Για το θέμα της εμβέλειας των ραντάρ L του αεροσκάφους SU-37, αν καθίσεις και κάνεις τους υπολογισμούς με το τύπο γιατί υπάρχουν φόρμουλες, για να μετράς (θεωρητικά) εμβέλεια του ραντάρ με 1.5 ΚW για κάθε RCS κλπ. Θα δεις ότι η εμβέλεια ανίχνευσης στο RCS του F-35 είναι παρακάτω από τα 65 αρχικά χιλιόμετρα και ακόμα πιο κάτω είναι αν καθίσεις και κάνεις τους πολύπλοκους υπολογισμούς με της εξισώσεις για τα ραντάρ! Έχεις δηλαδή 3 διαφορετικές τιμές οι υπολογισμοί διαφέρουν κατά 5 περίπου χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλον. Αν αληθεύουν τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί άλλο να εκτοξεύεις έναν πύραυλο από τα 50-55 χιλιόμετρα και άλλο είναι να τον εκτοξεύεις από τα 40-45 χιλιόμετρα.

  Κανείς δεν έχει θίξει μέχρι στιγμής το θέμα των ραντάρ αεροσκαφών, δώσαμε μια πρώτη γενική εικόνα και θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία. Οι λύσεις είναι δύσκολες να πραγματοποιηθούν, είναι εύκολες στην αρχή με πολλές υποσχέσεις μα μετά τα αποτελέσματα σε απογοητεύουν. Αν ψάχνεις με την συμβατική λογική και με ότι έμαθες για τα ραντάρ, δεν θα βγάλεις άκρη σε καμία περίπτωση. Η γνώμη μου είναι πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμα και στο 50% στα υπάρχων ραντάρ αλλά και σε καινούργια με την νέα τεχνολογία, ευκολότερο όμως είναι να εφαρμοστούν στα επίγεια ραντάρ και δυσκολότερα στα ραντάρ των μαχητικών αεροσκαφών.

 134. General Lee says:

  έγω από την άλλη Γιώργο και κ. Ζηκίδη πιστεύω ότι χρειάζεται ένας μεγάλος IR δέκτης πάνω σε εναέρια πλατφόρμα με την ελπίδα ότι τα πολλά στοιχεία ή άλλη τεχνολογία θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ότι το Pirate, το OSF και το Legion Pod.

  Αφού υπάρχει ανίχνευση σε μεγάλες αποστάσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχους επίγειους δέκτες θα υπάρχουν ακριβείς συντεταγμένες με τις οποίες θα τροφοδοτούνται όλα τα LINK 16, 11 οπότε το πρόβλημα λύνεται.

  Το θέμα είναι
  – αν με την αύξηση των δεκτών υπάρχει και σημαντική αύξηση της εμβέλειας?
  – ή αν χρειάζεται νέα υλικά ή νέοι αλγόριθμοι ή κάτι νέο.
  Φαντάζομαι ότι με νέους αλγορίθμους ή νέες περιοχές πιο κατάλληλα επιλεγμένες για IR η με περισσότερους δέκτες πιθανώς αλλιώς στημένους θα επιτυγχάνεται η πολυπόθητη αύξηση της εμβέλειας οπότε θα υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για όλους τους στόχους.

 135. General Lee δεν γίνετε δυστυχώς αυτό που γράφεις, θεωρητικά ίσως ναι πρακτικά όμως όχι!

  Με ξέρεις 10 χρόνια για αυτό με αποκαλείς με το μικρό μου όνομα για να το αναλύσω αυτό θα πρέπει να γράψω πολλές σελίδες.
  Λανθασμένα νομίζεις πως η εμβέλεια στην IR είναι μεγαλύτερη από αυτή του ραντάρ ενός VLO αεροσκάφους.
  Όπως και λανθασμένα νομίζεις πως οι Ευρωπαίοι κυρίως χρησιμοποιούν τον IR δέκτη για την ανίχνευση VLO αεροσκαφών.

  Εχεις εντυπωσιαστεί από την εμβέλεια του IR δέκτη του F-14 που έβλεπε ένα MIG-25 στα 178 χιλιόμετρα, μόνο που δεν υπάρχουν πια τέτοια αεροσκάφη με τέτοιους κινητήρες για να δεις από την πίσω πλευρά σε φουλ μετάκαυση.

  Αν ένα F-35 το βλέπεις σε φουλ μετάκαυση στο οπίσθιο ημισφαίριο στα 100 χιλιόμετρα θα το δεις στα 66 χιλιόμετρα από το εμπρόσθιο ημισφαίριο.
  Χωρίς μετάκαυση όμως όταν πετάει θα το δεις στα 50 χιλιόμετρα από πίσω και στα 33 χιλιόμετρα από εμπρός με IR δέκτη. Σε ποίο μικρή εμβέλεια από τα ραντάρ όπως κατάλαβες!

  Η χρήση των Pirate, το OSF και το Legion Pod είναι διαφορετική είναι δευτερεύον σύστημα στο αεροσκάφος, πρωτεύων είναι το ραντάρ.

  Είναι υπέρ πολύτιμα γιατί βλέπουν σε γωνίες που το ραντάρ ενός μαχητικού αεροσκάφους αδυνατεί να δει και όσο και αν φαίνεται περίεργο η χρήση τους είναι και στις αερομαχίες!

  Δηλαδή κατά τους ελιγμούς μπορεί εύκολα ένα εχθρικό αεροσκάφος θα βγει από την γωνία εντοπισμού του ραντάρ που είναι πολύ μικρή σε εγκλωβισμό αλλά, όχι όμως από την εμβέλεια ενός IR δέκτη.

  Οι επίγειοι δέκτες έχουν χαμηλότερη απόδοση από τους εναέριους άσχετα αν είναι οι ίδιοι.

  Θες εκατοντάδες δέκτες για να καλύψεις τον Ελληνικό εναέριο χώρο κλπ.

 136. General Lee says:

  επικεντρώσου Γιώργο στο θεωρητικά ναι που είπες. Αν ξέρεις πως αυξάνεται η εμβέλεια ενός δέκτη IR θα ήθελα να το ακούσω. ίσως η αύξηση είναι μεγάλη. Και υπόψιν ο δέκτης ΙΡ δεν παρεμβάλεται και είναι τελείως παθητικός.

 137. General Lee μα το αεροσκάφος F-35 έχει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος σαν αεροσκάφος λόγο της ειδικής RAM που χρησιμοποιεί. Για αυτό και χρησιμοποιεί συστήματα ψύξης και του αεροσκάφους και του κινητήρα. Η αύξηση της ταχύτητας ανεβάζει το RCS συν την μετάκαυση.
  Η RAM της BOING δεν έχει αυτό το μειονέκτημα αλλά το RCS είναι μεγαλύτερο στης υποηχητικές ταχύτητες ίσο στης υπερηχητικές με του F-35 αν και δεν έχει δώσει την ταχύτητα.
  Οι IR δέκτες δεν μπορούν να σου δώσουν την ταυτότητα του αεροσκάφους ενώ με τα ραντάρ το έχεις, για τα πολύ καινούργια αναφέρομαι που αποθηκεύουν στοιχεία του διαφορετικού θορύβου, ισχύος σήματος κλπ.
  Δεν μπορείς να αυξήσεις την εμβέλεια του IR δέκτη γιατί υπάρχουν περιορισμοί στης παραμέτρους ανίχνευσης.
  Μακάρι να κρατήσεις της ίδιες εμβέλειες στους νέας γενεάς κινητήρες χωρίς μετάκαυση όμως.
  Γιατί αν χρησιμοποιήσεις την μετάκαυση υπάρχει η δυνατότητα να αυξήσεις την εμβέλεια αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν μας αφορά!

 138. General Lee says:

  Κοίτα. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να αυξήσεις την εμβέλεια. Διαφορετικά elements με μεγαλύτερη ευαισθησία? Αλγόριθμοι? Άλλη μπάντα? Άλλα υλικά?
  δεν ξέρω. Αλλά όταν βγεί αυτό που λέω bye bye stealth.

 139. General Lee αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στα ραντάρ για να αυξήσεις την εμβέλεια υπάρχουν τρόποι όπως: αύξηση της ισχύος στην ίδια κεραία κατά 100%!’

  Ανίχνευση του επαναλαμβανόμενου θορύβου με ειδικό πρόγραμμα από υπολογιστεί pattern που επαναλαμβάνεται κλπ!

  Βελτιωμένος τρόπος επεξεργασίας του θορύβου με ταξινόμηση υποδιαίρεση κλπ.

  Η ανίχνευση του επιπλέον IR-θερμοκρασίας που έχει το F-35 λόγο της τριβής της RAM σαν θόρυβος στο ραντάρ!

  Η χρήση μια η δυο συχνοτήτων μέσα στην φέρουσα UHF, VHF με ειδική διαμόρφωση κλπ.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα αεροσκάφη

  Νέου τύπου κεραία για UHF, VHF, L.

  Μετατροπές παλιών ραντάρ με νέες κεραίες.

  Ειδική αύξηση ισχύος των ραντάρ.

  Νέου τύπου κεραίες με μεγάλη απόδοση αλλά με μικρό τόξο έρευνας.

  Ραντάρ συνεχούς κύματος.

  Τέλος νέου τύπου ραντάρ έρευνας- ιχνηλάτησης.

 140. General Lee says:

  Μιλάμε για IR τώρα

 141. General Lee το να τοποθετήσεις IR δέκτες σε δεμένα μεγάλα μετεωρολογικά μπαλόνια ή αερόστατα με καλώδια οπτικών ινών για να μεταδίδεις τα στοιχεία θες πάνω από 100 για να καλύψεις ένα μέρος του ανατολικού χώρου της Ελλάδας. Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι όχι τόσο η μεταφορά αλλά η σύγκριση των στοιχείων που θα μεταδίδουν; θα φτιάξεις εσύ τα προγράμματα στους υπολογιστές; Θα ενώσεις εσύ τους τοπικούς σέρβερ; Θα φτιάξεις αναλυτικούς πίνακες στους υπολογιστές με συγκρίσεις των επιμέρους στοιχείων με τα ραντάρ και τους χάρτες για να φαίνεται η θέση του σήματος σε 40 βάσεις πυραύλων, 12 αεροδρόμια, 3 ναυστάθμους, 10 βάσεις ραντάρ κλπ;

  Άσε τα επιμέρους προβλήματα το πόσο κοστίζουν το ρεύμα που χρειάζονται για να δουλέψουν, της φθορές της καιρικές συνθήκες, την βροχή, τους ανέμους κλπ

  Είναι σαν να μου λες να βάλουμε μεγάλα τεράστια UAV με ραντάρ και IR δέκτες για να ανιχνεύουν από ψηλά τα F-35 των Τούρκων και όσοι τα λένε αυτά ξεχνάνε το κόστος αγοράς, το μέγεθος, το κόστος συντήρησης το πόσα πρέπει να αγοράσουμε κλπ.

  Καλύτερα να αγοράσεις εναέρια ραντάρ E-2D και άσε τα ψαξίματα σε πράγματα που δεν τα ξέρεις.

 142. General Lee says:

  1) Εγώ δεν είπα για μπαλόνια ή αερόστατα.
  2) Ο αριθμός των δεκτών εξαρτάται από την εμβέλεια. Αν έχεις μεγάλη εμβέλεια έχεις και λιγότερους δέκτες.

  Μην είσαι αρνητικός!

 143. General Lee και πελάτης μου να ήσουν και να με πλήρωνες, σου λέω πως δεν γίνετε να το κάνουμε αυτό γιατί επιμένεις δεν μπορώ να το καταλάβω;
  Δεν έχεις μεγάλη εμβέλεια δυστυχώς, αν το καταλάβεις αυτό δεν θα συνεχίσουμε να κουράζουμε την φιλοξενία του Βελισάριου και να γράφουμε σχόλια χωρίς ουσία.
  Αν έχεις άλλη ιδέα πολύ ευχαρίστως να σου πω και για αυτήν!

 144. Konstantinos Zikidis says:

  @ som1els
  Σχετικά με την εκτίμηση της απόστασης αποκάλυψης Α/Φ με τη βοήθεια IRST, έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια μοντελοποίησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας ενός τυπικού κινητήρα μαχητικού. Λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ευαισθησία σύγχρονων αισθητήρων IRST, επιχειρήθηκε μία προσέγγιση, η οποία πρακτικά επιβεβαίωσε τα νούμερα που έχουν διαρρεύσει ορισμένες εταιρείες (πολύ χονδρικά, 50 χλμ αποκάλυψη για επερχόμενο Α/Φ και 90 χλμ για απερχόμενο, χωρίς ΑΒ). Βέβαια, με την μαθηματική μοντελοποίηση καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της απόστασης αποκάλυψης ως συνάρτηση των καιρικών συνθηκών (ιδίως της υγρασίας), του ύψους, της χρήσης ΑΒ και διάφορων άλλων παραμέτρων. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Συνέδριο OPTIMA που είχε διοργανώσει η Σχολή Ευελπίδων: https://www.researchgate.net/publication/306372794_Parousiase_-_Exetase_Ylopoieses_Pathetikou_Rantar_PASSIVE_RADAR
  Το εν λόγω Συνέδριο είχε παρουσιαστεί στο παρόν ιστολόγιο: https://belisarius21.wordpress.com/2017/05/23/4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b9/
  Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπό συνθήκες (καλός καιρός, χαμηλή υγρασία, μεγάλο ύψος, υψηλή ταχύτητα του στόχου ή χρήση ΑΒ) η εμβέλεια του IRST μπορεί να ξεπεράσει τις αντίστοιχες εμβέλειες των ραντάρ Α/Φ… και δεν μιλάμε μόνο για στόχους stealth (όπου οι αποστάσεις αποκάλυψης είναι ούτως ή άλλως περιορισμένες)… Κι εδώ, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γνωστό αρχαίο ρητό: «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ»… Από την άλλη, τις (λίγες) ημέρες νέφωσης, ενδεχομένως και η επίστρωση RAM να αντιμετωπίζει θεματάκια, επομένως να περιορίζεται και η ικανότητα stealth του F-35… Το παιχνίδι λοιπόν είναι ενδιαφέρον και απαιτεί προσεκτική μελέτη, με σκοπό τον βέλτιστο συνδυασμό ραντάρ, IRST και λοιπών αισθητήρων.
  Για πιο αναλυτικά στοιχεία, αναμονή μέχρι την δημοσίευση της σχετικής εργασίας σε πληρέστερη μορφή…

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ
  Κατ’ αρχάς, ευχαριστούμε για τις αναφορές – παραπομπές.
  “Ψάχνω τα ραντάρ που έχουν κατασκευαστεί UHF, VHF, L αυτήν την περίοδο ψάχνοντας να βρω λύσεις για την αντιμετώπιση του F-35! ”: Όλες οι πρόσφατες «ανατολικές» εκθέσεις αμυντικών συστημάτων περιλαμβάνουν αρκετά ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων.
  Όσον αφορά τις αποστάσεις αποκάλυψης του F-35 από ραντάρ εδάφους (“UHF 110-120 χιλιόμετρα, VHF 100-110 και στα L 90-100 χιλιόμετρα”), εκφράζω μία μεγαλύτερη αισιοδοξία, τολμώ να πω ότι αγγίζουν τις τιμές που δίνετε αλλά σε ν.μ., όχι σε χλμ.
  Επίσης, για το Su-57 (υποθέτω ότι αναφέρεστε σε αυτό και όχι στο Su-37), είναι πιθανό να αποκαλύπτει το F-35 σε αξιοπρεπή απόσταση ακόμα και με το κύριο ραντάρ του, που εκπέμπει στην X-band. Το λέω αυτό καθώς το υπάρχον ραντάρ IRBIS-E του Su-35 φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια μεταξύ των ραντάρ μαχητικών Α/Φ (αν και PESA, και όχι AESA).
  Τέλος, αναφέρατε σε άλλο σχόλιο ότι «το αεροσκάφος F-35 έχει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος σαν αεροσκάφος λόγο της ειδικής RAM που χρησιμοποιεί». Αν και αυτό έχει γραφτεί ξανά, εάν είχατε κάποια πιο συγκεκριμένη αναφορά θα το εκτιμούσα.

  @ General Lee
  Δεν φαίνεται να υπάρχουν IR συστήματα μεγάλης εμβελείας για εναέριες πλατφόρμες ή τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ.
  Υποθέτω ότι δεν έχει έννοια από επιχειρησιακής απόψεως, καθώς με μία εναέρια πλατφόρμα, όπως ένα ιπτάμενο ραντάρ, περιμένεις να «δεις» από πολύ μακριά (>100 ν.μ.) και δεν σε ενδιαφέρει η απόκρυψη, καθώς αποτελείς ούτως ή άλλως εμφανή στόχο. Δεν «μπαίνεις μέσα στη μάχη», διότι κινδυνεύεις να φας αμρααμόπουλο σε max range. Επομένως, σε τέτοια περίπτωση, το IRST είναι σπατάλη χρημάτων.
  Γενικώς, το IRST δεν προορίζεται για έρευνα ευρείας περιοχής, όπως το ραντάρ. Ο σκοπός του είναι κυρίως η έρευνα σε έναν περιορισμένο τομέα, αυξάνοντας την πιθανότητα αποκάλυψης σε μεγάλη απόσταση. Γενικά, ισχύει αυτό που λέει ο Δικαίος Γ, ότι το ραντάρ είναι ο κύριος αισθητήρας και το IRST είναι ο βοηθητικός. Όμως, νομίζω ότι με την έλευση των απειλών stealth αυτό θα αλλάξει… Ήδη, οι Αμερικανοί αρχίζουν και (επανα)τοποθετούν IRST στα Α/Φ τους, μετά από δεκαετίες…

 145. General Lee says:

  @Konstantinos Zikidis

  Αντιμετωπίζουμε ένα αφος που είναι σχεδιασμένο να κερδίζει τα ραντάρ. Όλων των συχνοτήτων όπως έδειξε η εργασία σας και ιδιαίτερα στην Χ μπάντα. Και μάλλον τα UHF/L μπάντας ρανταρ παρεμβάλλονται πιο εύκολα λέει ενώ και η βαφή ΡΑΜ μπορεί να είναι ειδικά για αυτές τις μπάντες.

  Αντίθετα στο IR φάσμα δεν γίνεται τίποτα και η στρατηγική λέει ότι χτυπάς τον αντίπαλο εκεί που είναι αδύναμος δηλαδή στο ΙR και πιθανώς στην καθοδήγηση ΑΜΡΑΑΜ D.

  Έτσι λοιπόν προτείνω την πειραματική ανάπτυξη δέκτη ΙΡ χωρίς τους περιορισμούς χώρου που έχουν τα μαχητικά και οι πύραυλοι. Φανταστείτε ένα μεγάλο δέκτη με πολλά στοιχεία τι διακριτική ικανότητα και τι εμβέλεια θα είχε χωρίς να κάνει και εστίαση. Η φανταστείτε να είναι χωρισμένος σε τομείς, οπότε και να κάνει έρευνα χώρου κατα κάποιο τρόπο.

  Το ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. όλα είναι δυνατά. Ειδικά οι φίλοι μας οι γάλλοι με παράδοση στα IR/IIR πολύ θα ήθελαν να κερδίσουν το στέλθ.

 146. Konstantinos Zikidis ότι το F-35 έχει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος λόγο της ειδικής βαφής RAM το υποστηρίζω 10 σχεδόν χρόνια τώρα. Όχι δεν το έχω διαβάσει πουθενά αλλού δικές μου εκτιμήσεις είναι βάση της λειτουργίας της RAM.

  Υπόψιν και οι Ρώσοι αυτό λένε σε διάφορα φόρουμ πως έχει υψηλή IR ακτινοβολία το αεροσκάφος δηλαδή ποιό υψηλή από τα συμβατικά. Επιπλέον, η RAM είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα της χαμηλότερης ταχύτητας και των λιγότερων G.

  Τα λέω αυτά από το 2007-8 ότι έκαναν λάθη στο αεροσκάφος και στα τέλη του 2015 δοκίμασαν για πρώτη φορά το F-35 μέσα σε αεροσήραγγα με πλήρη παρουσία Η/Μ ακτινοβολίας!

 147. Konstantinos Zikidis says:

  @ General Lee
  Τα ραντάρ V/UHF δεν ανιχνεύονται καν από συνήθη συστήματα αυτοπροστασίας Α/Φ, τα οποία δεν «ακούνε» τόσο χαμηλά. Επομένως, παρεμβάλλονται ακομα πιο δύσκολα.
  Η επίστρωση RAM είναι εντελώς αναποτελεσματική σε αυτές τις περιοχές συχνοτήτων. Συμφωνούμε με τη σημασία της περιοχής IR αλλά διατηρώ επιφυλάξεις ως προς το επιχειρησιακό όφελος ενός «μεγάλου» αισθητήρα IR. Πιθανότατα, για να μην το έχει αναπτύξει κανένας (ούτε και οι «ανατολικοί»), μάλλον δεν γίνεται ή δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο.

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ
  Σε παλαιότερη εργασία μας έχουμε υποστηρίξει ότι, επειδή ο κιητήρας του F-35 είναι συγκριτικά μεγάλος (με τη μεγαλύτερη ώση μεταξύ των αεροκινητήρων Α/Φ) και επειδή έχει μεγάλη θερμοκρασία του θαλάμου καύσης, εκτιμάται ότι θα εμφανίζει μεγάλο ίχνος IR, παρά τις προσπάθειες για τη μείωσή του (https://www.researchgate.net/publication/234111818_Aeroskaphe_Chameles_Parateresimotetas_Stealth_Meros_B_Antimetopise σελ. 75). Όμως, δεν μπορώ να αποδείξω ότι η επίστρωση RAM αυξάνει το θερμικό ίχνος, παρότι μου φαίνεται πολύ πιθανό…

 148. Konstantinos Zikidis μα έτσι λειτουργεί το υλικό δια της τριβής φορτίζει με ασθενές ρεύμα για να διασπάσει το ασθενές σήμα του ραντάρ να το διασπάσει και να το αποβάλει πέριξ του αεροσκάφους. Δηλαδή φορτίζει εκφορτίζει συνεχώς και αυτό είναι υπεύθυνο για της χαμηλότερες επιδόσεις τα φορτισμένα μόρια αέρα πέριξ του αεροσκάφους. Για αυτό και τοποθετούνται τα κομμάτια του υλικού + – εναλλάξ

  Αυτό δεν σημαίνει πως η αύξηση είναι τεράστια στο θερμικό ίχνος αλλά το επηρεάζουν αεροδυναμικά! Αν και εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται παράλογο γιατί η υποβάθμιση των στοιχείων του αεροσκάφους; Γιατί άλλα στοιχεία έδωσαν στην αρχή, άλλα μετά και ακόμα ποιο κάτω;

  Ας μην ξεχνάμε ότι έχει διαφορετική RAM από τα υπόλοιπα αεροσκάφη .

  Από ρώσικό φόρουμ

  41. Το F-22 απαιτεί πολυάριθμες διαφορετικές επικαλύψεις που πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα του
  αεροσκάφη. Οι αρχικές απαιτήσεις ήταν για τρία στρώματα επικάλυψης να στοιβάζονται μαζί με την ακόλουθη σειρά:
  – Η πρώτη επίστρωση είναι ένα αστάρι σχεδιασμένο για να εξομαλύνει και να σφραγίζει την επιφάνεια του δέρματος
  και να προάγει την πρόσφυση της αγώγιμης επικάλυψης.
  – Η δεύτερη είναι μια αγώγιμη επίστρωση που αποτελείται από νιφάδες αργύρου αναμεμιγμένη με υλικά πολυουρεθάνης και προορίζεται για τη διεξαγωγή, τη διάχυση και την απεικόνιση
  το RADAR κυλά μακριά.
  – Το τρίτο είναι το τελικό επίχρισμα, το οποίο έχει άλλα μεταλλικά υλικά και
  Ανίχνευση RADAR.
  (Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί και άλλες επικαλύψεις όπως RAM, πλήρωσης διακένων και κόλλες σε διάφορες συγκεκριμένες περιοχές του αεροσκάφους).
  Ο επισκέπτης, όπως ήδη αναφέρθηκε, παρερμηνεύει αυτό που γράψατε, αν και αναφέρετε (για κάποιο λόγο επιλεκτικά) καλό υλικό. Με το τελικό στρώμα υπάρχει μια άμεση ένδειξη του σκοπού του:
  «Η εταιρεία Boeing έχει αναπτύξει ένα νέο χρώμα που θα μειώσει την ευπάθεια του F-22 Raptor σε υπέρυθρες απειλές»
  Στην γνωστή περίπτωση του Olsen, το ίδιο γράφεται:
  «Η επίστρωση υπέρυθρης επίστρωσης που παρείχε η Boeing ήταν ασταθής και ασυνεπής ως προς το ιξώδες, την εφαρμογή χρώματος, τις ιδιότητες υπερύθρων και το χρωματισμό»
  «Οι ιδιότητες υπέρυθρης επικάλυψης της Boeing συνεχίζουν να αποτυγχάνουν και ο χρωματισμός της, σημαντικός για την οπτική μυστικότητα, ήταν ασυνεπής»
  Το θραύσμα σχετικά με το «ευρύ φάσμα των μηκών κύματος» αναφέρεται στην περιοχή «οπτικών» και όχι «RF».

  Click to access a496936.pdf

 149. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Δεν έπρεπε να απαντώ σε τεχνικά θέματα, αλλά, έχει γραφεί, στις ανοικτές πηγές, ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν μπορεί να εξαφανίζεται αλλά αναγκαστικά να μετατρέπεται σε κάτι άλλο—και δείχνουν τη θερμότητα σαν τον προφανή ύποπτο…Επίσης έχει γραφεί ότι οι κατασκευαστές τοποθετούν κατάλληλα τις δεξαμενές καυσίμου, ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία σε κρίσιμες περιοχές, όπως το χείλος της πτέρυγας, όσο υπάρχει καύσιμο ασφαλώς.

  Επιπλέον χαρήκαμε που ακούσαμε από τον Α/ΓΕΑ ότι επίκειται πρόγραμμα και για τα Mirage, που εμείς, ίσως μέσα στην άγνοιά μας, θεωρούμε τα πλέον κατάλληλα για τη συγκεκριμένη απειλή, ιδίως λόγω της δυνατότητάς τους για ταχεία απογείωση και των MICA-IR.

 150. Konstantinos Zikidis το θέμα είναι απλό γιατί να βάλουν το συνθετικό υλικό που αναλόγως με το πως θα το τοποθετήσεις είναι – ή +; Τι δουλειά θα είχε να κάνει αν δεν το φόρτιζαν για να είναι – ή + για να σπάσει την ασθενή συχνότητα- σήμα του ραντάρ; Να διαλύσει δηλαδή την κυματομορφή και να την αποβάλει πέριξ του αεροσκάφους.

  Έτσι λειτουργεί η RAM.

 151. som1els says:

  Πολλα μπραβο, αναμενουμε και σας ευχομαστε καλη συνεχεια. Οπως φαινεται απο ολα τα στοιχεια συγκεντρωτικα τα τελευταιας γενιας irst εχουν εμβελεια 80-90χλμ, με ισχυρισμους ιδανικα και για μεγαλα θερμικα ιχνη εως και 150χλμ. Μπορουν να εξαγαγουν στοιχεια βολης για αναγνωρισμενες απειλες (Doppler-shift APM, motion analysis) αλλα απο μπροστα και σε μεγαλες αποστασεις αναφερεται οτι δυσκολευονται. Παροτι απο πανω και υπο γωνια τα ρανταρ εχουν ακομα και διπλασια των 20νμ εμβελεια ανεξαρτητη των συνθηκων, ολα τα συγχρονα α/φ εχουν και irst για interleaved/slaved mode ανιχνευσης πολλες φορες σε μεγαλυτερες οπως λετε αποστασεις απο το ρανταρ, ιδιως απο πισω σε υψηλες ταχυτητες και στα μεγαλα υψη. Kαι μικροτερες οταν ειναι παλι αυξανεται το time on target και δυσκολευεται το break του αντιπαλου. Κρυο δεν εκανε ποτε στην Ελλαδα (επισης δεν θελουμε και πολυ υψηλες θερμοκρασιες) αλλα στα νησια του Αιγαιου οι συνθηκες ειναι αλλοπροσαλλες και στην θαλασσα δεν ξερεις για ποτε θα σου ερθει ο καιρος. Επισης αφου μας βλεπουν πρωτοι στις Α-Α θα εχουν ενα πλεονεκτημα να διαλεξουν ωρες και να προσαρμοσουν σχεδια πτησης συμφωνα με τα μετεωρολογικα δεδομενα. Σαφως και ενα Α-Α irst μετα την προοδο τους ειναι πλεον απαραιτητο στο μαχητικο, αλλα ειναι νομιζω και σαφες απο την διεθνη ταση (aesa,uhf,παθητικα,φωτονικα κλπ) και ολες τις αεροποριες οτι το ρανταρ δεν υποκαθισταται απο irst.
  http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=807

  Die Reichweite des Systems liegt zwischen 50 und 80 Kilometern, konnte aber bis zu 150 Kilometern betragen. Die Zielidentifizierung kann aus mehr als 40 Kilometern erfolgen. Allerdings beeinflusst die Wetterlage die Leistung der infrarotgestutzten Zielsuche und Zielverfolgung erheblich.

  System range is between 50km and 80km, but could reach 150km. The target identification can take place over more than 40 kilometers. However, the weather condition affects the performance of the infrared-based target search and target tracking considerably.

  Mερικα στοιχεια και για το field of view. Για περιμετρικη καλυψη το συστημα das οπως γνωριζουμε αποτελειται απο 6 εσωτ κατανεμημενoυς αισθητηρες, ο καθενας με field of view που δεν εχει ανακοινωθει. Απο ελευθερες πηγες εκτιμαται στις 60 με 95μοιρες και τoυ irst21 (του ατρακτιδιου στα f18 τουλαχιστον) ειναι ±70μοιρες δηλ ±10μοιρες απο το ρανταρ. Για συγκριση του (κυριως ρολων A-E sniper xr) ειναι +35/-155. Ετσι οι αναφορες short range του das μαλλον αφορουν την περιμετρικη προστασια του α/φ απο εισερχομενα βληματα (συζευξη με barracuda για εντοπισμο απο το σταδιο εκτοξευσης των εχθρικων βληματων) και δεν συναγεται αξιοπιστα οτι καθενας απο τους αισθητηρες του δεν μπορει να εντοπισει μεμονωμενα ιχνη α/φ (σε μεγαλυτερες των short αποστασεων). Αφου οι μεγ αποστασεις ειναι θεμα ευρους αλλα κι ατμοσφαιρας,υψους,ευαισθησιας,απορριψης,αναλυσης στο πρωτο stare x1. Ας ελπισουμε να συνεχισει να δουλευει με προβληματα αλλα ως ποτε; Επειτα εχει και το eots, που στο bl4 θα αναβαθμισθει με πιο συγχρονο αισθητηρα και εχει ζουμ σμικρυνσης της εικονας οχι ψηφιακου οπως στο das. Παροτι προοριζεται κυριως για στοχους εδαφους το α/φ μπορει να στρεψει προς την κατευθυνση της ενδειξης και να την βαλει στο ευρος θεασης οπως και τα υπολοιπα α/φ με irst. Αν οντως δεν μιλαμε για short ranges, ο πιλοτος του εχει ολον τον χρονο να το κανει για να αναγνωρισει (cue στο ρανταρ η’ ir οπτικη ταυτοποιηση σιλουετας του αγνωστου ιχνους πχ Μ2000) και αν την κρινει ως απειλη να πραξει αναλογως η’ να παρακαμψει. Εξαλλου σε οσα F35 ανατιθενται αποστολες Α-Α θα αφοσιωνουν ολους τους αισθητηρες τους και το eots σ’αυτον τον ρολο.

  Click to access mfc-irst-pc.pdf 152. General Lee says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Μπορεί για να μην το έχουν αναπτύξει ούτε οι Ανατολικοί να μην υπάρχει ως ιδέα ακόμα ή να μην υπάρχει η τεχνολογία. Με την απόσβεση θερμικού σήματος από την ατμόσφαιρα φαντάζομαι χρειάζεσαι υπερευαίσθητους δέκτες IR για να έχεις αποκάλλυψη στα 200 χλμ. και να μην φας ΑΜΡΑΑΜ.

 153. Gunslinger32 says:

  @som1els
  Στις αναφορές απο το άρθρο στο Bundesheer θέλω να παρατηρήσω, ότι στην συνέχεια που αναφέρει η αμέσως επόμενη παράγραφος περιγράφει και επιπλέον θετικές «παρενέργειες» που προσφέρει το συγκεκριμένο IRST(Pirate).

  Παραθέτω και την μετάφραση τις προηγούμενης παράγραφος, για να μη χαθεί το νόημα(συμφραζόμενα) τις αναφοράς/περιγραφής.

  Die infrarotgestützte Zielsuche und Zielverfolgung ermöglicht dem «Typhoon», Luftziele passiv (d. h. ohne eigene Abstrahlung) aufzuspüren, zu verfolgen, zu erfassen und zu identifizieren, zumindest der Einsatz infrarotgesteuerter Luft-Luft-Lenkwaffen ist damit möglich.

  Η αναζήτηση/παρακολούθηση/στοχοποίηση απειλών μέσο υπέρυθρης ακτινοβολίας επιτρέπει στο Typhoon να ανιχνεύει/εντοπίζει, παρακολουθεί και να ταυτοποιεί εναέριους στόχους παθητικά(δηλαδή χωρίς τη δική του ακτινοβολία), επιτρέποντας τουλάχιστον την χρήση πυραύλων αέρος-αέρος με κεφαλή αναζήτησης υπέρυθρης ακτινοβολίας.

  Die Ausrichtung kann auch über das Radar und das Helmvisier oder mittels Informationen externer Quellen auf Ziele erfolgen und ist eine wirkungsvolle Ergänzung des «Captor». Zudem werden verschiedene Luft-Boden Funktionen geboten. Wird das FLIR PIRATE als Vorwärtssichtinfrarotgerät (Forward Looking Infrared – FLIR) verwendet, kann es hoch aufgelöste Infrarotbilder der voraus liegenden Landschaft erzeugen, welche dann auf verschiedenen Displays dargestellt werden. Der Pilot sieht somit selbst in dunkelster Nacht oder bei schlechterem Wetter, was sich vor seiner Maschine abspielt. Das erleichtert Angriffseinsätze unter solchen Umständen, Landungen sowie das Fliegen allgemein, vor allem in geringen Höhen. Durch die Verbindung mit dem Helmvisier und dem Helmdisplay, auf dem das FLIR-Bild projiziert werden kann, und weil das FLIR entsprechend den Kopfbewegungen des Piloten ausgerichtet wird, sieht der Pilot das FLIR-Bild auch dann, wenn er beim Fliegen von Kurven den Kopf zur Seite dreht.

  Η έρευνα/στοχοποίηση μπορεί να συντονιστεί και μέσο του ραντάρ, το σκοπευτικό του κράνους(κάσκα) ή και χρησιμοποιώντας πληροφορίες από εξωτερικές πηγές και είναι ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα του «Captor». Επιπλέον, προσφέρει διάφορες λειτουργίες αέρους-εδάφους. Εάν το FLIR PIRATE χρησιμοποιηθεί ως συσκευή υπερύθρων (Forward Looking Infrared – FLIR), μπορεί να παράγει υψηλής ανάλυσης υπέρυθρες εικόνες του περιβάλλοντος που βρίσκεται μπροστά απο τον φορέα/αεροσκάφος, οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζονται σε διαφορετικές οθόνες. Ο χειριστής/πιλότος βλέπει έτσι, ακόμα και στη σκοτεινότερη νύχτα ή σε κακές καιρικές συνθήκες, τι συμβαίνει μπροστά από το αεροσκάφος του. Αυτό διευκολύνει τις επιθέσεις υπό τέτοιες συνθήκες, τις προσγειώσεις και τις πτήσεις γενικά, ειδικά σε χαμηλά υψόμετρα. Με την σύνδεση με την κάσκα/σκοπευτικό/οθόνη του κράνους στην οποία μπορεί να προβάλλεται η εικόνα FLIR, και επειδή το ευθυγραμμισμένο FLIR ακολουθεί τις κινήσεις της κεφαλής του πιλότου, ο πιλότος βλέπει την εικόνα του FLIR ακόμη και όταν κατά την πτήση στρέφει το κεφάλι προς τα πλάγια στις στροφές.

 154. som1els says:

  Πιστολερο ναι το διαβασα ολο μεταφρασμενο. Μας ενδιαφερουν περισσοτερο τα νουμερα γιατι τα υπολοιπα ειναι στανταρ αναφορες που βρισκουμε στα θετικα των irst.

 155. @Konstantinos Zikidis
  Φίλε,έπεσα κατά λάθος σε κάτι ξεχασμένο http://doc.aris.grnet.gr/ και θυμήθηκα αμέσως τις διατυπώσεις για τους περιορισμούς που είχατε με το υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
  Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει κάποια πρόσβαση για διάφορα..πειράματα..?

 156. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

  Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τη λογική σας.

  Εδώ
  https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/04/14/a-strange-recent-history-of-russian-jets-buzzing-navy-ships/?utm_term=.97d03743a6e1
  έχουμε ένα περιστατικό που έκανε «ντόρο», το ρωσικό αεροπλάνο που τύφλωσε το σύστημα AEGIS του αμερικάνικου πολεμικού με τα αντίμετρά του.

  Και εδώ,
  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/01/7-corsair.html
  έχουμε την «ελληνική λύση» των πιλότων των Α-7, για την επίθεσή τους στον τουρκικό στόλο, χωρίς ηλεκτρονικά αντίμετρα.

  Με άλλα λόγια, οι ρώσοι ξόδεψαν εκατομμύρια για να φτιάξουν στυλό που θα γράφει στο Διάστημα, και οι Έλληνες απλά χρησιμοποίησαν μολυβάκι των δέκτα λεπτών του ευρώ.

  Βέβαια θα πουν ότι αυτά τα «τσαλιμάκια» δεν πιάνουν στο AEGIS, ή τα ανάλογα συστήματα της θεεικής ρωσικής υπερτεχνολογίας. Γι αυτό θα ήθελα ένα σχόλιό σας.

 157. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  Νομίζω ότι το blog αυτό ενδιαφέρεται για τεχνολογικές λύσεις, όχι για θέματα τακτικής. Για το ερώτημα βεβαίως και πιάνουν τα τσαλιμάκια (η τακτική επίθεσης που περιέγραψε ο έλληνας χειριστής είναι μια από τις πολλές διαθέσιμες) εναντίον όλων των σύγχρονων ναυτικών στόχων μέρα και νύχτα και σε μη οριακές καιρικές συνθήκες. Απλά σήμερα υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα για ένα πλοίο να εμπλέξει εναέριους στόχους πέρα από τον ορίζοντά του. Πολλοί λοιπόν λένε ότι για να αποκαταστήσουμε το status quo ante (να μπορούμε να πάμε μέχρι τον ορίζοντα του στόχου χωρίς να μας πυροβολούν) πρέπει να φτιάξουμε «στυλό που θα γράφει στο διάστημα» (δηλ. αεροσκάφη στελθ). Άλλοι δουλεύουν ακόμα με το μολυβάκι τους.

 158. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  Διατυπώνεται λοιπόν η άποψη ότι, το πρόβλημα που δημιουργεί το F-35, είναι ουσιαστικά το ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα από το σύστημα προειδοποίησης της ΠΑ. Ψάχνουμε λοιπόν για αποτελεσματικότερα ραντάρ ελέγχου περιοχής. Είπε ο κος Ζηκίδης ότι τα ραντάρ συχνοτήτων UHF/VHF/L μπορεί να κάνουν εντοπισμούς έναντι του F-35 στα 100 περίπου νμ.: «Όσον αφορά τις αποστάσεις αποκάλυψης του F-35 από ραντάρ εδάφους (“UHF 110-120 χιλιόμετρα, VHF 100-110 και στα L 90-100 χιλιόμετρα”), εκφράζω μία μεγαλύτερη αισιοδοξία, τολμώ να πω ότι αγγίζουν τις τιμές που δίνετε αλλά σε ν.μ., όχι σε χλμ.»

  Αν ένα F-16 που πετά στα 150 πόδια κατευθυνθεί σε ένα νησί (πχ Κρήτη) όπου ένα ραντάρ είναι ανεβασμένο σε βουνό ύψους 3000», θα εντοπίσει το επερχόμενο α/φ στα 90νμ περίπου. Αν είναι στα 5000», θα το εντοπίσει στα 100νμ (υποθέτοντας normal ατμοσφαιρικές συνθήκες). Άρα λοιπόν, τι είχες Τζόνυ τι είχα πάντα.

 159. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  * εννοώ 3000 ΠΟΔΙΑ και 5000 ΠΟΔΙΑ (το σύστημα κάνει τον τόνο εισαγωγικό)

 160. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ κάνεις λάθος στον συλλογισμό σου ψάξε πάλι της πραγματικές εμβέλειες των ραντάρ.
  Ο Κύριος Ζηκίδης εμφανίζει την αισιοδοξία που έχω και εγώ πως τελικά δεν θα έχει τόσο χαμηλό RCS TO F-35 αλλά ας κρατάμε καλύτερα μικρό καλάθι στους υπολογισμούς

 161. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Βοήθησέ με αν θες με τις εμβέλειες των ραντάρ, αφού εσύ ασχολείσαι και επιστημονικά.

 162. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Μήπως εσύ πρέπει να λάβεις υπόψη ότι τελικά η Γη είναι σφαιρική και όχι επίπεδη;

 163. Τα ραντάρ τοποθετούνται σε βουνά για δυο λόγους: ο ένας είναι για να βλέπουν χαμηλά σε μεγαλύτερη εμβέλεια λόγο της καμπυλότητας της γης. Ο άλλος είναι ότι υπάρχει απορρόφηση σε μικρό βαθμό από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας και την γη της ακτινοβολίας τους, αν και αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό θα παρει πολύ χρόνο να το εξηγήσω.
  Γενικά τα ραντάρ έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε μεγάλα ύψη, εκεί που ανεπηρέαστα κινούνται λόγο της αραιής ατμόσφαιρας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
  Οι εμβέλειες σε ραντάρ UHF AMBER-1800.
  Ο πίνακας με τα στοιχεία του ραντάρ είναι ο παρακάτω:
  Εύρος ανίχνευσης για στόχο με RCS 2,5m2, στο ύψος της κεραίας h = 6m:
  – ελάχιστη εμβέλεια 2,7 χλμ
  – σε υψόμετρο Η = 100 m 30 χλμ
  – σε υψόμετρο H = 500 m 60 χλμ
  – σε υψόμετρο H = 1000 m 70 χλμ
  – σε υψόμετρο H = 3000 m 110 χλμ
  – σε υψόμετρο Η = 10000 m 300 χλμ
  – σε υψόμετρο H≥10000 m 400 χλμ

  Εμβέλειες σε ραντάρ VHF
  Θα σας βάλω τα χαρακτηρίστηκα των νέων ραντάρ των ρώσων.
  Table 4 Parametric Comparison Nebo SVU vs Nebo M [Engineering Estimate]
  Design Parameter 1L119 Nebo SVU RLM-M Nebo M
  AESA Configuration [elements] 14 x 6 24 x 7
  Element Count [elements] 84 168
  Relative Aperture Area [-] 1.0 2.0
  Relative Power Rating [-]A 1.0 2.0
  Relative Power-Aperture Rating [-]A 1.0 4.0
  Relative Detection / Track Range [-]B 1.0 1.4 / +40%
  Detection / Track Range [-] for 1.0 m2 RCS TargetB
  Target at 0.5 km altitude [km] 65.0 91.0
  Target at 10.0 km altitude [km] 270.0 378.0
  Target at 20.0 km altitude [km] 380.0 532.0
  Azimuth Error [°] 0.5 ~0.3
  Elevation Error [°] 1.5 ~1.3
  Power Requirement [kW] 30.0 100.0

  Θα πιάσουμε το πρώτο ραντάρ στα UHF όπου στα 1000 μέτρα ύψος έχει εμβέλεια τα 70 χιλιόμετρα, όταν βάλουμε το ραντάρ σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα ύψος αυτή η εμβέλεια δεν ισχύει αλλά πολλαπλασιάζετε και είναι στην πράξη μεγαλύτερη από την εμβέλεια του ραντάρ στα 2000 μέτρα ύψος όταν τοποθετηθεί σε ο ύψος.
  Αλλά αυτά ισχύουν για συμβατικά αεροσκάφη όχι για τα F-35 εκεί έχουμε το πρόβλημα. Ο παρακάτω πίνακας τα λέει όλα υπολογίζουμε το RCS του F-35 σε 0,01 άντε το πολύ σε 0,015 και αφήνουμε της απόψεις για RCS σε 0,05 για να είμαστε ασφαλείς και σωστοί στους υπολογισμούς μας.

  Εδώ βλέπουμε της εμβέλειες των ραντάρ αλλά χοντρικά θα κυμανθούμε σε εμβέλειες της τάξης “UHF 110-120 χιλιόμετρα, VHF 100-110 και στα L 90-100 χιλιόμετρα. Προσοχή όχι ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν οι εμβέλειες μπορούν αλλά έχουν περιορισμούς.

 164. ΚΓ says:

  Ελεος !!!

 165. Το αεροσκάφος F-35 η θεωρία των προβλημάτων.
  Γράφει ο Δικαίος Γ
  Περιληπτικά και εν συντομία χωρίς να αναφέρω τους υπολογισμούς
  Με της μελέτες για το αντιστέλθ ραντάρ ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2007! Με την κάθετη πόλωση, την αντίστροφη πολικότητα, της βελτιώσεις παλιών ραντάρ με νέες κεραίες, με τα στοιχεία μια νέας κεραίας βάση των GCA με μικρό τόξο έρευνας για ενίσχυση της ισχύος.

  Ταυτόχρονα όμως άρχισα να ασχολούμαι και με το αεροσκάφος F-35, με το πώς δουλεύει η RAM και πως χαμηλώνει τόσο πολύ το RCS. H ram δουλεύει με την τριβή ,τα συνθετικά υλικά με το πώς είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος είναι – και + φορτίζουν κατά την κίνηση του αεροσκάφους. Η δουλειά τους είναι να διασπάνε την εξασθενισμένη κυματομορφή-συχνότητα ενός ραντάρ που πέφτει επάνω τους και να την στέλνουν πέριξ του αεροσκάφους. Έχουμε να κάνουμε όμως με μόρια αέρα που είναι φορτισμένα και όχι με μια συνηθισμένη ανάκλαση σε μια επιφάνεια από αλουμίνιο, αυτό επηρεάζει την συμπεριφορά του αεροσκάφους.

  Έτσι ανακάλυψα μια θεωρία παράξενη, περιπλοκή αλλά δεν θα πω εκτός λογικής. Με αυτήν την θεωρία το αεροσκάφος θα είχε επηρεασμούς από τα φορτισμένα σωματίδια που θα επηρέαζαν τον αριθμό max, αλλά και τα G του αεροσκάφους και θα έδιναν ένα θερμότερο περιβάλλον πέριξ του αεροσκάφους.

  Η θεωρία μου που δεν είναι μια, επηρεάζει τα μόρια του αέρα που είναι φορτισμένα και κάνουν στροβιλισμούς κατά την κίνηση τους αφού αναμιγνύονται με τον αέρα κατά την κίνηση του αεροσκάφους. Έτσι δεν εισέρχεται η μεγίστη ποσότητα αέρα στον κινητήρα στης μεγάλες ταχύτητες και ο κινητήρας δεν αποδίδει το μάξιμουν της ισχύος!

  Αντίστοιχα επηρεάζουν τα φορτισμένα μόρια του αέρα με αυτήν την κίνηση και της επιφάνειες έλεγχου, αλλά και όλο το αεροσκάφος για αυτό θα είχε χαμηλότερο αριθμό G.
  Προσοχή δεν είπα πως όλα τα μόρια του αέρα είναι φορτισμένα αλλά ένα μέρος τους και η κίνηση με της συγκρούσεις από τον αέρα που ρέει επάνω στην επιφάνειες του αεροσκάφους τα δημιουργεί αυτά.

  Η τριβή κατά την κίνηση του αεροσκάφους ανεβάζει την θερμοκρασία και απαιτεί κύκλωμα ψύξης για να λειτουργεί κανονικά. Η τριβή όμως εν συνδυασμό με την ταχύτητα του αεροσκάφους δημιουργεί και προβλήματα. Δηλαδή σε μεγαλύτερες ταχύτητες αυξάνει το RCS του αεροσκάφους και σε αυτό συντελεί η RAM και όχι η μετάκαυση σε μεγάλο βαθμό.
  Η λογική της θεωρίας λέει πως η αποτελεσματικότητα της μεθόδου της RAM έχει μια ταχύτητα που όσο αυξάνετε, δεν μπορεί να αύξηση την αποτελεσματικότητα της. Αυτό συμβαίνει γιατί δέχεται περισσότερη ακτινοβολία από ότι μπορεί να διασπάσει και για αυτό αυξάνει το RCS στης υψηλότερες ταχύτητες.

  Η υποξία. Στα αεροσκάφη F22 εμφανίστηκαν προβλήματα υποξίας. δηλαδή να μην αποδίδει καλά το κύκλωμα που έφερνε οξυγόνο από τον αέρα μέσα στο πιλοτήρια. Αυτό θα συνέβαινε και στο F-35 και ήταν υπεύθυνη η RAM και τα φορτισμένα σωματίδια αέρα, όχι όμως όπως νομίζουμε εμείς. Το φαινόμενο εμφανίζετε περιοδικά και δεν μπορούν να βρουν λύση! Πώς να βρεις την λύση όταν δεν ξέρεις τι την προκαλεί που είναι η ξαφνική μεγάλη δόση Η/Μ ακτινοβολίας που δέχεται το αεροσκάφος που δεν μπορεί να την αποβάλει και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα.

  Οι δοκιμές του αεροσκάφους έγιναν στην έρημο με ένα ραντάρ για να διαπιστώσουν και να μετρήσουν το RCS και την αποτελεσματικότητα της RAM! Μόνο που ξέχασαν πως δεν θα δέχεται την Η/Μ από ένα μόνο ραντάρ αλλά από ραδιοφωνικούς πομπούς, πομπούς τηλεόρασης, κεραίες κινητής τηλεφωνίας ασύρματους και ακόμα και από δορυφόρους. Εκεί έκαναν λάθος και ενώ η αρχική ταχύτητα του αεροσκάφους με την χαμηλότερη σε αριθμό RCS ήταν μεγάλη τα 900 χιλιόμετρα! Μετά ανακάλυψαν πως έπεφτε στα 750 χιλιόμετρα και έτσι ήθελαν έναν μεγάλο κύκλωμα ψύξης για να λειτουργεί όπως πριν η RAM και όχι μόνο ένα κύκλωμα ψύξης στο ραντάρ για να είναι πιο αποτελεσματική η κεραία.

  Καλές οι θεωρίες θα μου πείτε αλλά όταν επιβεβαιώνονται όχι μια φορά, αλλά πάνω από 3 φορές παύουν να είναι θεωρίες. Η εταιρία ανακοίνωσε δυο φορές μειωμένα στοιχεία σε αριθμό MAX, και G που αυτό δεν έχει ξανά συμβεί σε κανένα άλλο μαχητικό αεροσκάφος και κατά τα τέλη του 2015 δοκίμασε για πρώτη φορά το F-35 σε αεροσήραγγα παρουσία Η/Μ ακτινοβολίας! Ενώ αρχικά είχαν πει πως το κύκλωμα ψύξης θα αφορούσε μόνο το ραντάρ επεκτάθηκε ακόμα και στον κινητήρα! Τα προβλήματα υποξίας επιβεβαιώθηκαν.

  Η RAM είχε προβλήματα και θα ήθελε τακτικά συντήρηση γιατί θα έχανε μετά από μερικές πτήσεις την αποτελεσματικότητα της. Παράλογο όχι, πολύ λογικό θα έλεγα αλλά δεν θα μπορούσες να την πλύνεις για να την καθαρίσεις. Αυτό γιατί η συνεχής λειτουργία με τόσα μαγνητικά φορτία γύρω της προκαλούν αλλοιώσεις, όχι τόσο στην υφή της αλλά στα μαγνητικά πεδία, αν και δεν είναι από μέταλλο όλα τα πράγματα επηρεάζονται από τα μαγνητικά πεδία της Η/Μ ακτινοβολίας. Έτσι θα ήθελε κάτι σαν απομαγνητισμό, να μπει δηλαδή σε ειδικό θάλαμο το αεροσκάφος για να πλυθεί αλλά όχι με νερό.

  Η σκόνη και η βρωμιά σίγουρα επηρεάζει την RAM αλλά και η υγρασία την κάνει να χάνει λίγο την αποτελεσματικότητα της. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν προσαρμόζετε η αποτελεσματικότητα της RAM στο υγρό περιβάλλον. Απλά αν ένα αεροσκάφος πετάξει από την ξηρά προς την θάλασσα, όταν μπει στο θαλάσσιο περιβάλλον με την μεγαλύτερη υγρασία η RAM, θέλει λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί που εκεί θα έχει μεγαλύτερο RCS το F-35 για αυτό και ο φάκελος πτήσης του είναι να μην πετά χαμηλά.

  Προσοχή εδώ για αυτό και τα αεροσκάφη του ναυτικού είναι διαφορετικά έχουν μεγαλύτερες πτέρυγες κλπ. Αυτό επιβεβαιώνει την θεωρία μου για τον επηρεασμό από την RAM στην πτήση του αεροσκάφους και είναι λογικό σε χαμηλότερες ταχύτητες να επιβαρύνετε σε ελιγμούς το αεροσκάφος και λόγο υγρασίας.

  Η RAM όμως και η τριβή συν τον μεγάλο κινητήρα του αεροσκάφους είναι υπεύθυνη για μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου από ότι είχαν υπολογίσει. Αυτό αποδείχτηκε σε περιπτώσεις μεταφοράς των αεροσκαφών προς την Ιαπωνία που χρειάστηκαν περισσότερους ανεφοδιασμούς στον αέρα.

  Δεν θα συνεχίσω με τα προβλήματα του αεροσκάφους υπάρχουν σίγουρα και άλλα δευτερευούσης σημασίας: όπως επηρεασμοί των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από την λειτουργία της RAM κλπ δεν ξέρω αν τα έχουν λύση όμως. Όπως το σύνολο των αισθητήρων του αεροσκάφους και η ολοκλήρωση σε πραγματική λειτουργία με ένα άτομο που θα πετούσε το αεροσκάφος και θα τα έκανε όλα μόνος του.

  Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι που σχεδίασαν το F-35 έκαναν κακή δουλειά. Στην πραγματικότητα έχουν υπολογίσει τα πάντα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Ειδικά για τα ραντάρ έχουν λάβει υπόψιν τα πάντα όπως οριζόντια πόλωση, κάθετη πόλωση, κυκλική πόλωση, άλλη πόλωση, αντίστροφη πολικότητα κλπ. Για αυτό και όλες οι προσπάθειες για να λύσω όχι μόνο εγώ το πρόβλημα ανίχνευσης του F-35 κατέληγαν σε μια οικτρή αποτυχία.

  Σαν κατι να σταματούσε τα ραντάρ να προχωρήσουν παραπέρα, Αλλά τα προβλήματα του αεροσκάφους συν ότι δεν είχα βρει μια αξιόπιστη λύση, με έκαναν να σταματήσω την έρευνα για αρκετό καιρό που αυτό ήταν μεγάλο λάθος.

  Συνέχιζα να ψάχνω το ζήτημα κατά καιρούς έκανα δεκάδες λάθη, χιλιάδες λανθασμένους υπολογισμούς και έβγαλα εκατοντάδες λανθασμένα αποτελέσματα μέχρι να βρω την άκρη. Πως επρεπε και στα ραντάρ να αλλάξουμε την θεωρία τους που ξέραμε και πως το μόνο που ίσχυε ήταν ένας πίνακας των ρώσων. Γιατί υπάρχουν φόρμουλες, για να μετράς (θεωρητικά) εμβέλεια του ραντάρ με 1.5 ΚW για κάθε RCS. Συν ότι βελτιώσεις έκαναν οι ρώσοι στα δικά τους ραντάρ για να αυξήσουν της εμβέλειες όπως στα Nebo M. Αλλά και αυτοί είχαν φτάσει στα όρια τους τα ραντάρ και δεν είχαν βρει της λύσεις που έκαναν την διαφορά.

  Όλες οι λύσεις που έχω βρει- ανακαλύψει έχουν σχεδόν την ίδια θεωρία αύξηση ισχύος στο ραντάρ, αλλά και πιο ισχυρό σήμα για να μπουκώσει η ΡΑΜ και να χάσει την αποτελεσματικότητα της. Διαφορετική κεραία, σταθερή κεραία και όχι περιστρεφόμενη, διαφορετική πολικότητα, μικρή κεραία σε τόξο ερευνάς και αζιμούθιο, διαφορετική επεξεργασία σήματος στον δεκτή, αύξηση της επεξεργασίας του θορύβου και όχι απόρριψη του. Ραντάρ συνεχούς κύματος για ιχνηλατήσει κατευθυνόμενων βλημάτων και ειδική διαμόρφωση με επιπλέον συχνότητες μια ή και δυο ταυτόχρονα για να έχεις μεγαλύτερη επιστροφή σήματος στον δεκτή. Υπάρχουν και άλλες λύσεις πολύπλοκες και παράξενες.

  Αυτές οι λύσεις δίνουν από 25-50% αύξηση της εμβέλειας των ραντάρ που υπάρχουν, για τα χαμηλά RCS και όχι αύξηση της εμβέλειας των ραντάρ. Όμως χαλάνε τα χαρακτηριστικά για τα συμβατικά αεροσκάφη και τους σε αριθμούς σε στόχους που μπορεί να παρακολούθηση το ραντάρ. Υπάρχει και η αρχική σχεδίαση ενός νέου τύπου ραντάρ εδάφους που έχει καλά χαρακτηρίστηκα, με εμβέλεια 200-220 χιλιόμετρα σε ανίχνευση για το RCS του F-35. Για ιχνηλατήσει εγκλωβισμό τα 150-165 χιλιόμετρα, δυστυχώς μόνο για 2-3 μόνο αεροσκάφη μπορεί να γίνει αυτό. Με κόστος 3-4 φορές παραπάνω από ένα ίδιο ραντάρ και άλλο τόσο το ραντάρ ιχνηλατήσεις εγκλωβισμού!

  Οι πρώτες λύσεις είναι σχετικά φτηνές και αφορούν την βελτίωση παλιών ραντάρ, έλα όμως οι αμερικανοί έλαβαν πολλά πράγματα υπόψιν τους! αν δηλαδή βελτιώσεις το Nebo M ραντάρ για να έχει την καλύτερη λειτουργία για να ανιχνεύει στην μεγαλύτερη δυνατόν απόσταση το F-35, δεν σημαίνει πως θα κάνει το ίδιο και για το F-22!

  Μπορείς να τροποποιήσεις την κεραία για να κάνει και για τα δυο πράγματα για τα δυο διαφορετικά αεροσκάφη δηλαδη, αλλά όχι ταυτόχρονα να έχει την μεγίστη εμβέλεια και για τα δυο αεροσκάφη! Κάθε VLO αεροσκάφος έχει την διαφορετικότητα του, αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα στης σχεδιάσεις ραντάρ που δεν είναι όλες ίδιες.

  Αυτή είναι και η διαφορετικότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε! Τώρα να λέμε πως όλα είναι ίδια και να κλίνουμε τα μάτια στα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις χωρίς να τα ξέρουμε αυτά. Λυπάμαι αλλά δεν ξέρουμε ούτε από ραντάρ, ούτε από αεροσκάφη VLO με RAM και με χαμηλό RCS. Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να ξέρεις πρώτα από όλα το πρόβλημα. Εμείς το αγνοούμε και παλεύουμε με λύσεις λογικές μεν, σωστές δε αλλά όχι οι ενδεδειγμένες. Πχ ρώσοι με το Nebo M ραντάρ έκαναν αύξηση ισχύος με αύξηση των στοιχείων της κεραίας και αύξηση της ευαισθησίας του δέκτη. Έκαναν και μετατροπή σε σχεδόν AESA ραντάρ αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι ακόμα για να το βελτιώσουν.

  Το Nebo M ραντάρ μπορεί δεχτεί και άλλες βελτιώσεις στην κεραία 3-4 σε αριθμό, όχι όμως να μεγαλώσεις και άλλο την κεραία. Μπορείς να αύξησης της ισχύ και να βελτιώσεις τα MOSFET 2 φορές. Να φτάσεις να αύξησης την εμβέλεια κατά 25% για το RCS του F-35 αλλά μέχρι εκεί μπορείς να επέμβεις. Οι άλλες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στον δέκτη και στο υπολογιστικό σύστημα για να πας στο 35%. Είπαμε πως μπορείς να το βελτιώσεις μέχρι και 50% αυτό είναι κάτι το δύσκολο να το κάνεις με την σημερινή γένια υπολογιστών, για να αντιλαμβάνεται τον θόρυβο που τώρα απρρίπτεις τον θόρυβο που επαναλαμβάνετε. Δηλαδή να τον εντοπίζεις και να τον παρουσιάζεις στην οθόνη του ραντάρ, για αυτό και δίνω δυο εμβέλειες στο δικό μου ραντάρ στην αρχική σχεδίαση.

  Υπάρχουν λύσεις για να πας στο 50% δεν γίνονται όμως έτσι εύκολα. Υπάρχουν λύσεις που αλληλοαναιρούνται ή αλληλοεμπλέκονται και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα ραντάρ. Όπως βλέπεις δεν λέμε για μια ή δυο λύσεις αλλά για πολλές. Το καλό είναι πως μπορείς να αύξησης και την εμβέλεια των αεροσκαφών από 25-35% .

  Για της άλλες λύσεις θα αναφερθούμε σε άλλο κείμενο, όπως το να ρίξουμε 3 κυματαγωγούς που να μεταφέρουν την ισχύ από 3 πομπούς σε μια συμβατική κεραία και να αυξηθεί η εμβέλεια από 25 έως 50% είπαμε για το RCS του F-35. Ξέρω πως όποιος το διαβάσει αυτό και ξέρει από ραντάρ, θα βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα για αυτό που γράφω. Θα πει πως δεν γίνετε, πως άλλα λένε στην θεωρία κλπ. Μακάρι να γράψουν της αντιρρήσεις τους να της διαβάσω και εγώ και να απαντήσω. Πρέπει να ξέρουν όμως όσοι ξέρουν από ραντάρ, πως πρέπει να ξεχάσουν της συμβατικές λύσεις και λειτουργίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με VLO αεροσκάφη και πως πρέπει το μυαλό τους να δουλέψει διαφορετικά για να βρει λύσεις.

  Δεν κάνω τον έξυπνο μακάρι να βοηθήσω ένα νέο παιδί να διαβάσει από μένα, να σκεφτεί και να προχώρηση και να βρει της δικές του λύσεις. Αυτό περιμένουμε από την νέα γενεά εμείς οι παλιότεροι να μας ξεπεράσουν και να προκόψουν όπως δεν τα καταφέραμε εμείς να προκόψουμε εδώ στην Ελλάδα.

  Κύριε Ζηκίδη αν τα γράφαμε όλα αυτά αναλυτικά σε μια μελέτη νομίζετε πως θα την δημοσίευε το ΝΑΤΟ ή θα την κρατούσε κρυφή σαν απόρρητη;
  Θα συνεχίσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα όποιος βρει μια λύση ή σκεφτεί κατι θέλουμε να το διαβάσουμε. Για να τα καταφέρουμε να βρούμε μια αξιόπιστη λύση στο δύσκολο πρόβλημα που αφορά την χώρα μας από την αγορά των F-35 από την Τουρκία και την απειλεί που αντιπροσωπεύουν.

 166. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  Κανένα έλεος στην ασχετοσύνη όταν άγεται σε βάρος αυτών που πληρώνουν φόρους. Από τα εκφραζόμενα σε αυτό το post φαίνεται ότι η φυλάκιση του Άκη δεν αρκεί, αλλά ότι το εξοπλιστικό πάρτυ θα συνεχιστεί.

 167. Kostas Zangogiannis says:

  » δημοσιεύματα στον ξένο και ελληνικό ειδικό τύπο (ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Ευθ. Πέτρου αν δεν κάνω λάθος), … έφεραν τους βρετανούς να κομπάζουν ότι εντόπιζαν τα F-117 με τα ραντάρ 1022 των Α/Τ Κ/Β τύπου 42, που λειτουργούν στα 1-2 GHz.»

  Ενδιαφέρον. Τα radar MW08 των Standard και ΜΕΚΟ 200ΗΝ λειτουργούν στις ίδιες συχνότητες.

  http://www.radartutorial.eu/19.kartei/07.naval/karte005.en.html

  Ίσως μια κάποια λύση έγκαιρης προειδοποίησης να είναι πιο προσιτή από όσο νομίζουμε.

 168. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Kostas Zangogiannis

  To MW08 δε λειτουργεί στις ίδιες συχνότητες αλλά σε υψηλότερες. Το LW08 των STANDAARD λειτουργεί σε συχνότητες L, αλλά η εκτίμηση των ικανοτήτων του σε εργασία των δικών μας παιδιών

  Click to access Vol%204_1_9.pdf

  δεν εντυπωσιάζει. Γενικά οι εκτιμήσεις που έχουν δημοσιευτεί αρκούν μόνο για άμυνα σημείου όχι περιοχής.

 169. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  «αν τα γράφαμε όλα αυτά αναλυτικά σε μια μελέτη νομίζετε πως θα την δημοσίευε το ΝΑΤΟ ή θα την κρατούσε κρυφή σαν απόρρητη;»

  Θα την κρατούσε κρυμμένη και δεν θα την έδινε σε κανέναν να τη διαβάσει.

 170. ΛΟΓΙΣΤΗΣ το βελτιωμένο ραντάρ L AESA της THALES έχει μόνο 65 χιλιόμετρα εμβέλεια για στόχους VLO.

  Κάποιοι δημοσιεύουν απίστευτα πράγματα όπως:Ετοιμα προς εξαγωγή προηγμένα κινεζικά ραντάρ

  Η κρατική κινεζική εταιρία CETC, που εξειδικεύεται στα ηλεκτρονικά και συστήματα ραντάρ, στοχεύει στην εξαγωγή των συστημάτων ραντάρ της.

  Η προσοχή της εταιρίας στρέφεται κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Χώρες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν σήμερα σε υπηρεσία Δυτικά ή ρωσικά ραντάρ.

  Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται το ραντάρ SLC-7. Το ραντάρ είναι διάταξης φάσης και εκπομπής L-band. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας, το SLC-7 είναι ικανό να εντοπίσει στόχο μεγέθους RCS 0,05 m2 σε απόσταση μεγαλύτερη των 450km, με εκτιμώμενο ποσοστό αποκάλυψης του στόχου της τάξης του 80%. Το μέγιστο ύψος εντοπισμού εκτιμάται στα 30.000m.

  Η κινεζική πλευρά πιστεύει το ραντάρ είναι υπέρτερο του ισραηλινού EL/M-2080S «Green Pine Block-B», που κατασκευάζεται από την Elta Systems.

  Επιπλέον η CETC τονίζει ό, τι το SLC-7 μπορεί να εντοπίσει τακτικό βαλλιστικό πύραυλο μεγέθους RCS 0,01 m2 σε απόσταση τουλάχιστον 300km με ποσοστό επιτυχίας που φθάνει το 90%

  Και απάντησα:

  tisidiastima Συγνώμη αλλά υπάρχει πηγή της είδησης γιατί RCS 0,05 m2 σε απόσταση μεγαλύτερη των 450km!
  Και RCS 0,01 m2 σε απόσταση τουλάχιστον 300km !
  Να το διαβάσω και εγώ και να σχίσω το πτυχίο μου δημόσια!

  Κανείς δεν είπε πως η λογική των τεράστιων κεραιών AESA με τα εκατοντάδες στοιχεία εκπομπής δεν ανεβάζουν την εμβέλεια συν την στενή δέσμη σε μοίρες της κεραίας κατά πλάτος -αλλά τέτοιες εμβέλειες δεν γίνετε να της έχουν.

  Βέβαια αν δεν διαβάσω αναλυτικά τα στοιχεία δεν μπορώ να εκφέρω μια πλήρη γνώμη αλλά μετά βίας πάει στα 100 χιλιόμετρα το αντίστοιχο ραντάρ L των ρώσων αυτοί πήγαν στα 300;

  Αν υπολογίσεις με την φόρμουλα των ρώσων πως για 1,5 KW κλπ θα δεις πως χρειάζεται 450 KW για να έχει αυτήν την δυνατότητα. Τι να πω και εγώ πια; Τι είναι τα Kilowatt καραμέλες;

  Αν υπολογίσεις με άλλο τρόπο πολύπλοκο θέλει παραπάνω ισχύ!

  Μετά μας βάζουν ένα αντιβαλιστικό ραντάρ για να μας δείξουν τι; Προσοχή δεν κατηγορώ το σαιτ που είναι αξιόλογο αλλά εννοώ πως πρέπει να διαχωρίζουμε της ειδήσεις και να έχουμε κάποιες γνώσεις.

  Τι δουλειά έχει ένα αντιβαλιστικό ραντάρ με την ανίχνευση στα χαμηλά ύψη; Απλά το παίρνω σαν τροφή για γνώση για να αναφερθώ στην συνέχεια.

  Ξέρουμε πως θα πετάξει ένα F-35 από την τουρκία για να χτυπήσει την Ελλάδα;
  Ξέρουμε το ύψος πτήσης ή έστω το έχουμε υπολογίσει;
  Θα επανέλθω γιατί κανείς δεν τα αναφέρει αυτά και λυπάμαι.

  Τόσοι στρατιωτικοί, τόσοι αναλυτές και τι λέμε όλοι για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, μπαρούφες!

  Χωρίς παρεξήγηση Κύριε Ζηκίδη αλλά το ύψος πτήσης του εχθρικού αεροσκάφους F-35 δεν έχει επισημανθεί από κανέναν.

  Μια ανάλυση δεν βλάπτει να την κάνουμε για να ξέρουμε πως θα μας επιτεθεί!

 171. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Άμα το διάβασες στην ΠΤΗΣΗ…Ο ελληνικός και εν πολλοίς και ο διεθνής ειδικός τύπος ενημερώνεται απλά από τις βλακείες που αναρτώνται στο ίντερνετ…δεν έχουν άλλες πηγές. Γράφουν ότι βρουν περιμένοντας τις διαφημήσεις από τη Rosoexport.

  Εν τω μεταξύ η έρευνα έχει εξαπλωθεί και για RAMetamaterials που θα είναι αποτελεσματικά και στις χαμηλές συχνότητες. Μπορεί τελικά τζάμπα να ψάχνεις τρόπο αντιμετώπισης των α/φ στελθ. Μπορεί κάλιστα να μην υπάρχει.

 172. Λαρισαίος says:

  «Άμα το διάβασες στην ΠΤΗΣΗ…Ο ελληνικός και εν πολλοίς και ο διεθνής ειδικός τύπος ενημερώνεται απλά από τις βλακείες που αναρτώνται στο ίντερνετ…δεν έχουν άλλες πηγές. Γράφουν ότι βρουν περιμένοντας τις διαφημήσεις από τη Rosoexport.»

  @Λογιστής. Δηλαδή μόνο εσύ προσφέρεις έγκυρη ενημέρωση; Αλήθεια, που είδες διαφημίσεις της Rosoboronexport στην ΠΤΗΣΗ;

 173. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Λαρισαίος

  Η δική μου δουλειά δεν είναι να έχω γνώσεις. Η δουλειά μου είναι να ποντάρω λεφτά σε αυτούς που έχουν γνώση. Και να αποφεύγω τους γελωτοποιούς (κοινώς καραγκιόζηδες).

 174. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ

  Ενδεικτικά αναφέρω τα CNT (Carbon NanoTubes), για τα οποία λέγεται, ότι σε κατάλληλη εφαρμογή (υπάρχει κατατεθειμένη πατέντα), θα είναι αποτελεσματικά μέχρι και τα 0,1 MHz. Όπως ξέρεις, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στο F-35, που εν μέρει οφείλονται και στην περίληψη πραγμάτων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την αρχική σχεδίαση. Άρα η κατάσταση είναι ρευστή και υπό διαμόρφωση. Όπως ξαναείπα, η απόφασή σου σήμερα πρέπει να σε καλύψει αύριο, άρα απαιτείται αντίληψη της κατεύθυνσης που θα πάρουν τα πράγματα.

 175. Konstantinos Zikidis says:

  @ ΔΙΚΑΙΟΣ Γ
  Χαμηλά μπορούν να πετούν όλα τα μαχητικά αεροσκάφη, με σκοπό την απόκρυψή τους από τα ραντάρ. Το πρόβλημα είναι ότι σε μερικές περιοχές του χώρου ενδιαφέροντος, το F-35 θα μπορεί να πετάει απτόητο στα 30.000 ft, σαν πολιτικό αεροπλάνο (με την ανάλογη οικονομία καυσίμου), χωρίς να αποκαλύπτεται από το υφιστάμενο Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου…

  @ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  Έχετε δίκιο σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο των επικαλύψεων RAM (Radar Absorbent Material) και ειδικότερα για την τεχνολογία CNT (Carbon NanoTubes), την οποία φημολογείται ότι διαθέτει το F-35: https://www.google.com/patents/US20100271253
  Βέβαια δεν θα πρέπει να αναμένουμε εξασθένιση -20 dB σε χαμηλές συχνότητες (< 1 GHz), απλά λίγο καλύτερη απορρόφηση σε σχέση με 15-20 χρόνια πριν. Υπενθυμίζω ότι πολύ πιο σημαντικό είναι το σχήμα, αναφορικά με τη μείωση του RCS.
  Για μία πιο εμπεριστατωμένη μελέτη επί του θέματος, σας παραπέμπω στο ακόλουθο βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει λίαν συντόμως και θα περιλαμβάνει (εντελώς τυχαία) το κεφάλαιό μου “Early Warning Against Stealth Aircraft, Missiles and Unmanned Aerial Vehicles” (για να κάνω και λίγο διαφήμιση):
  https://www.springer.com/gp/book/9783319685328
  Εκεί αναφέρονται και ορισμένες προτάσεις, με σκοπό την πιο αποτελεσματική κάλυψη του χώρου ενδιαφέροντος (μας), έναντι δυσδιάκριτων απειλών.

 176. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μελετηθεί.

  Μου φαίνεται ότι οι σχετικές στελθο-τεχνολογίες έχουν περιθώριο ανάπτυξης—-δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Τα δε πρώτα αεροσκάφη που επιχειρούν να τις ενσωματώσουν μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικά όσο περιμένουμε (όπως δεν ήταν τα πρώτα Φάντομ στο Βιετνάμ—νομίζω το TOP GUN δε φτιάχτηκε για τα MiG25 αλλά για τα MiG17), αλλά τα σχέδια που θα ακολουθήσουν πιθανότατα να είναι. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε και το μεχμετζίκ μαχητικό που ετοιμάζουν.

  Αλλά βλέποντας σήμερα τον Ερντογκάν με τον Μούσκ να κουβεντιάζουν για επένδυση της TESLA στην Τουρκία, κάπου μ’ έπιασε απογοήτευση. Τους είχαμε στο σκόπευτρο αλλά τώρα μας έκαναν overshot.

 177. npo says:

  Μήπως είναι η ώρα η χώρα μας να αυξήσει λίγο την συνδρομή της στην esa? Να ένα υποψήφιο προαιρετικό προγραμματάκι.

  «ESA is considering extending its activities to a new region of the sky via a novel type of aerial vehicle, a ‘missing link’ between drones and satellites.

  High Altitude Pseudo-Satellites, or HAPS, are platforms that float or fly at high altitude like conventional aircraft but operate more like satellites – except that rather than working from space they can remain in position inside the atmosphere for weeks or even months, offering continuous coverage of the territory below.

  The best working altitude is about 20 km, above the clouds and jet streams, and 10 km above commercial airliners, where wind speeds are low enough for them to hold position for long periods.

  From such a height they can survey the ground to the horizon 500 km away, variously enabling precise monitoring and surveillance, high-bandwidth communications or back up to existing satellite navigation services.»

  http://m.esa.int/Our_Activities/Navigation/Crossing_drones_with_satellites_ESA_eyes_high-altitude_aerial_platforms

 178. Konstantinos Zikidis says:

  Το πρώτο άρθρο στο νέο τεύχος της Αεροπορικής Επιθεώρησης (https://www.haf.gr/news/publications/aeroporiki-epitheorisi/ae112/ ) βασίζεται στο κείμενο της παρούσας ανάρτησης. Πέραν τούτου, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του RCS του τουρκικού βαλλιστικού πυραύλου Yildirim και του πυραύλου πλεύσης (cruise) SOM. Οι εκτιμήσεις είναι αρκούντως ανησυχητικές, καθώς οι τιμές RCS είναι πολύ χαμηλές…
  Το εν λόγω άρθρο σε καλύτερη ανάλυση: https://www.researchgate.net/publication/325103195_Trisdiastate_montelopoiese_stochon_me_skopo_ten_ektimese_tes_radiodiatomes_tous_me_base_disdiastates_eikones_kai_anoiktes_peges

 179. .+- says:

  @ Konstantinos Zikidis says: 13 Μαΐου 2018 στο 18:03
  Κατεβασα το πολυ αξιολογο κειμενο!
  Μπορειτε να επαναλαβετε τις μετρησεις με το F22; Η αιτια ειναι το «μπαλακι του γκολφ» 😉
  Θεωρω οτι η βαφή ειναι πολυ ποιο αποτελεσματικη απο αυτο που εμφανιζεται.

  .+-

 180. npo says:

  @.+-

  Ελλείψει στοιχείων οι συγγραφείς έθεσαν μια ενδεικτική τιμή αναφοράς 10dB. Γιατι όμως εσύ λες πως είναι πολύ πιο αποτελεσματική?

 181. .+- says:

  @ npo says:15 Μαΐου 2018 στο 12:51
  γιατι θεωρω οτι το «μπαλακι του γκολφ» σαν τιμη RCS ειναι πραγματικοτητα!
  .+-

 182. Konstantinos Zikidis says:

  @.+-
  Δεν είναι τόσο απλό να εκτιμήσουμε το RCS του F-22 ή οποιουδήποτε Α/Φ. Θα πρέπει κατ’ αρχάς να το μοντελοποιήσουμε, στην μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια, πράγμα το οποίο θέλει δουλειά και δεν γίνεται αυτοματοποιημένα. Η αλήθεια είναι ότι η μοντελοποίηση των πυραύλων είναι πιο εύκολη υπόθεση, ειδικά εάν πρόκειται για πυραύλους με κυλινδρική συμμετρία, όπως ο Yildirim. Όσον αφορά το RAM, πολύ φοβάμαι ότι είναι πιο αποτελεσματικό στο F-35, καθώς είναι μεταγενέστερο του F-22. Η απορρόφηση της τάξης των 10dB νομίζω ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση, χωρίς να αποκλείεται καλύτερη επίδοση, ιδίως στις μπάντες X και Ku.

  Ευελπιστούμε ότι η υπόψη εργασία θα αποτελέσει έναυσμα για εντονότερο προβληματισμό σχετικά με την ανίχνευση – αντιμετώπιση της υπαρκτής απειλής των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και των πυραύλων cruise. Ως γνωστόν, τα F-16 (αναβαθμισμένα ή όχι) δεν βοηθούν στην προσπάθεια αυτή, ούτε και τα Μ2000/-5. Ακόμα χειρότερα, αφού οι γείτονες ανέπτυξαν τις ανάλογες τεχνολογίες, ουδείς τους εμποδίζει να προβούν σε αύξηση της εμβέλειας των πυραύλων, απειλώντας μεγάλο μέρος της χώρας. Πράγμα το οποίο έχουν διακηρύξει ότι θα κάνουν, με τον SOM, τον Yildirim III και ήδη έκαναν με τον Bora 2.

  Υπάρχουν προτάσεις και κατευθύνσεις προς τις οποίες (εκτιμώ ότι) θα πρέπει να κινηθούμε, οι οποίες έχουν αναλυθεί στο παρόν ιστολόγιο, καθώς και σε άλλα φιλικά ιστολόγια αλλά και σε εργασίες – δημοσιεύσεις (π.χ., https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-68533-5_10 ). Σε κάθε περίπτωση, ένα όπλο αυξημένων δυνατοτήτων (εμβελείας και ακριβείας) και με μειωμένο RCS, το οποίο χρησιμοποιείται ως δυνητική απειλή, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με επίκληση του διεθνούς δικαίου…

 183. ΙΑΚΩΒΟΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Υπάρχουν RAM αποτελεσματικά σε χαμηλές συχνότητες. Γνωρίζουμε αν τέτοια χρησιμοποιούνται στο F-35;

 184. Konstantinos Zikidis says:

  @ ΙΑΚΩΒΟΣ
  Θεωρητικά, τα διαθέσιμα υλικά RAM μπορούν να είναι αποδοτικά ακόμα και σε χαμηλές συχνότητες, εάν όμως το πάχος της επίστρωσης είναι μεγάλο (από 3-4 mm και πάνω). Τέτοια πάχη όμως είναι μάλλον απαγορευτικά για μαχητικά Α/Φ, καθώς αυξάνουν υπέρμετρα το βάρος, ενώ ίσως επηρεάζουν και άλλες μηχανικές ιδιότητες. Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι η συμβολή τους είναι σημαντική από την S-band (γύρω στα 3 GHz) και πάνω, με μέγιστη απορρόφηση στην X-band (8 – 12 GHz) και λίγο υψηλότερα. Αντίθετα, κάτω από το 1 GHz, η απορρόφηση εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μικρότερη (ίσως και μηδαμινή), όπως είχα πει και σε παλαιότερο σχόλιό μου στην παρούσα ανάρτηση:
  https://belisarius21.wordpress.com/2017/08/20/%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%bc/#comment-5944
  Όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι εκτιμήσεις, ενώ το F-35 διαφημίζεται ότι φέρει εξελιγμένη επίστρωση RAM. Η γνώση μας για τα εν λόγω υλικά είναι μάλλον περιορισμένη (τουλάχιστον μιλώντας προσωπικά). Εκτιμώ ότι το θέμα RAM είναι εξαιρετικής σημασίας και έτσι το έχουμε ως προτεραιότητα για επόμενη μελέτη, η οποία ευελπιστούμε να καταλήξει και σε κάτι πιο χειροπιαστό και εφαρμόσιμο.
  Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε επενδύσει πολύ στο υπόψη θέμα, με σκοπό την εφαρμογή σε όλα τα οπλικά μας συστήματα (και όχι μόνο των Α/Φ), για μείωση της παρατηρησιμότητάς τους. Ας μην ξεχνάμε ότι το τυπικό σημερινό F-16C παρουσιάζει πολύ μικρότερο RCS (σύμφωνα με ανοικτές πηγές) από το αρχικό F-16A, ενώ αναμένεται να έχει ακόμα χαμηλότερο RCS στα νέα F-16V. Και όλα αυτά, χωρίς να έχει αλλάξει το βασικό σχήμα του Α/Φ…

 185. ΙΑΚΩΒΟΣ says:

  Ευχαριστώ. Και το SUPER HORNET φαίνεται να έχει δυσανάλογα μικρό RCS.

 186. ΕΚΑΤΟΝΤΕΣΣΑΡΗΣ says:

  @ ΙΑΚΩΒΟΣ

  Δυστυχώς όχι μόνο υπάρχουν, αλλά και συνυπάρχουν με τα RAM που ειδικεύονται σε υψηλές συχνότητες. Ο συνδυασμός έχει ήδη εφαρμοστεί σε αεροσκάφη στελθ που είναι επιχειρησιακά στις ΗΠΑ, με πιο γνωστό το Β2.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s